งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตอนเรียน J1, O1, W1  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อาภา ภรณ์ อังสาชน  ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1  โทรศัพท์ 02-244-5360, 086- 775-7109  E-mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตอนเรียน J1, O1, W1  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อาภา ภรณ์ อังสาชน  ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1  โทรศัพท์ 02-244-5360, 086- 775-7109  E-mail."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ตอนเรียน J1, O1, W1  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อาภา ภรณ์ อังสาชน  ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1  โทรศัพท์ 02-244-5360, 086- 775-7109  E-mail : arpaporn_ang@dusit.ac.th

3  ตอนเรียน I1, X1  อาจารย์ผู้สอน ผศ. สายสุดา ปั้น ตระกูล  ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1  โทรศัพท์ 02-244-5360, 089- 761-2314  E-mail : saisuda_pan@dusit.ac.th

4 องค์ประกอบ บทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ สื่อสารและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ และองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต คำอธิบายรายวิชา

5 เนื้อหาบทเรียน  บทนำ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  อินเทอร์เน็ต  เครือข่ายสังคมออนไลน์  ฐานข้อมูลและการสืบค้น  เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและ องค์ความรู้  กฎหมาย จริยธรรม และความ ปลอดภัยในการใช้ IT  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต

6 การวัดผล  การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 60% ประกอบด้วย รายงาน ( กลุ่ม )20% งานรายบุคคล 40%  คะแนนสอบปลายภาค 40%  ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย  ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา

7 งานที่มอบหมาย ( รายบุคคล ) งานที่ 1 (10 คะแนน ) ทำประวัตินักศึกษา ให้แนะนำตัวเอง ข้อมูลส่วนตัว - รหัสนักศึกษา ผลการเรียน รูปถ่าย - เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และช่องทางการ ติดต่ออื่นๆ - ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในชีวิตประจำวัน

8 งานที่ 2 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาหาคุณสมบัติของอุปกรณ์ IT เช่น Desktop PC, Notebook, Tablet, Printer, Digital camera, Smart phone - หาจากโบรชัวร์ แคตาล็อก หรือ อินเทอร์เน็ต - ให้นำเสนอ พร้อมอธิบายรายละเอียด ของอุปกรณ์ที่เลือกมาส่ง

9 งานที่ 3 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา โดยใช้ account ของตนเอง แล้ว ดำเนินการต่อไปนี้  หน้าจอแรกของการเข้าระบบ  แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของ ภาคเรียนนี้  ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน  ผลการเรียนที่ผ่านมา

10 งานที่ 4 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาค้นหาหรือจัดทำ VDO Clip 1 เรื่อง แล้วดำเนินการต่อไปนี้  เนื้อหาเกี่ยวกับ IT ที่น่าสนใจ ทันสมัย แนวโน้มในอนาคต  ส่ง VDO Cilp โดยใช้อีเมลของตนเอง ที่สวนดุสิตสร้างให้เท่านั้น ไปให้ อาจารย์ประจำตอนเรียน ตามอีเมลที่ให้ ไว้  ระบุชื่อ - รหัส น. ศ. และบอกแหล่งที่มา หรืออ้างอิงหรือ URL พร้อมทั้งสรุป เนื้อหาย่อของ VDO Clip ด้วย  พิมพ์หน้าจอการส่งอีเมลและหน้าจอที่ ได้รับการตอบกลับ

11 งานที่ 5 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาค้นหาหนังสือและบทความ จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่ โดยมี รายละเอียดดังนี้  สืบค้นหนังสือหรือวารสารพร้อมแสดง รายละเอียดของข้อมูลที่ค้นได้จาก ระบบสืบค้นหนังสือและวารสาร (VTLS)  สืบค้นและแสดงผลของบทความจาก ฐานข้อมูลออนไลน์ สรุปเนื้อหาหรือ บทคัดย่อ

12 งานที่ 6 (10 คะแนน ) ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดของทุกบทใน เล่มหนังสือแบบฝึกหัด ที่ได้รับคู่กับตำรา ของรายวิชา - ต้องทำทุกข้อ ทุกบท - ส่งตามกำหนดเวลา ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน - ทำไม่ครบ หักข้อละ 1 คะแนน

13 งานที่มอบหมาย ( กลุ่ม ) (20 คะแนน ) - ให้แบ่งกลุ่มในชั้นเรียน จำนวน สมาชิกไม่เกิน 10 คน - มีรายชื่ออยู่ในตอนเรียนเดียวกัน - นำเสนอความก้าวหน้าของงานทุก สัปดาห์

14 งานที่ 7 (10 คะแนน ) ให้สร้าง fan page ใน Facebook ดังนี้  ตั้งชื่อ fan page ว่า “IT-1-56- ตอน เรียน - กลุ่มที่ ”  ระบุชื่อสมาชิกทุกคนลงใน fan page ( ให้คะแนนตามชื่อที่ปรากฏในเว็บ เท่านั้น )  สร้างเนื้อหาสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับการ ประยุกต์ IT และ / หรือ หลักสูตรของ ตนเอง โดยต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ของข้อมูลทุกรายการที่นำเสนอบน fan page  แสดงจำนวนผู้เข้าชมหรือติดตาม ( กด Like) ไม่น้อยกว่า 100 คน ( ก่อนถึงวัน สุดท้ายที่ส่งงาน )

15 งานที่ 8 (10 คะแนน ) ให้ฝึกสร้าง VDO Clip และนำเสนอใน ชั้นเรียน  เนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ IT ใน ชีวิตประจำวัน หรือ การประยุกต์ IT กับ หลักสูตรที่ศึกษาอยู่  ตัดต่อเนื้อหาของ VDO Clip ภายใน 5 -10 นาที  ต้องแสดงที่มาหรือการอ้างอิงข้อมูล ในตอนท้ายของ VDO Clip ด้วย  ต้องใส่ชื่อสมาชิกและหน้าที่ของแต่ละ คนไว้ใน VDO Clip ด้วย ( ให้คะแนน ตามรายชื่อที่ปรากฏใน Clip เท่านั้น )


ดาวน์โหลด ppt  ตอนเรียน J1, O1, W1  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อาภา ภรณ์ อังสาชน  ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1  โทรศัพท์ 02-244-5360, 086- 775-7109  E-mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google