งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of diabetes Dr.Thongchai Pratipanawatr MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of diabetes Dr.Thongchai Pratipanawatr MD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of diabetes Dr.Thongchai Pratipanawatr MD.

2 National Diabetes Data Group. Diabetes in America. 2nd ed. NIH;1995. Atherosclerosis in Diabetes ~80% of all diabetic mortality 75% from coronary atherosclerosis 25% from cerebral or peripheral vascular disease >75% of all hospitalizations for diabetic complications

3 Annual CHD Deaths per 1000 Persons Kannel WB, McGee DL. JAMA 1979;241:2035-2038. Framingham Study: DM and CHD Mortality 20-Year Follow-up 17 8 17 4 MenWomen DMNon-DM

4 Influence of Multiple Risk Factors* on CVD Death Rates in Diabetic and Nondiabetic Men: MRFIT Screenees NoneOne only Age-adjusted CVD death rate per 10,000 person-years *Serum cholesterol >200 mg/dl, smoking, SBP >120 mmHg Stamler J et al. Diabetes Care 1993;16:434-444 All three No diabetesDiabetes Two only

5 Targets Glycemic controlHb A1c<7% Hypertension controlBP<130/80mmHg Dyslipidemia LDL<100 mg/dl HDL>40mg/dl(male) HDL>40mg/dl(female) Aspirin ASA 75-300mg/day

6 Glycemic control

7 Hb A1c 1 % decrease complication by 37% microvascular 14% macrovascular Glycemic control and complications

8 อาหาร ยาเบาหวาน ออกกำลังกาย Glycemic management

9 Diet control Weight reduction Exercise Anti-diabetic medication

10 Glycemic control A1C<7% Prepandial glucose90-130 Post pandial<180

11 Glycemic control SMBG should be carried out three or more time daily for pt using multiple insulin injection. Hb A1c At least 2 time a year Quarterly Therapy has been changed or Poor control

12 Type 1 or type 2 DM Type 1Type 2 อายุน้อยกลางคน รูปร่างผอมอ้วน DKAง่ายยาก ยาอินสุลินยากินได้

13 จะเลือกยาเบาหวาน อย่างไร ? Type 2

14 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 - มีข้อห้ามในการให้ยา ชนิดรับประทาน - ดื้อต่อยาชนิดรับประทาน

15 Oral hypoglycemic agents ActionSide effect SulphonylureaInsulin secretion Hypoglycemia MetforminInsulin sensitizer N/V diarrhea TZDInsulin sensitizer Obesity AcraboseDecrease GI absorption Diarrhea, ผาย ลม

16 จะเลือกยาเบาหวาน อย่างไร ? Sulfonylureas or Metformin If fail Combined Sulfonylureas and Metformin

17 จะเลือกยาเบาหวาน อย่างไร ? Combined Sulfonylureas and Metformin If fail 1. Add Thiazolidenediones 2. Add bed time insulin 3. Change to Mix-splite insulin

18 จะเลือกยาเบาหวาน อย่างไร ? Type 1

19 Banting and Best University of Toronto, 1921

20 วิธีการใช้ยาฉีดอินสุลิน เบาหวานชนิดที่ 1 Multiple insulin injection ( 4 injections/ day ) Continuous insulin infusion pump เบาหวานชนิดที่ 2 Mix and split ( 2 injections/ day ) or Oral hypoglycemic agent + bedtime insulin

21

22 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์

23 Multiple injection ฉีดวันละ 4 ครั้ง A c t r a p i d / I n s u l a t a r d

24 การฉีดอินสุลินแบบ multiple injection แบ่งเป็นฉีด 4 ครั้งเท่าๆกัน เช่นคำนวณได้ 40 ยูนิต / วัน ฉีด Actrapid 10 ยูนิต ใต้ผิวหนัง เช้า เที่ยง เย็น Insulatard / Ultratard 10 ยูนิต ใต้ผิวหนัง ก่อนนอน

25 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 - มีข้อห้ามในการให้ยา ชนิดรับประทาน - ดื้อต่อยาชนิดรับประทาน

26 Mix and Split วันละ 2 ครั้ง M i x t a r d 30

27 การฉีดอินสุลินแบบ mix and split แบ่งฉีด 2 ครั้ง เช้า 2/3 เย็น 1/3 สัดส่วนของชนิดอินสุลิน เช้า 30/70 เย็น 50/50, 30/70

