งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Psychiatric Emergency นพ. ธีรศักดิ์ สาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Psychiatric Emergency นพ. ธีรศักดิ์ สาตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Psychiatric Emergency นพ. ธีรศักดิ์ สาตรา

2 ความหมาย ผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติของ อารมณ์ ความคิด หรือ พฤติกรรม ภาวะฉุกเฉิน คือ ภาวะที่ต้องทำการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่ทำจะเกิดผล เสียหายอย่างรุนแรงต่อ ชีวิต ชื่อเสียง หรือฐานะทางสังคม

3 หลักการ 1. ป้องกันตัวเอง จาก aggression 2. ป้องกันผู้ป่วย suicide 3. Management ให้ถูกต้อง

4 Emergency conditions 1. Aggression 2. Suicide 3. Medical conditions 4. Psychosis

5 Aggression - Unpredictable status - พบในผู้ป่วยที่มีอาการระแวง กลัว - Past history of aggression จะ เสี่ยงสูงสุด

6 Suicide หมายถึง การตั้งใจทำลาย ชีวิตตนเอง ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย ตัวเอง เช่น การกรีดแขน การกินยาเกินขนาดเพื่อประชด

7 High risk suicide - ตั้งใจจริง - วิธีการรุนแรง - Severe depression - Psychosis - No supporting system - เป็นโรคร้ายแรง - ไม่รู้สาเหตุที่ฆ่าตัวตาย - ไม่ยินยอมให้ช่วยเหลือ

8 Medical conditions ผู้ป่วยต่อไปนี้ อาการทางจิต น่าจะเกิด จากโรคทางกาย - old age (>40) - sudden onset - มี underlying diseases - ใช้ยาหรือสารเสพติด - มีอุบัติเหตุมาก่อน - พบความผิดปกติทางกาย ชัดเจน - ความจำเสียหรือหมดสติ

9 Acute delirium - Abnormal of consciousness - High mortality and morbidity - Early signs : agitation and insomnia - Medical causes - Low acetylcholine and high dopamine - Goals of treatment : treatment causes and calm down - Haloperidol is the drug of choice (safety at 1600 mg./day)

10 Psychosis ผู้ป่วยจะไม่ยอมรับว่าป่วยและดูแล ตัวเองไม่ได้ psychosis หมายถึงภาวะที่ผู้ป่วย 1. มีอาการ หลงผิด ประสาท หลอน พูดไม่รู้เรื่อง หรือพฤติกรรม แปลกๆ 2. personality change 3. no insight

11 Management 1. รักษาภาวะทางกายก่อนให้ อาการปลอดภัย 2. ประเมินภาวะต่างๆ 3. ให้การรักษาตามโรคที่เป็น

12 Pitfalls in emergency psychiatry - Unawareness of aggression - ไม่ถาม suicide - สบายใจเมื่อผู้ป่วย รับรองว่า จะไม่ฆ่าตัว ตาย - ไม่เชื่อ เมื่อผู้ป่วยบอกว่า อยากตาย - ตรวจไม่พบความผิดปกติแล้วคิดว่า เป็น ผู้ป่วยจิตเวชแน่นอน - รีบวินิจฉัยผู้ป่วย ว่าเป็นโรคทางจิต เร็ว เกินไป - คิดว่า ภาวะที่พบน้อย คงไม่พบในผู้ป่วย คนนี้


ดาวน์โหลด ppt จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Psychiatric Emergency นพ. ธีรศักดิ์ สาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google