งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  อ. อนัตต์ เจ่าสกุล ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต

3  วัตถุประสงค์  ผลงานที่ผ่านมาตลอดปีการศึกษา  ระบบ MRP ที่ทำการออกแบบ  สาธิตการทำงานโปรแกรม  ปัญหาและอุปสรรค  สรุปโครงการ สิ่งที่จะนำเสนอ

4 วัตถุประสงค์  ใช้หลักการของ MRP เพื่อจัดการระบบ วัสดุให้มีประสิทธิภาพ  รู้จักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ SQL SERVER 2000  สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการ จัดการระบบวัสดุโรงงานโดยใช้ภาษา C# เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

5 ผลงานที่ผ่านมาตลอดปี การศึกษา  ภาคการศึกษาตอนต้น  ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ โรงงาน  ทำการออกแบบ UML เพื่อทำการ ออกแบบฐานข้อมูล  ภาคการศึกษาตอนปลาย ( กลางภาค )  ทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลบน SQL Server  ทำการเขียนโปรแกรมติดต่อกับ ฐานข้อมูล  ทำการออกแบบระบบ MRP บางส่วน

6 ระบบ MRP ที่ทำการออกแบบ  ระบบลูกค้า  ระบบผู้ผลิต  ระบบวัสดุ  ระบบสูตรการผลิต  ระบบจัดซื้อ

7 Building MRP SYSTEM demo demo

8 การทำงานระบบจัดซื้อ  เลือกลูกค้า  เลือกสูตรการผลิต  คำนวณวัสดุที่จำเป็นต้องจัดซื้อ  พิมพ์ใบสั่งซื้อ

9 รูปแบบของการคำนวณวัสดุ  เมื่อวัสดุการผลิตมีเพียงพอต่อการผลิต  ระบบจะทำการจองวัสดุ โดยไม่ทำการ ออกใบสั่งซื้อ  เมื่อวัสดุจำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติม บางรายการ  ระบบจะทำการจองวัสดุที่มีและออก ใบสั่งซื้อรายการที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อวัสดุจำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติม ทุกรายการ  ระบบไม่ทำการจองวัสดุและออกใบสั่ง ซื้อรายการทั้งหมด

10 การคำนวณการจัดซื้อวัสดุ  การสั่งซื้อวัสดุจะทำการสั่งซื้อเป็น Lot  ยกตัวอย่าง วัสดุ A มีปริมาณ 50 ชิ้น มีการสั่งซื้อเป็น Lot Lot ละ 35 ชิ้น ถ้าสูตรการผลิตต้องการ วัสดุ A ปริมาณ 100 ชิ้น ระบบจัดซื้อจะทำงาน อย่างไร 100 ชิ้น ระบบจัดซื้อจะทำงาน อย่างไร จะต้องทำการจองวัสดุ 50 ชิ้นและ สั่งซื้อวัสดุ A 70 ชิ้น

11 ปัญหาและอุปสรรค  การออกแบบฐานข้อมูล  การออกแบบ GUI  ระยะเวลาในการพัฒนา

12 สรุปโครงการ COE 2003-02  สิ่งที่ได้รับจากโครงการ  สร้างระบบฐานข้อมูลบน SQL Server 2000  สร้างโปรแกรมระบบบริหารแผนงาน วัสดุเพื่อการผลิตจากโปรแกรม Visual Studio.NET ด้วยภาษา C# ได้  ข้อสรุปและเสนอแนะ  การใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร แผนงานวัสดุเพื่อการผลิตนี้ได้ ทำการออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับใน โรงงานที่ทำธุรกิจในการ ทำการออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับใน โรงงานที่ทำธุรกิจในการ รับผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถนำโปรแกรม รับผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถนำโปรแกรม ดังกล่าวไปใช้งานกับระบบโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ ดังกล่าวไปใช้งานกับระบบโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทอื่นได้

13 Questions

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google