งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University

2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ การเสาะแสวงหา และพัฒนายาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมและสะดวกในการใช้ในการบำบัดบรรเทา พิเคราะห์ โรค ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาทางพิษวิทยาของ ยาและสารพิษซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูง จากความสำคัญนี้ จึงได้เปิด หลักสูตร วท. ด. ( เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ ) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ขึ้น ภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ : 1. ผลิตวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ที่มี ความรู้ ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและ การวิจัยในระดับนานาชาติ 2. สร้างงานวิจัยขั้นสูง ที่กอปรด้วย คุณภาพในสาขาเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการสาขานี้ ในประเทศให้เท่าเทียมกับนานา ประเทศ ตลอดจนสามารถนำไป ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมหรืออุตสาหกรรม ได้

3 การจัดการเรียนการ สอน เป็นหลักสูตรบูรณาการโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถสูงของภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมี ซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือต่างๆ โดยทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เภสัชวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ พิษวิทยา การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของสมุนไพรหรือสารสังเคราะห์ การศึกษาด้านชีวโมเลกุล ของยาต้านมะเร็งและยาต้านไวรัส และอื่นๆ เนื่องจากมีการ สนับสนุนจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยต่างๆ รวมทั้งการสร้าง เครือข่ายงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ทั้ง ภายในประเทศและรวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยมีการทำโครงการวิจัยร่วมและการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับ อาจารย์และนิสิตกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีทุนการศึกษาหลาย ประเภท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 72 หน่วยกิต ( วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต )  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 60 หน่วยกิต ( วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต )

4 คุณสมบัติของผู้สมัคร และการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้สมัคร  สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่า และได้รับ เกียรตินิยมอันดับสองหรือ เทียบเท่าขึ้นไป หรือ  สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือ เทียบเท่า การคัดเลือก  สอบข้อเขียนวิชาเภสัชวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยา  สอบสัมภาษณ์ จำนวนนิสิตที่รับ 5 คน / ปี สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ. ดร. ธงชัย สุขเศวต ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218 8339 e-mail: sthongch@chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google