งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา 450 492 สัมมนา 1 หลักเกณฑ์ในการเลือกบทความ วิธีการเขียนบทคัดย่อ รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ ประธานคณะกรรมการวิชา 450 492 สัมมนา 1 นำเสนอวันที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา 450 492 สัมมนา 1 หลักเกณฑ์ในการเลือกบทความ วิธีการเขียนบทคัดย่อ รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ ประธานคณะกรรมการวิชา 450 492 สัมมนา 1 นำเสนอวันที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา 450 492 สัมมนา 1 หลักเกณฑ์ในการเลือกบทความ วิธีการเขียนบทคัดย่อ รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ ประธานคณะกรรมการวิชา 450 492 สัมมนา 1 นำเสนอวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:00-14:00 น.

2

3 กรรมการ 4 ท่าน / กลุ่ม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 2 2 1 อาจารย์แต่ละท่านรับนักศึกษาได้ 2-3 คน

16

17

18 International Journals( วารสารวิชาการนานาชาติ )

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 ภายใน 10 กันยายน 2553

38

39 ภายใน 17 กันยายน 2553

40

41

42

43

44

45

46 Save as บทความวิทยา ภายใน 17 กันยายน 2553

47

48 One paragraph abstract Abstract ( บทคัดย่อ )

49 Structure abstract

50

51

52 One paragraph abstract ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา

53 อักษรตัวแรกของชื่อ นามสกุล ชื่อย่อของวารสาร

54 โฮโมซัยกัส  0 -thalassemia เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดหนึ่งที่มีอาการรุนแรง และเป็นเป้าหมายหนึ่งของการควบคุมและป้องกัน ที่ดำเนินการด้วยการตรวจคัด กรองหาผู้ที่มียีนแฝง  0 -thalassemia โดยใช้การทดสอบ osmotic fragility (OF) หรือพิจารณาจากค่าดัชนีเม็ดเลือดแดงที่ลดลง ทั้ง 2 วิธีมีความไวสูงแต่การตรวจ ยืนยันต้องใช้วิธี PCR ดังนั้นหากการตรวจคัดกรองมีความจำเพาะต่ำก็จะเป็นภาระที่ หนักที่จะต้องทำ PCR จำนวนมาก การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่ม ความจำเพาะในการตรวจคัดกรอง    thalassemia ด้วยการเพิ่มการย้อม Hb H inclusion เข้าไปในกระบวนการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียตามปกติซึ่งใช้การทดสอบ OF คัดกรอง  0 และ  -thalassemia ร่วมกับการทดสอบ dichlorophenolindophenol (DCIP) คัดกรอง Hb E โดยทำการศึกษาในตัวอย่าง เลือดของผู้ที่สงสัยว่าจะมียีนแฝง  0 -thalassemia จำนวน 206 ตัวอย่าง 9 ตัวอย่าง ให้ผลลบทั้ง OF และ DCIP (-/-), 58 ตัวอย่าง ผล OF บวก แต่ DCIP ลบ (+/-), 13 ตัวอย่าง ผล OF ลบ แต่ DCIP บวก (-/+) และ 126 ตัวอย่าง ให้ผลบวกทั้ง OF และ DCIP (+/+) ส่วนผลการย้อม Hb H inclusion พบว่าให้ผลบวก 51 ตัวอย่าง ใน 206 ตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 1 ตัวอย่าง ในกลุ่ม OF/DCIP (-/-), 30 ตัวอย่าง ในกลุ่ม OF/DCIP (+/-) และ 20 ตัวอย่าง ในกลุ่ม OF/DCIP (+/+) ซึ่ง 51 ตัวอย่างที่ให้ผล บวกกับการย้อม Hb H inclusion พบว่ามี 28 ตัวอย่าง จาก 30 ตัวอย่าง ในกลุ่ม (+/-) และ 16 ตัวอย่างจาก 20 ตัวอย่างในกลุ่ม (+/+) ให้ผลบวกกับการตรวจยีน  0 - thalassemia ด้วยวิธี PCR แต่มี 5 ตัวอย่างใน 106 ตัวอย่างที่ให้ผลลบกับการย้อม Hb H inclusion ซึ่งอยู่ในกลุ่ม OF/DCIP (+/+) พบว่า 3 ตัวอย่างเป็น heterozygous และ 2 ตัวอย่างเป็น homozygous Hb E ที่มียีนแฝง  0 - thalassemia แสดงให้เห็นว่า การย้อม Hb H inclusion ไม่เหมาะสำหรับการตรวจ คัดกรอง  0 -thalassemia ในผู้ที่มี Hb E แต่การย้อม Hb H inclusion จะช่วยเพิ่ม ความจำเพาะในการตรวจคัดกรอง  0 -thalassemia ในกลุ่ม OF/DCIP (+/-) โดย พบว่าสามารถลดจำนวนตัวอย่างที่จะต้องส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR ลงได้ถึงเกือบ ร้อยละ 50 ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา

55

56

57


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา 450 492 สัมมนา 1 หลักเกณฑ์ในการเลือกบทความ วิธีการเขียนบทคัดย่อ รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ ประธานคณะกรรมการวิชา 450 492 สัมมนา 1 นำเสนอวันที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google