งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาลัสซีเมีย ทำไม ต้อง ตรวจ คืออะไร สำคัญ อย่างไ ร ตรวจแล้ว ได้อะไร เราจะรู้ไหมว่าใคร เป็นธาลัสซีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาลัสซีเมีย ทำไม ต้อง ตรวจ คืออะไร สำคัญ อย่างไ ร ตรวจแล้ว ได้อะไร เราจะรู้ไหมว่าใคร เป็นธาลัสซีเมีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาลัสซีเมีย ทำไม ต้อง ตรวจ คืออะไร สำคัญ อย่างไ ร ตรวจแล้ว ได้อะไร เราจะรู้ไหมว่าใคร เป็นธาลัสซีเมีย

2 โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติของ ยีน ( ยีน ?) เป็นโรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติของ ยีน ( ยีน ?) ยีนที่ควบคุมการสร้างสายโกลบิน ( สายโกลบินเป็นส่วนประกอบใน การสร้าง Hb ในเม็ดเลือดแดง ) ยีนที่ควบคุมการสร้างสายโกลบิน ( สายโกลบินเป็นส่วนประกอบใน การสร้าง Hb ในเม็ดเลือดแดง ) แอลฟา โกลบิน เบต้า โกลบิน

3 ความสำคัญ สุขภาพ = โลหิตจาง, พัฒนาการช้า ตับโต ม้าม โต ฯลฯ สุขภาพ = โลหิตจาง, พัฒนาการช้า ตับโต ม้าม โต ฯลฯ เศรษฐกิจ = ค่าใช้จ่ายต่อราย / ปี สูงมาก ( ประมาณ 1-2 ล้านบาท ) เศรษฐกิจ = ค่าใช้จ่ายต่อราย / ปี สูงมาก ( ประมาณ 1-2 ล้านบาท ) สังคม = มีคนไทย 20 ล้านคน เป็นพาหะ สังคม = มีคนไทย 20 ล้านคน เป็นพาหะ

4 ทำไมต้องตรวจเลือด เพื่อให้รู้ว่าเป็นพาหะหรือไม่ เพื่อให้รู้ว่าเป็นพาหะหรือไม่ เพื่อการป้องกันลูกที่จะเกิดมาเป็นโรคธาลัสซี เมีย เพื่อการป้องกันลูกที่จะเกิดมาเป็นโรคธาลัสซี เมีย

5 การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ 1. ตรวจคัดกรอง (Screening test) OFTDCIP Hb E Screen MCV 2. การตรวจเพื่อยืนยัน (Confirmation test) Hb A 2 typing HPLC A2 Microcolumn PCR : α- thal trait

6 การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ OFT DCIP หรือ E Screen ( เพื่อดู Hb E-trait เท่านั้น ) A2 typing -HPLC -A2 Microcolumn ดูพาหะ B thal/HbE PCR เพื่อดู α- thal trait + -

7 % Hb A2 หรือ E ResultHb A2 Normal<4 % β -thal trait4-9 % HbE trait10-30 % β -thal / HbE disease30-60 % Homozygous HbE>60 %

8 การตรวจคัดกรอง OF Negative ไม่เป็น Hb E trait Positive เป็น Hb E -trait Negative ไม่เป็น α-thal trait ไม่เป็น β -thal trait อาจเป็น Hb E trait E screen +

9 การตรวจคัดกรอง OF Positive อาจเป็น α-thal trait อาจเป็น β -thal trait อาจเป็น Hb E trait หรือ Homo. Hb E ไม่ต้องตรวจ E- Screen

10 การตรวจยืนยัน OF Positive PCR ดู α-thal trait Hb typing β -thal trait Hb E thal trait Homo Hb E

11 การอ่านผล LAB OFT E screen + Negative Normal

12 การอ่านผล LAB OF T E screen + Positive Hb E-trait Negative

13 การอ่านผล LAB OFT E screen Positive β-trait A2A2 PCR 4.8% Negative

14 การอ่านผล LAB OFT E screen Positive α- 1 trait A2A2 PCR 2.2% Positive

15 การอ่านผล LAB OFT E screen Positive β-trait / α-1 trait A2A2 PCR 5.1% Positive

16 การอ่านผล LAB OFT E screen Positive HomozygouseHb E A2A2 PCR 65.5% Negative

17 การอ่านผล LAB OFT E screen Positive β-trait/Hb E A2A2 PCR 45.5% Negative

18 คู่เสี่ยงที่มีโอกาสมีลูก เป็นโรค พาหะ  -thal+ พาหะ  -thal พาหะ  -thal+ พาหะ Hb E พาหะ  -thal 1+ พาหะ  -thal 1  -thalassemia/ HbE diseases Homozygous  -thalassemia Hb Bart’s hydrops fetalis

19 คู่ที่ไม่จัดเป็นคู่เสี่ยง พาหะ Hb E + พาหะ Hb E พาหะ Hb E + พาหะ Hb E พาหะ Hb E + พาหะ alpha- trait พาหะ Hb E + พาหะ alpha- trait พาหะ beta-trait + พาหะ alpha-trait พาหะ beta-trait + พาหะ alpha-trait Normal + พาหะ _______________ Normal + พาหะ _______________

20 Case study testภรรยาสามี OFTPosNeg E- scree n Neg MCV82 A2A2A2A23.1 PCR--

21 Case study testภรรยาสามี OFTPosNeg E- screen -Pos MCV8082 A2A2A2A223.025.2 PCR--

22 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- scree n MCV6568 A2A2A2A25.66.2 PCRNegNeg

23 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV6865 A2A2A2A22.12.3 PCRPosPos

24 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV8072 A2A2A2A223.125.2 PCRNegPos

25 Case study testภรรยาสามี OFTPosNeg E- screen Pos MCV6282 A2A2A2A24.525.2 PCRPosNeg

26 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- scree n MCV6970 A2A2A2A22.825.2 PCRPosNeg

27 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV7971 A2A2A2A228.025.2 PCRNegPos

28 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV5665 A2A2A2A22.02.1 PCRPosPos Hb Cs A2ACs-

29 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV6065 A2A2A2A24.525.2 PCRPosPos

30 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV7569 A2A2A2A226.456 PCRNegNeg

31 Case study testภรรยาสามี OFTPosPos E- screen MCV6968 A2A2A2A220.06.5 PCRPosNeg

32 Case study testภรรยาสามี OFTNegNeg E- screen NegNeg MCV A2A2A2A2 PCR

33 Case study testภรรยาสามี OFTNeg E- screen Neg MCV- A2A2A2A2- PCR-

34 Case study testภรรยาสามี OFTPos E- screen MCV78 A2A2A2A23.1 PCRNeg


ดาวน์โหลด ppt ธาลัสซีเมีย ทำไม ต้อง ตรวจ คืออะไร สำคัญ อย่างไ ร ตรวจแล้ว ได้อะไร เราจะรู้ไหมว่าใคร เป็นธาลัสซีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google