งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Education Research Complete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Education Research Complete"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Education Research Complete
โดย อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอนำเสนอฐานข้อมูล Education research complete ซึ่งเป็นของบริษัท Ebsco

2 เนื้อหาการบรรยาย การเข้าใช้ฐานข้อมูล การลงทะเบียน (Register)
Education Research Complete การเข้าใช้ฐานข้อมูล การลงทะเบียน (Register) การสืบค้นข้อมูล ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย การรู้จัก Education research complete ว่าคือฐานข้อมูลทางด้านใด หลังจากนั้นจะอธิบายวิธีการเข้าหน้าจอหลักของ Education research complete การลงทะเบียนเข้าใช้ บริการMy profile การสืบค้นแบบ Search และแบบ Advance search การจัดการผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น

3 Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลครอบคลุมรวมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ การจัดทำดัชนีและบทคัดย่อสำหรับมากกว่า 2,100 วารสารเป็นข้อความเต็มรูปแบบสำหรับมากกว่า 1,200 วารสารและมีข้อความเต็มรูปแบบสำหรับเกือบ 500 หนังสือและข้อเขียน เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลครอบคลุมรวมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ การจัดทำดัชนีและบทคัดย่อสำหรับมากกว่า 2,100 วารสารเป็นข้อความเต็มรูปแบบสำหรับมากกว่า 1,200 วารสารและมีข้อความเต็มรูปแบบสำหรับเกือบ 500 หนังสือและข้อเขียน

4 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete
ฐานข้อมูลนี้นี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ 1. หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก เวบไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ วิธีการเข้าใช้ ฐานข้อมูลนี้นี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ 1. หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก กรณีมีคำถาม หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร RE โทร หรือ

5 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete
เข้าสู่หน้าจอของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เลือก Online Databases mflu library สำหรับการเข้าใช้โดยผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ แล้วเลื่อกที่ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เลือก Online databases

6 วิธีการเข้าใช้ Education Research Complete
1 2 จะปรากฏฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท EBSCOhost Research Databases จากนั้นเลือก EBSCOhost Research Databases เพื่อเลือกฐานข้อมูล Education Research Complete

7 หน้าจอหลัก Education Research Complete
1.Search Option (เลือกรู ปแบบการสืบค้น) 2.Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) 3.Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) 4.Visual Search (สืบค้นแบบแสดงผลเป็นรูปภาพ) 5.Search History (ประวัติการสืบค้น) 6.Publication (รายชื่อวารสารในฐานนี้) 7.Thesaurus (ศัพท์สัมพันธ์) 8.Author Profiles (สืบค้นตามผู้แต่ง)

8 การลงทะเบียน (Register)
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Education Research Complete ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการเสริมต่างๆของ Education Research Complete เช่น การ Save , Search History , การ Saveบทความ และรายการอ้างอิงได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ( Alert) การลงทะเบียน (Register) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Education Research Complete ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการเสริมต่างๆของ Education Research Complete เช่น การ Save , Search History , การ Saveบทความ และรายการอ้างอิงได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ( Alert)

9 การลงทะเบียน (Register) ต่อ
1 2 ผู้ใช้สามารถเข้า Education Research Complete ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกที่ Sing in เพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บหลักของEBSCOhost เลือกที่ Create a new account

10 การลงทะเบียน (Register) ต่อ
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Password และ Username ร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆของEBSCOhost 2.กรอก Address พร้อมกับการตั้งรหัสผ่าน 3.กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Secret Question และ Secret Answer

11 วิธีการสืบค้น Search Option (เลือกรูปแบบการสืบค้น)
Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Visual Search (สืบค้นแบบแสดงผลเป็นรูปภาพ) Search History (ประวัติการสืบค้น) Publication (รายชื่อวารสารในฐานนี้) Thesaurus (ศัพท์สัมพันธ์) Author Profiles (สืบค้นตามผู้แต่ง) วิธีการสืบค้น 1.Search Option (เลือกรูปแบบการสืบค้น) 2.Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) 3.Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) 4.Visual Search (สืบค้นแบบแสดงผลเป็นรูปภาพ) 5.Search History (ประวัติการสืบค้น) 6.Publication (รายชื่อวารสารในฐานนี้) 7.Thesaurus (ศัพท์สัมพันธ์) 8.Author Profiles (สืบค้นตามผู้แต่ง) ผู้ใช้สามารถเลือกใช้การสืบค้นตามความต้องการได้เลยค่ะ

12 การสืบค้นแบบ Basic Search
ระบุคำค้น เช่น education ฐานข้อมูลนี้จะมีระบบ Auto Suggestion แสดงคำค้นคำให้ต่อท้ายให้อัตโนมัติ ในบทความ เข้าสู่หน้าสืบค้นค้นหลักฐานข้อมูล Education research complete ในหน้าสืบค้นนี้จะแสดงเมนูหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสืบค้นแบบง่าย หรือ Basic search, Advance search, Visual searchเป็นต้น หน้าจอที่แสดงขณะนี้คือวิธีการสืบค้นแบบง่ายหรือ Basic search มีขั้นตอนการสืบค้นดังนี้ การสืบค้นแบบ Basic Search 1.ระบุคำค้น เช่น education จะมีระบบ Auto Suggestion แสดงคำค้นคำให้ต่อท้ายให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นคำที่ได้จากการ Index ในบทความต่างๆ ในฐานนี้ 2.เลือกคำที่ต้องการ เช่น education 3.คลิกที่ Search

