งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนึงนิตย์ หีบแก้ว ธันยกานต์ สินปรุ พุทธชาติ เรืองศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนึงนิตย์ หีบแก้ว ธันยกานต์ สินปรุ พุทธชาติ เรืองศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนึงนิตย์ หีบแก้ว ธันยกานต์ สินปรุ พุทธชาติ เรืองศิริ

2 ภาพลักษณ์ดี > ความเชื่อถือ > อยากเข้าใช้บริการ > บุคลากรมีความภูมิใจตั้งใจ ทำงาน > มีการบริการที่ดีมีคุณภาพแก่ ผู้ใช้บริการ

3 ภาพลักษณ์ + ลักษณะ เฉพาะที่โดดเด่น สร้างความรู้สึก, ความ แตกต่าง, คุณค่าทางจิตใจ จง ภักดี SWO T จุดเด่ น R Bra nd

4 วัตถุประสงค์ 1. ภาพลักษณ์ 9 ด้าน ( ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา บุคลากร สถานที่ การ สื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ) 2. ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น

5 ขั้นตอน และวิธีการ ดำเนินการ แบบสอบถาม 385 ชุด 1. ปริญญาตรี 2. บัณฑิตศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 3. บุคลากรสายวิชาการ 2. ภาพลักษณ์ 4. บุคลากรสาย ปฏิบัติการวิชาชีพ 3. ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เคยเข้ามาใช้บริการ 5 ครั้งขึ้นไปและ เข้ามาใช้บริการขณะทำ การวิจัย

6 วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม SPSS ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

7 ผลการศึกษา ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม เพศหญิงมากที่สุด จำนวน 184 คน ( ร้อยละ 55.40) เพศชาย จำนวน 148 คน ( ร้อยละ 44.60) อายุต่ำกว่า 25 ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 249 คน ( ร้อยละ 74.60) อายุ 26-30 ปี จำนวน 32 คน ( ร้อย ละ 9.60) และอายุ 41-50 ปี จำนวน 24 คน ( ร้อยละ 7.20) นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถาม มากที่สุด จำนวน 229 คน ( ร้อยละ 68.60) บัณฑิตศึกษา จำนวน 58 คน ( ร้อย ละ 17.40) และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 32 คน ( ร้อยละ 9.60) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด จำนวน 171 คน ( ร้อยละ 51.70) สำนักวิชา แพทยศาสตร์ จำนวน 43 คน ( ร้อยละ 13.00) และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 41 คน ( ร้อย ละ 12.40)

8 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อ ภาพลักษณ์

9 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อลักษณะ เฉพาะที่โดดเด่น จดจำ ชื่อเต็ม เว็บไซต์ โลโก้ คำขวัญ สี ถูกต้อง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น สถานที่ ประโยชน์ และเหตุผล ที่จะมาใช้บริการใน ปัจจุบันและอนาคต ทรัพยากรสารสนเทศ

10 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 1. สถานที่ : พื้นที่หรือห้องอ่านหนังสือ โดยเฉพาะช่วงก่อนและระหว่างการสอบ 2. อุณหภูมิระบบปรับอากาศ : ไม่ เท่ากัน 3. เทคโนโลยี : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ Wifi ช้า

11 ภาพลักษ ณ์ ลักษณะเ ฉพาะ ที่โดดเด่น องค์การ ตื่นรู้

12 ข้อเสนอแนะ 1. บูรณาการการทำงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรสารสนเทศ + ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ นำเสนอ Image ให้ครอบคลุมทุก ประเด็นและชัดเจน 2. การสื่อสาร ทิศทางเดียวกัน + รายไตรมาส 3. ศูนย์กลางการสื่อสาร “ นวัตกรรมทรัพยากร สารสนเทศ ” ( ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา + ผู้ใช้บริการ + ทรัพยากรสารสนเทศ ) 4. บุคลากร ถ่ายทอดความคิด + บุคลิกภาพศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา 5. กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม สอดคล้องกับ ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ร้อยละ 80 : การมีส่วน ร่วม ร้อยละ 20

13 6. ประชุม / แถลงข่าว ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หรือการบริการ 7. กำหนดจุดยืน : เชี่ยวชาญด้านไหน ส่วน ทรัพยากรสารสนเทศด้านอื่นๆ มีให้บริการ ตามปกติ 8. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น เช่น - สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะที่ โดดเด่นและบุคลิกภาพ ควรเพิ่มสีแดง ฟ้า และ เหลือง - คำขวัญ ใส่ประโยชน์หลักของทรัพยากร สารสนเทศ + ลักษณเฉพาะที่โดดเด่น ) ชัดเจน จดจำง่าย 9. วิเคราะห์หาคุณค่าด้านความรู้สึกจาก ผู้ใช้บริการในอนาคต ( ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น + วิสัยทัศน์ ) แบรนด์โมเดล

14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนึงนิตย์ หีบแก้ว ธันยกานต์ สินปรุ พุทธชาติ เรืองศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google