28 การฉีดอินสุลินก่อนนอน Bedtime insulin รับประทานยา Sulfonylurea หรือ Metformin ร่วมกับ Intermediate acting insulin ใต้ผิวหนัง ก่อน นอน

29 การเพิ่มขนาดของ Insulin 3-7 days ; Absorbtion,Food, Activities, Stress, Response Start 2 times / day Multiple injection 1-2 unit : 40-50 mg%

30 Hypertension control

31 Even decrease per 10 mmHg -13% for microvascular -12% for MI -19% for CVA

32 Screening Every visit If ≥130/80 mmHg, should be confirmed on a separated day. Goal>130/80 mmHg

33 Treatment 130-139/80-89 mmHg, non pharmaco for 3 months before med ≥140/90 mmHg start medication Initial drugs: ACE, ARB, B-blocker, diuretic and CCB ACE or ARB if fail add HCTZ ACE or ARB monitor renal and K

34 What is BP optimal target?

35 HOT trial: Mortality and Blood pressure target in diabetes

36 What is BP optimal target? Answer: BP<130/80 mmHg

37 จะเลือกใช้ยาลดความดัน อย่างไร ?

38 ACE inhibitor If fail Add Thiazide diuretic

39 จะเลือกใช้ยาลดความดัน อย่างไร ? ACE inhibitor + Thiazide diuretic If fail Add B-blocker or Ca blocker

40 จะเลือกใช้ยาลดความดัน อย่างไร ? ไม่สามารถใช้ ACE inhibitor เช่น ไอ Thiazide diuretic or A II blocker

41 Dyslipidemia

42 Lipid targets LDL<100 mg/dl HDL>40 mg/dl (male) >40 mg/dl (female) TG<200 mg/dl

43 Lipid targets LDL<100 mg/dl HDL>40 mg/dl (male) >40 mg/dl (female) TG<200 mg/dl

44 Statin : Lower LDL Fibrate : Lower triglyceride and increase HDL trial

45 Management of dyslipidemia

46 Haffner SM et al. N Engl J Med. 1998;339:229-234. 012345678 0 20 40 60 80 100 Nondiabetic subjects without prior MI (n=1,304) Diabetic subjects without prior MI (n=890) Nondiabetic subjects with prior MI (n=69) Diabetic subjects with prior MI (n=169) Survival (%) Year Risk Similar in Patients With Type 2 Diabetes and No Prior MI vs Nondiabetic Subjects With Prior MI

47 Management of dyslipidemia Diet control Weight reduction Exercise Improve glycemic control Lipid lowering medication

48 Screening Annually More ofter if need LDL 40 TG <150 may be repeated every 2 years

49 Treatment: LDL Without CVD Age<40 LDL <100 mg/dl Age>40 Cholesterol ≥135: Start Statin Aim 30-40% reduction and LDL<100 With CVD Cholesterol ≥135: Start Statin Aim 30-40% reduction and LDL<70

50 Other dyslipidemia TG >400 mg/dl : Fibrate HDL<40 mg/dl Primary prevention: no medication secondary prevention: Fibrate

51 Anti-platelet agents

52 ASA(75-162 mg/day) A secondary prevention A primary prevention Age>40 year or Additional risk factor F Hx, HT, smoking, dyslipidemia or albuminurea Not recommended for age<21, no data for age<30.

53 Screening

54 Urine microalbumin Indirect opthalmoscope Sensation test Monofilament 10 gm Vibration Lipid EKG

55 Diabetic nephropathy

56 Screening Annual test for Type 1: duration more than 5 years Type 2: ALL Plan for or during pregnancy

57 Treatment Type 1 with HT : ACE Type 2 with HT Microalbuminurea: ACE or ARB Macroalb or renal insuff : ARB Protein restriction: ≤ 0.8 mg/kg/day

58 Treatment Unable to tolerate (and pregnancy) to ACE or ARB consider the use of non-DCCB, B-blocker, or diuretic for HT DCCB: not effective

59 Diabetic retinopathy

60 Screening Annual test for Type 1: duration more than 5 years Type 2: ALL Plan for or during pregnancy

61 Treatment Refer to ophthalmologists Macular edema Severe PDR PDR

62 Take Home Massage Glycemic controlHb A1c<7% Hypertension controlBP<130/80mmHg Dyslipidemia LDL<100 mg/dl HDL>40mg/dl(male) HDL>50mg/dl(female) Aspirin ASA 75-162mg/day

63 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Management of diabetes Dr.Thongchai Pratipanawatr MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google