งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O หนังสือไร้ กระดาษ. แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค. ศ. 1940 โดยปรากฏในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O หนังสือไร้ กระดาษ. แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค. ศ. 1940 โดยปรากฏในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O หนังสือไร้ กระดาษ

2 แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค. ศ. 1940 โดยปรากฏในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดย นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดังนั้นหน้ากระดาษจึงเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นแฟ้มข้อมูลแทน ทำให้มีความสะดวก ต่อการเผยแพร่และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร ประเภท.doc.txt.rtf และ.pdf ความเป็นมา

3 ต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมจนกระทั่ง สามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกมา เป็นลักษณะเหมือนกับหนังสือทั่วไป กล่าวคือ สามารถแทรกข้อความ แทรกภาพ จัดหน้า หนังสือได้ตามความต้องการของผู้ผลิต และ ที่พิเศษกว่านั้นคือ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง เอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ อีก ทั้งยังสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหว ต่างๆ ลงไปในหนังสือได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ไม่สามารถทำได้ในหนังสือทั่วไป ความเป็นมา

4 เพื่อฝึกทักษะการใช้ โปรแกรม Foxit Reader ในการอ่าน ไฟล์ pdf เพื่อสร้าง E-book เพื่อ การศึกษาโดยใช้ โปรแกรม Foxit Reader จุดมุ่งหมาย

5 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินการ 20 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader อินเทอร์เน็ต

6 กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ภายในกลุ่ม ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในด้านการอ่านไฟล์ pdf ( นอกจาก เปิดไฟล์สำหรับอ่านแล้ว ยังสามารถทำไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ หรือบันทึกย่อเพิ่มเติมลงไปได้ ) หาตัวอย่างไฟล์ pdf เพื่อสังเกตว่าการ ออกแบบแบบใดที่น่าสนใจ และจะนำมา ประยุกต์ใช้ในงานได้ ขั้นตอนการทำงาน

7 สมาชิกในกลุ่มประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อ ที่จะสร้าง E-book สมาชิกช่วยกันสังเคราะห์เนื้อหาที่คิดว่า เหมาะสม แล้วค้นหาภาพ เสียง วิดีโอ ที่ สอดคล้องกับเนื้อหา ดำเนินการสร้าง E-book ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ นำเสนอหน้าชั้นเรียน ขั้นตอนการทำงาน

8 สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอนได้จริง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ควรใช้เวลาในการสร้าง E-book แต่ละเรื่องให้น้อยลง ควรคำนึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ในการนำ ภาพ วิดีโอ และเสียง มาใช้ ข้อเสนอแนะ

9 L/O/G/O Thank You! www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O หนังสือไร้ กระดาษ. แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค. ศ. 1940 โดยปรากฏในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google