งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Education Research Complete.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Education Research Complete."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Education Research Complete

2 เนื้อหาการบรรยาย  Education Research Complete  การเข้าใช้ฐานข้อมูล  การลงทะเบียน (Register)  การสืบค้นข้อมูล  ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ

3 Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุม การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลครอบคลุมรวมทุก ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ การจัดทำดัชนีและ บทคัดย่อสำหรับมากกว่า 2,100 วารสารเป็นข้อความเต็มรูปแบบ สำหรับมากกว่า 1,200 วารสารและมีข้อความเต็มรูปแบบสำหรับ เกือบ 500 หนังสือและข้อเขียน

4 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete ฐานข้อมูลนี้นี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ 1. หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ www.mfu.ac.th/center/lib 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการ เข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก เวบ ไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ กรณีมีคำถาม หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร RE โทร. 0-5391-6397 หรือ E-mail: network@mfu.ac.th

5 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete mflu library เข้าสู่หน้าจอของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา http://www.mfu.ac.th/center/lib/ เลือก Online Databases

6 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete

7 หน้าจอหลัก Education Research Complete

8 การลงทะเบียน (Register) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Education Research Complete ได้โดยไม่ จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับ บริการเสริมต่างๆของ Education Research Complete เช่น การ Save, Search History, การ Saveบทความ และรายการ อ้างอิงได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ (E-mail Alert)

9 การลงทะเบียน (Register) ต่อ

10

11 วิธีการสืบค้น • Search Option (เลือกรูปแบบการสืบค้น) • Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) • Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) • Visual Search (สืบค้นแบบแสดงผลเป็นรูปภาพ) • Search History (ประวัติการสืบค้น) • Publication (รายชื่อวารสารในฐานนี้) • Thesaurus (ศัพท์สัมพันธ์) • Author Profiles (สืบค้นตามผู้แต่ง)

12 การสืบค้นแบบ Basic Search ระบุคำค้น เช่น education ฐานข้อมูลนี้จะมีระบบ Auto Suggestion แสดงคำค้นคำให้ต่อท้าย ให้อัตโนมัติ ในบทความ

13 การสืบค้นแบบ Basic Search (ผลลัพธ์) 1 2 1. แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2. ผลลัพธ์แต่ละรายการ เรียงลำดับจากคำที่เกี่ยวข้องมาก ที่สุด 3. ปรับปรุงผลลัพธ์ใหม่ โดย กำหนดขอบเขตข้อมูล และช่วง ปีได้ 3

14 (ผลลัพธ์ ต่อ)

15 ผลลัพธ์ที่ น้อยลง

16 (ผลลัพธ์ ต่อ) ดาวน์โหลด Tools

17 ตัวอย่างการดาวน์โหลดไฟล์ PDF

18 ตัวอย่างการใช้งานจากเมนู Tools

19 การสืบค้นแบบ Advanced Search Search ระบุคำค้น

20 ผลลัพธ์ (ต่อ) ปรับปรุง ผลลัพธ์

21 การสืบค้นแบบ Search Option สามารถใส่คำค้น และเงื่อนไขต่างๆ ระบุคำค้น

22 ผลลัพธ์ (ต่อ) จะได้ผลลัพธ์ที่ แคบลง การแชร์ข้อมูลใน รูปแบบต่างๆ

23 การสืบค้นรูปภาพ โดยใช้ Visual Search arch

24 การแสดงผลรูปภาพ (ต่อ)

25 การสืบค้นแบบ Publications Search : เป็นการสืบค้นจากรายชื่อวารสาร

26 การสืบค้นแบบ Thesaurus Search สืบค้นจากคำที่สัมพันธ์กัน

27 การสืบค้นแบบ Thesaurus Search (ต่อ) สืบค้นจากคำที่สัมพันธ์กัน

28 การสืบค้นแบบ Author Profiles ผู้ใช้ต้องทราบรายละเอียดของผู้แต่งที่ต้องการค้น

29 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt โดย อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Education Research Complete.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google