งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. จุดอ่อน ของคณะฯ 1.1 ยังไม่มี SERVERS เป็นของคณะฯเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. จุดอ่อน ของคณะฯ 1.1 ยังไม่มี SERVERS เป็นของคณะฯเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. จุดอ่อน ของคณะฯ 1.1 ยังไม่มี SERVERS เป็นของคณะฯเอง ทำให้มีข้อจำกัดของเนื้อที่ในการ upload ข้อมูล 1.2 มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ( ลาออก / โอนย้าย ) จึงทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลในระดับคณะฯ ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน 2. จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย 2.1 ช่องทางการสื่อสารขัดข้องจึงเกิดความ ล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

2 2. จุดแข็ง บุคลากรของคณะฯ มีความสามารถในการใช้ระบบ ฐานข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพ 3. โอกาส 1. บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก 2. สามารถจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

3 4. อุปสรรค 1. คณะฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยยังไม่มี SERVERS เป็นของคณะฯเอง และมีข้อจำกัดของเนื้อที่ ในการ upload ข้อมูล 2. คณะฯ ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้าน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 1. เสนอของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลโดยมี SERVERS เป็นของคณะฯเอง 2. จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. จุดอ่อน ของคณะฯ 1.1 ยังไม่มี SERVERS เป็นของคณะฯเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google