13 การสืบค้นแบบ Basic Search (ผลลัพธ์)
1 1.แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2.ผลลัพธ์แต่ละรายการเรียงลำดับจากคำที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 3.ปรับปรุงผลลัพธ์ใหม่ โดยกำหนดขอบเขตข้อมูล และช่วงปีได้ 2 3 หน้าแสดงผลลัพธ์จากคำที่ค้นหา การแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดโดยเรียงจากคำที่เกี่ยวข้องมากที่สุดไปน้อยสุด โดยให้รายละเอียดคือ ประเภทสิ่งพิมพ์ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หากมีภาพประกอบก็จะแสดงไว้ด้วย หากผลลัพธ์มากเกินไปต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงหรือตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ให้เลือกจากเมนูทางด้านซ้ายทั้งหมด

14 (ผลลัพธ์ ต่อ) การปรับปรุงผลลัพธ์ สามารถเลือกผลลัพธ์ที่แสดงเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text, เลือกขอบเขตข้อมูลช่วงปี 2009– และให้คลิกที่เมนู update ผลลัพธ์ที่แสดงก็จะได้ตรงตามข้อมูลอย่างละเอียดในการสืบค้น

15 (ผลลัพธ์ ต่อ) ผลลัพธ์ที่น้อยลง
การปรับปรุงผลลัพธ์ สามารถคลิกตรงที่แว่นขยายเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นได้คะ 1.ดูบทความฉบับเต็มแบบ PDF file (Get PDF file ) 2.ส่งลิงค์ของบทความนี้ไปยัง 3.นำออกรายการอ้างอิงของบทความทางโปรแกรม เช่น Endnote, Plain text, Refworks เป็นต้น 4.การแบ่งปันบทความนี้ผ่านทาง Bookmark & Share เช่น Facebook Twitter เป็นต้น

16 (ผลลัพธ์ ต่อ) ดาวน์โหลด Tools การแสดงผลลัพธ์
1.สามารถดาวน์โหลด Full Text เก็บไว้ดูได้เลยคะ 2.สามารถนำผลลัพธ์ออกได้หลายวิธี จากเมนู Tools ได้แก่ Print, , Add to Folder, Cite, Export, Permalink, Bookmark

17 ตัวอย่างการดาวน์โหลดไฟล์ PDF

18 ตัวอย่างการใช้งานจากเมนู Tools
การใช้งานจากเมนู Tools สามารถคลิกตามรูปภาพที่แสดงได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างคลิก Cite ผู้ใช้สามารถเลือก Copy ไปวางไว้ยังเอกสารที่ต้องการได้

19 การสืบค้นแบบ Advanced Search Search
ระบุคำค้น การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search 1.สามารถที่จำกัดการสืบค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง เอกสารฉบับเต็ม(Full text) บทคัดย่อ(Abstract) คำสำคัญ ผู้ให้ทุนเลขISSN ISBN เลขDOI และรายการอ้างอิง 2.สามารถเพิ่มช่องในการสืบค้น และใช้ตัวเชื่อม AND OR NOT ได้ 3.กำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการได้

20 ผลลัพธ์ (ต่อ) ปรับปรุงผลลัพธ์
การผลลัพธ์สามารถเจาะจงให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความตรงการ เช่นดู Full Text, กำหนดปี ฯลฯ

21 การสืบค้นแบบ Search Option สามารถใส่คำค้น และเงื่อนไขต่างๆ
ระบุคำค้น การสืบค้นแบบ Search Option เป็นการเลือกรูปแบบการใส่คำค้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไปได้พร้อมๆ กัน ยกตัวอย่างเลือกการสืบค้นแบบ SmartText Search ก็จะปรากฏช่องสืบค้นที่กว้างขึ้น สามารถใส่คำค้นได้หลากคำ

22 ผลลัพธ์ (ต่อ) การแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จะได้ผลลัพธ์ที่แคบลง
การแสดงผลลัพธ์จะแคบลง ได้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้

23 การสืบค้นรูปภาพ โดยใช้ Visual Search arch

24 การแสดงผลรูปภาพ (ต่อ)
การแสดงผลแบบรูปภาพ สามารถคลิกในรูปภาพไปยัง Blocks และย่อ-ขยายได้ การแสดงผลข้อมูลก็จะเหมือนเช่นเดียวกัน

25 การสืบค้นแบบ Publications Search
: เป็นการสืบค้นจากรายชื่อวารสาร การสืบค้นแบบ Publications Search การสืบข้อมูลโดยหาจากรายการสิ่งพิม์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูจาก A-Z (ถ้าผู้ใช้ต้องการดูรายชื่อวารสารคะ) สามารถทำได้ทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับการค้นหาในการ Search แบบทุกการค้นหา การดูข้อมูล การนำข้อมูลออกมาใช้ก็เช่นเดียวกันคะ

26 การสืบค้นแบบ Thesaurus Search
สืบค้นจากคำที่สัมพันธ์กัน การสืบค้นแบบ Thesaurus Search เป็นการ Search ปรากฏคำที่สัมพันธ์กัน คือหาคำอื่นๆ ที่มีความหมายเดียวกัน แต่จะใช้แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นคะ

27 การสืบค้นแบบ Thesaurus Search (ต่อ)
สืบค้นจากคำที่สัมพันธ์กัน

28 การสืบค้นแบบ Author Profiles
ผู้ใช้ต้องทราบรายละเอียดของผู้แต่งที่ต้องการค้น การสืบค้นแบบ Author Profiles การดูข้อมูลคือผู้ใช้ต้องทราบรายละเอียดของผู้แต่งบ้างเล็กน้อยค่ะ เพราะเป็นการหาชื่อผู้แต่งแสดงผลดังนี้ 1.เรียงตามนามสกุล A-Z 2.ระบุการสืบค้นด้วยตนเอง (ใส่นามสกุล)

29 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel , หากผู้ใช้ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจหรือมีคำถามต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าได้ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Education Research Complete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google