งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บสิ่งส่ง ตรวจ ภาควิชาปรสิต วิทยา ธิดารัตน์ ประสงค์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บสิ่งส่ง ตรวจ ภาควิชาปรสิต วิทยา ธิดารัตน์ ประสงค์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บสิ่งส่ง ตรวจ ภาควิชาปรสิต วิทยา ธิดารัตน์ ประสงค์ดี

2 ห้องปฏิบัติการภาควิชา ปรสิตวิทยา ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา ต่อการติดเชื้อปรสิต โทร. 043-363432 ต่อ 101

3 ใบ Request พ.55 - ด้านหน้า

4 ใบ Request พ.55- ด้านหลัง

5 การให้บริการ รับสิ่งส่งตรวจในวันและเวลาราชการ (08:30- 16:30 น.) Immunological test – – รายการที่ 1-7 ตรวจทุกวันอังคาร ออกผล ตรวจวันพุธ ( สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาถึง ห้องปฏิบัติการในวันอังคารหลังเวลา 09:00 น. จะทำในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป ) – – รายการที่ 8 ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ออกผล ตรวจวันศุกร์ ( สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาถึง ห้องปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีหลังเวลา 09:00 น. จะทำในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ถัดไป ) หากวันที่ให้บริการตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการตรวจ ในวันราชการถัดไป

6 การให้บริการตรวจหาปรสิต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รายการตรวจระยะเวลาการออกผล ตรวจ Stool concentration OPD: 3 ชั่วโมงหลัง ได้รับ specimen IPD: ภายในวันนั้น ๆ Cultivation for Ss. 3 วัน Cultivation for freeliving amoeba 10 วัน Special stain for protozoa ออกผลในวันถัดไป หลังจากได้รับ specimen Identified for parasite ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งส่ง ตรวจและวิธีการวินิจฉัย

7 ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Stool concentration technique (Formalin ethyl acetate concentration technique) Stool concentration technique (Formalin ethyl acetate concentration technique) Cultivation for Strongyloides stercoralis Cultivation for Strongyloides stercoralis Special stain for Protozoa Special stain for Protozoa Identify parasite Identify parasite Cultivation for free living amoeba Cultivation for free living amoeba

8 ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน วิทยาต่อเชื้อปรสิต Immunological test to detect antibody for diagnosis of… 1. Gnathostomiasis ( โรคพยาธิ ตัวจี๊ด ):Gs 2. Angiostrongyliasis ( โรคพยาธิ หอยโข่ง ):Ac 3. Capillariasis ( โรคพยาธิแคปิลา เรีย ):Cp 4. Trichinosis ( โรคพยาธิทริคิแนล ล่า ):Ts 5. Fasciolosis ( โรคพยาธิใบไม้ตับ วัว ควาย ):Fg 6. Paragonimiasis ( โรคพยาธิใบไม้ ปอด ):Ph 7. Cysticercosis ( โรคพยาธิเม็ดสาคู ตืดหมู ):Cc 8. Strongyloidiasis ( โรคพยาธิสต รองจิลอยด์ ):Ss

9 สิ่งส่งตรวจ สำหรับการตรวจหาเชื้อปรสิตภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ อุจจาระ Stool concentration Cultivation for Ss. Special stain for Intestinal protozoa Cryptosporidium spp. Microsporidia Other.

10 ภาชนะสำหรับเก็บอุจจาระ

11 ปริมาณอุจจาระที่เหมาะสม รายการส่ง ตรวจ กรัม (g) StoolconcentrationCultivation for Ss. Special stain for protozoa 242 Stool concentration 2-64 Cultivation for Ss. 46-6 Special stain for protozoa 246- 8

12 ตัวอย่างปริมาณอุจจาระ 2 กรัม ดังนั้นควรเก็บอุจจาระอย่างน้อยเกินครึ่งกระป๋อง พลาสติกเบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 2 กรัม 4 กรัม 6 กรัม 8 กรัม

13 การเก็บอุจจาระ เตรียมผู้ป่วยก่อนที่จะเก็บอุจจาระโดยไม่ควรให้ผู้ป่วยทาน อาหารที่มีไขมันมาก ๆ หรือ ยาลดกรด ยาแก้ท้องเสีย ยา จำพวกแบเรียม บิสมัท เพราะยาบางชนิดจะตกผลึกใน อุจจาระ ทำให้ไปบดบังปรสิตในอุจจาระได้ ทำให้การ ตรวจวินิจฉัยอาจผิดพลาดได้ ภาชนะต้องแห้ง สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เก็บอุจจาระโดยไม่ให้มีปัสสาวะปน อุจจาระที่จะส่งตรวจไม่ควรเป็นอุจจาระที่ถ่ายลงดินเพราะ จะทำให้มีสิ่งปนเปื้อน ควรถ่ายลงกระดาษหรือภาชนะ รองรับขนาดใหญ่ที่แห้งและสะอาดก่อนแล้วตักอุจจาระใส่ ภาชนะที่จะส่งตรวจ ควรส่งตรวจภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังเก็บ หากส่งไม่ได้ให้ เก็บอุจจาระที่ 4 o C หรือ เติม 10 % formalin ก่อนนำส่ง ต่อไป ระบุชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย และรายละเอียดอื่น ๆ บนภาชนะ นำส่งและใบส่งตรวจจากแพทย์

