งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาควิชาปรสิตวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาควิชาปรสิตวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ธิดารัตน์ ประสงค์ดี

2 ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา
ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการติดเชื้อปรสิต โทร ต่อ 101

3 ใบ Request พ.55 - ด้านหน้า

4 ใบ Request พ.55-ด้านหลัง

5 หากวันที่ให้บริการตรงกับวันหยุดราชการจะทำการตรวจ
การให้บริการ รับสิ่งส่งตรวจในวันและเวลาราชการ (08:30-16:30 น.) Immunological test รายการที่ 1-7 ตรวจทุกวันอังคาร ออกผลตรวจวันพุธ (สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาถึงห้องปฏิบัติการในวันอังคารหลังเวลา 09:00 น. จะทำในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป) รายการที่ 8 ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ออกผลตรวจวันศุกร์ (สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาถึงห้องปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีหลังเวลา 09:00 น. จะทำในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป) หากวันที่ให้บริการตรงกับวันหยุดราชการจะทำการตรวจ ในวันราชการถัดไป

6 การให้บริการตรวจหาปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์
รายการตรวจ ระยะเวลาการออกผลตรวจ Stool concentration OPD: 3 ชั่วโมงหลังได้รับspecimen IPD: ภายในวันนั้น ๆ Cultivation for Ss. 3 วัน Cultivation for freeliving amoeba 10 วัน Special stain for protozoa ออกผลในวันถัดไปหลังจากได้รับspecimen Identified for parasite ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งส่งตรวจและวิธีการวินิจฉัย

7 ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์
Stool concentration technique (Formalin ethyl acetate concentration technique) Cultivation for Strongyloides stercoralis Special stain for Protozoa Identify parasite Cultivation for free living amoeba

8 ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาต่อเชื้อปรสิต
Immunological test to detect antibody for diagnosis of… 1. Gnathostomiasis (โรคพยาธิตัวจี๊ด):Gs 2. Angiostrongyliasis (โรคพยาธิหอยโข่ง):Ac 3. Capillariasis (โรคพยาธิแคปิลาเรีย):Cp 4. Trichinosis (โรคพยาธิทริคิแนลล่า):Ts 5. Fasciolosis (โรคพยาธิใบไม้ตับวัว ควาย):Fg 6. Paragonimiasis (โรคพยาธิใบไม้ปอด):Ph 7. Cysticercosis (โรคพยาธิเม็ดสาคูตืดหมู):Cc 8. Strongyloidiasis (โรคพยาธิสตรองจิลอยด์):Ss

9 สิ่งส่งตรวจ สำหรับการตรวจหาเชื้อปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์

10 ภาชนะสำหรับเก็บอุจจาระ

11 ปริมาณอุจจาระที่เหมาะสม
รายการส่งตรวจ กรัม (g) Stool concentration Cultivation for Ss. Special stain for protozoa 2 4 Stool concentration - 6 Cultivation for Ss. Special stain for protozoa 8

12 ตัวอย่างปริมาณอุจจาระ
8 กรัม 2 กรัม 6 กรัม 2 กรัม 4 กรัม 2 กรัม 2 กรัม 2 กรัม ดังนั้นควรเก็บอุจจาระอย่างน้อยเกินครึ่งกระป๋องพลาสติกเบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

13 การเก็บอุจจาระ เตรียมผู้ป่วยก่อนที่จะเก็บอุจจาระโดยไม่ควรให้ผู้ป่วยทานอาหารที่มีไขมันมาก ๆ หรือ ยาลดกรด ยาแก้ท้องเสีย ยาจำพวกแบเรียม บิสมัท เพราะยาบางชนิดจะตกผลึกในอุจจาระ ทำให้ไปบดบังปรสิตในอุจจาระได้ ทำให้การตรวจวินิจฉัยอาจผิดพลาดได้ ภาชนะต้องแห้ง สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เก็บอุจจาระโดยไม่ให้มีปัสสาวะปน อุจจาระที่จะส่งตรวจไม่ควรเป็นอุจจาระที่ถ่ายลงดินเพราะจะทำให้มีสิ่งปนเปื้อน ควรถ่ายลงกระดาษหรือภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่แห้งและสะอาดก่อนแล้วตักอุจจาระใส่ภาชนะที่จะส่งตรวจ ควรส่งตรวจภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังเก็บ หากส่งไม่ได้ให้เก็บอุจจาระที่ 4 oC หรือ เติม 10 % formalin ก่อนนำส่งต่อไป ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย และรายละเอียดอื่น ๆ บนภาชนะนำส่งและใบส่งตรวจจากแพทย์

14 ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์

15 ตัวอย่างภาชนะบรรจุสำหรับสิ่งส่งตรวจที่ไม่ใช่อุจจาระ
เลือกภาชนะที่เหมาะสมกับปริมาณของสิ่งส่งตรวจ Cultivation for free living amoeba ขอรับอุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการ และหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วเติม NSS 200 ml ที่ปลอดเชื้อลงใน micro tube ก่อนนำส่งห้อง lab กระดาษกรองรูปสามเหลี่ยมสำหรับนำสิ่งส่งตรวจมาป้าย

16 ภาชนะสำหรับส่ง Thin Blood film for malaria

17 Thick blood film for malaria and filaria
ใช้เลือดปลายนิ้วหยดบนสไลด์ เกลี่ยเลือดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. สำหรับตรวจหา malaria เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. สำหรับตรวจหา filaria ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN Ward Collection time ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN Ward Collection time

18 Thick blood film for malaria and filaria
ปล่อยให้แห้ง พันด้วยกระดาษชำระ ใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุง นำส่งพร้อมใบ request หรือเก็บถุงสไลด์ในตู้เย็น 4 oC แล้วส่งในวันและเวลาราชการ

19 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจาะเลือดตรวจฟิลาเรีย
ในช่วงเวลา 10:00, 14:00, 22:00 และ 02:00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบไมโครฟิลาเรียในกระแสเลือด

20 ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาต่อเชื้อปรสิต

21 กรณีเด็กสามารถใช้ micro tube 1.5 ml ได้
ภาชนะที่ใช้ Blood + CSF CSF Clotted blood 4 ml กรณีเด็กสามารถใช้ micro tube 1.5 ml ได้

22 ปริมาณ CSF ที่พอเพียงในการตรวจ
รายการตรวจ มล. (ml) Ac Gs Cc 2 1 - 4 3 5

23

24 ข้อควรระวังและใส่ใจ ติดสติกเกอร์ชื่อ-สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะ
ชื่อ-สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจกับใบrequest ต้องตรงกัน

25 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาควิชาปรสิตวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google