งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การทบทวน กิจกรรมคุณภาพ ระบบการป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ ใน HOSxP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การทบทวน กิจกรรมคุณภาพ ระบบการป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ ใน HOSxP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การทบทวน กิจกรรมคุณภาพ ระบบการป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ ใน HOSxP

2 วัตถุประส งค์ - เพื่อเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารระหว่าง แพทย์, พยาบาลและเภสัชกร - ระบบ HOSxP ป้องกันการสั่งยาที่ เภสัชกรได้สอบสวนแล้วว่าผู้ป่วยแพ้ยา นั้นๆจริง - เพื่อลดการแพ้ยาซ้ำของผู้ป่วยใน รพ. บึงกาฬ

3 กิจกรรม ทบทวน เภสัช กร พยา บาล แพท ย์ สารสนเ ทศ กระบวน การ

4 - พยาบาลชัก ประวัติ พบผู้ป่วย ให้ข้อมูลแพ้ยา และ Note ในระบบ HOSxP พร้อมแจ้ง เภสัชกรทดสอบ แพ้ยา - เภสัชกร ทดสอบแพ้ยา หากแพ้จริงลง รายการแพ้ยาใน ระบบ HOSxP และ หากไม่แพ้ให้แจ้ง งาน IT เพื่อลบ Note พยาบาล - เภสัชกรลงแพ้ ยาแล้วแพทย์ จะสั่งยาเดิมที่ แพ้ไม่ได้ และ ระบบ HOSxP จะแจ้งให้ แพทย์ เป ลียนยาใหม่ แนวทางการ ปฏิบัติ

5 เภสัชกรลงข้อมูล แพ้ยาแล้วจะขึ้น ข้อมูลเวชระเบียน ผู้ป่วยด้วย ระบบแพ้ยา hosxp แจ้ง ข้อมูลแพ้ยา พยาบาล ชักประวัติ

6 แนวทางการ ปฏิบัติ ใบสื่อสารระหว่าง เภสัช กร กับ แพทย์ ระบบแพ้ยา hosxp แจ้งข้อมูลแพ้ยา แพทย์สั่งยาที่มี ประวัติแพ้ไม่ได้

7 ผลลัพธ์ 1. เป็น แนวทางการ ปฎิบัติกรณี ผู้ป่วยแพ้ยา 2. ระบบ hosxp ป้องกันไม่ให้สั่งยา ที่แพ้ได้ 3. ป้องกันการ แพ้ยาซ้ำของ ผู้ป่วย

8 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การนำเสนอ กิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ. บึงกาฬ การทบทวน กิจกรรมคุณภาพ ระบบการป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ ใน HOSxP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google