14 สิ่งส่งตรวจอื่น ๆ สารคัดหลั่งอื่น ๆ Concentration technique ชิ้นส่วนหรือตัวพยาธิ Identify parasite เลือดในสารกันเลือดแข็ง (EDTA) Thin Blood film for malaria เลือดจากที่เจาะจากปลาย นิ้ว Thick Blood film for malaria and filaria Corneal scraping Cultivation for free living amoeba Sputum Concentration technique Cultivation for Ss. Special stain for Pneumocystis carrinii Bile Concentration technique ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์

15 ตัวอย่างภาชนะบรรจุสำหรับสิ่งส่ง ตรวจที่ไม่ใช่อุจจาระ Cultivation for free living amoeba ขอรับอุปกรณ์การเก็บสิ่ง ส่งตรวจได้ที่ ห้องปฏิบัติการ และ หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ แล้วเติม NSS 200  l ที่ ปลอดเชื้อลงใน micro tube ก่อนนำส่งห้อง lab เลือกภาชนะที่ เหมาะสมกับ ปริมาณของสิ่ง ส่งตรวจ กระดาษกรองรูปสามเหลี่ยมสำหรับนำสิ่งส่ง ตรวจมาป้าย

16 ภาชนะสำหรับส่ง Thin Blood film for malaria

17 Thick blood film for malaria and filaria ใช้เลือดปลายนิ้วหยดบนสไลด์ เกลี่ยเลือดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. สำหรับ ตรวจหา malaria เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. สำหรับตรวจหา filaria ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย HNWard Collection time ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย HNWard Collection time

18 Thick blood film for malaria and filaria ปล่อยให้แห้ง ปล่อยให้แห้ง พันด้วยกระดาษชำระ พันด้วยกระดาษชำระ ใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุง ใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุง นำส่งพร้อมใบ request นำส่งพร้อมใบ request หรือเก็บถุงสไลด์ในตู้เย็น 4 o C แล้วส่งในวันและเวลาราชการ หรือเก็บถุงสไลด์ในตู้เย็น 4 o C แล้วส่งในวันและเวลาราชการ

19 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจาะเลือด ตรวจฟิลาเรีย ในช่วงเวลา 10:00, 14:00, 22:00 และ 02:00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบไมโครฟิ ลาเรียในกระแสเลือด ในช่วงเวลา 10:00, 14:00, 22:00 และ 02:00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบไมโครฟิ ลาเรียในกระแสเลือด

20 ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน วิทยาต่อเชื้อปรสิต Blood Ac Gs Cp Ts Fg Ph Cc Ss CSF Ac CcGs

21 Clotted blood 4 ml กรณีเด็กสามารถใช้ micro tube 1.5 ml ได้ CSF ภาชนะที่ใช้ Blood + CSF

22 ปริมาณ CSF ที่พอเพียงในการตรวจ รายการ ตรวจ มล. (ml) AcGsCc 221 Ac2-43 Gs24-3 Cc133- 5

23 สรุป Clotted blood for Immunological test 4 ml CSF for Immunological test 2 ml/test เลือดจากที่เจาะจาก ปลายนิ้ว ฟิล์มเอือดหนาที่ หน่วยงานที่จะส่งตรวจ เตรียมเอง เลือดในสารกันเลือดแข็ง (EDTA) 3 ml Stool ( อุจจาระ ) อย่างน้อยเกินครึ่ง กระป๋องพลาสติกเบอร์ 1 หรือ 2 สารคัดหลั่งต่าง ๆ อย่างน้อยครึ่งกระป๋อง พลาสติกเบอร์ 1 หรือ 2 ชิ้นส่วนหรือตัวพยาธิ แช่ใน NSS หากส่งได้ ภายใน 1 วัน 10 % formalin หากส่ง ไม่ได้ภายใน 1 วัน Corneal scraping for Cultivation free living amoeba ขออุปกรณ์เก็บสิ่งส่ง ตรวจได้ที่ห้อง lab

24 ข้อควรระวังและ ใส่ใจ ติดสติกเกอร์ชื่อ - สกุล ผู้ป่วยที่ภาชนะ ชื่อ - สกุล ผู้ป่วยที่ ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ กับใบ request ต้อง ตรงกัน

25 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การเก็บสิ่งส่ง ตรวจ ภาควิชาปรสิต วิทยา ธิดารัตน์ ประสงค์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google