งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยธา ลัสซีเมีย. ความเป็นมาของ กลุ่มวิจัย 1. 20 ปี + คณะแพทยศาสตร์ + คณะเทคนิคการแพทย์ ( โลหิตวิทยา ) 2. กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, สูติศาสตร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยธา ลัสซีเมีย. ความเป็นมาของ กลุ่มวิจัย 1. 20 ปี + คณะแพทยศาสตร์ + คณะเทคนิคการแพทย์ ( โลหิตวิทยา ) 2. กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, สูติศาสตร์,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยธา ลัสซีเมีย

2 ความเป็นมาของ กลุ่มวิจัย 1. 20 ปี + คณะแพทยศาสตร์ + คณะเทคนิคการแพทย์ ( โลหิตวิทยา ) 2. กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, สูติศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ 3. การรวมกลุ่มเพื่อขอทุนวิจัย สกว. 4. ทุนกลุ่มวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ 2545 มีการขยายไป ในภาควิชาอื่น ๆ ในคณะ แพทยศาสตร์, คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

3 ชุด โครงการวิจัย กลุ่มวิจัยได้รวบรวม องค์ความรู้เรื่อง ธาลัสซีเมีย 2546 ชุดโครงการวิจัยโดย ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 - 2548

4 ผลงาน ปี 2546 จำนวน 14 โครงการ ปี 2547 จำนวน 15 โครงการ ปี 2548 จำนวน 15 โครงการ

5 ผลของโครงการ การศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับ ความรุนแรงของ โรคในบิดามารดาในผู้ป่วย บีต้าธาลัสซีเมีย * ปัจจัยที่สำคัญ คือ beta - globin gene. Hb E beta -28(A-G) - thalassemia เป็น mild form. โครงการที่ 1 และ 2

6 ผู้ป่วย Hb E beta -28(A-G) - thalassemia มี อาการน้อยมากหรือไม่มี ดังนั้น 1. คู่เสี่ยงต่อการมี Hb E beta -28(A-G) -thalassemia ไม่ควรต้องทำ prenatal diagnosis. 2. ในการทำ prenatal diagnosis หากพบว่าบุตร ในครรภ์เป็น Hb E beta-thalassemia ควรทำ fetal DNA analysis เพื่อ rule out Hb E beta -28(A-G) - thalassemia

7 โครงการที่เกี่ยวข้องกับ * การเปลี่ยนแปลงทาง หัวใจ * การเปลี่ยนแปลง สมรรถภาพปอด * การเจ็บป่วย, หน้าตา - พบว่าบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอีชนิดรุนแรงและไม่ รุนแรงไม่แตกต่างกัน, ไม่พบ แผลเรื้อรังที่ขาเลย - การรักษาที่ดีได้แก่ การให้ เลือด การให้ยาขับธาตุ เหล็ก ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น

8 การศึกษาภาวะ โภชนาการในผู้ป่วย บีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี ได้ผลิตคุ้กกี้ที่มีสูตร อาหารเสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ สังกะสีและวิตามินเอ

9 การเปลี่ยนแปลง สถานภาพธัยออลต่อ เม แทบอลิซึมของไนตริกอ อกไซด์ Glutathione , MDA , NO  แสดงว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะ oxidative stress และร่างกายพยายามปรับสภาพ ต่อ oxidative stress

10 ความสามารถของ ระบบเอนไซม์ เปลี่ยนแปลงยา Activity ของ CYP1A2 ไม่เปลี่ยน แปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในผู้ป่วยที่อยู่ ใน stable condition แต่ activity ของ CYP3A4 ต่ำลงใน ผู้ป่วยที่ตัดม้ามแล้ว

11 สภาพจิตใจและ สังคมของผู้ป่วย โมโห หงุดหงิด เหนื่อยง่าย การทำกิจกรรมได้จำกัด ตัว เล็ก ภาพลักษณ์ หน้าตาเปลี่ยน เศร้าใจ, น้อยใจในชะตาชีวิต

12 ผลกระทบด้านจิตใจ ต่อพ่อแม่ สงสารลูก เจ็บปวดใจ เศร้าใจ น้อยใจในโชคชะตา ที่ ทำไมลูกของตนเป็น ลูก คนอื่นไม่เป็น ท้อแท้, กังวล, รู้สึกผิดที่ มีส่วนโดยตรงทำให้ลูก เป็นโรค

13 การศึกษาอายุ เลือดที่เหมาะสม พบว่าการให้เลือดที่มี อายุน้อยกว่า 3 วัน และเลือดที่มีอายุ 7 วัน ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในการลดลงของ Hb เมื่อติดตามที่ 3 สัปดาห์

14 การศึกษาเรื่องเชื้อ Pythium insidiosum สรุปว่า สรุปว่า จำนวน copy ของ 18 SrRNA gene ในเชื้อ P. insidiosum มี ไม่น้อยกว่า 2 copy และการวินิจฉัย P. insidiosum โดย PCR มีความจำเพาะถึงร้อยละ 100 และมีความไวถึง ร้อยละ 97

15 ความสำเร็จ การสนับสนุนของคณะ แพทยศาสตร์ * หน่วยระบาดวิทยา * ทุนสนับสนุนกลุ่ม วิจัย การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยธา ลัสซีเมีย. ความเป็นมาของ กลุ่มวิจัย 1. 20 ปี + คณะแพทยศาสตร์ + คณะเทคนิคการแพทย์ ( โลหิตวิทยา ) 2. กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, สูติศาสตร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google