งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University

2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
การเสาะแสวงหา และพัฒนายาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้ในการบำบัดบรรเทา พิเคราะห์โรค ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาทางพิษวิทยาของยาและสารพิษซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูง จากความสำคัญนี้ จึงได้เปิด หลักสูตร วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ขึ้นภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ : 1. ผลิตวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ 2. สร้างงานวิจัยขั้นสูง ที่กอปรด้วยคุณภาพในสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการสาขานี้ในประเทศให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรืออุตสาหกรรมได้

3 การจัดการเรียนการสอน
เป็นหลักสูตรบูรณาการโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถสูงของภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมี ซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ โดยทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เภสัชวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ พิษวิทยา การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรหรือสารสังเคราะห์ การศึกษาด้านชีวโมเลกุลของยาต้านมะเร็งและยาต้านไวรัส และอื่นๆ เนื่องจากมีการสนับสนุนจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ทั้งภายในประเทศและรวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยมีการทำโครงการวิจัยร่วมและการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับอาจารย์และนิสิตกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีทุนการศึกษาหลายประเภท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 72 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 60 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)

4 คุณสมบัติของผู้สมัครและการคัดเลือก
สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า และได้รับเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือเทียบเท่า การคัดเลือก สอบข้อเขียนวิชาเภสัชวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยา สอบสัมภาษณ์ จำนวนนิสิตที่รับ 5 คน/ปี สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ธงชัย สุขเศวต ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร


ดาวน์โหลด ppt Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google