งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิศวกรรมเครือข่ายบริการและฝึกอบรมซ่อมบำรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิศวกรรมเครือข่ายบริการและฝึกอบรมซ่อมบำรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิศวกรรมเครือข่ายบริการและฝึกอบรมซ่อมบำรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

3 จากศูนย์คอมฯ Username Password รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ

4 >> Webpage อาจารย์ >> บทเรียนออนไลน์ : Aculearn >> การเรียนการสอนออนไลน์ : Moodle >> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : e-Book >> ระบบการสอนสด : Interwise ( อยู่ระหว่างการจัดทำ ) สิ้นสุดการนำเสนอ http://www.lpru.ac.th

5 ในการ Login 1 ครั้งสามารถใช้งานเครื่องได้ 3 ชั่วโมง หากต้องการใช้งานต่อ ต้องรอครึ่งชั่วโมง จึงสามารถ Login ใหม่ได้ หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่อง ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตบนศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ต้องรักษากฎระเบียบของศูนย์อย่างเคร่งครัด กฎระเบียบ >> เวลาเปิดทำการการแต่งกายเข้า ใช้บริการ สัมภาระ รองเท้า การ Login Username Password รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ Login MENU ดูห้องบริการ

6 Username Password รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ ( รหัสผ่านเดียวกับ รหัสเข้าใช้เครื่องใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ รหัส RemoteAccess ) นักศึกษาทุกคนจะได้รับกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย คนละ 1 Address โดยมีรูปแบบดังนี้ รหัสนักศึกษา @ Student.lpru.ac.th นักศึกษาสามารถ Login เข้ากล่องจดหมาย ได้จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเลือกสถานะเป็น “ นักศึกษา ” ดูตัวอย่างการใช้งาน >> MENU

7 Username Password เบอร์ Connect : 054-215007 รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ ( รหัสผ่านเดียวกับ รหัสเข้าใช้เครื่องในศูนย์คอมพิวเตอร์ และรหัส e-Mail) นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีของมหาวิทยาลัย จากที่บ้าน ได้คนละ 30 ชั่วโมงต่อเทอม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใช้งานชั่วโมงอินเทอร์เน็ตฟรี แต่ นักศึกษาต้องชำระค่าเชื่อมต่อโทรศัพท์เอง ( ครั้งละ 3 บาท ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานของตนเองได้ที่ http://radius.lpru.ac.th MENU

8 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการสอบวัดระดับทักษะ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ก่อนจบการศึกษา ( สอบปีละ 1 ครั้ง ) และออกใบวุฒิบัตรรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ที่สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา MENU

9 http://janphar.lpru.ac.th/ExitExam/learn2550-2 พิทยาจารย์ 1 40 เครื่อง พิทยาจารย์ 2 20 เครื่อง สำหรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกภาคการศึกษา ภาคเรียนละ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษ - อบรมนักศึกษา อบรมนักศึกษา - อบรมบุคลากรภายใน อบรมบุคลากรภายใน - อบรมบุคลากรทั่วไป MENU

10 1 นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 2 นักศึกษาต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 3 ห้ามนักศึกษาพาบุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องบริการ 4 กำหนดให้นักศึกษา 1 คน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียง 1 เครื่อง 5 ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ และโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท 6 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องบริการ 7 ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 8 ห้ามนักศึกษานำโปรแกรมต่างๆ เข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยพลการ 9 ห้ามนักศึกษาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดๆ ในห้องบริการ และต้องเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จ 10 ห้ามนักศึกษานำทรัพย์สินใดๆ ในห้องบริการออกจากห้องโดยเด็ดขาด << Back


ดาวน์โหลด ppt วิศวกรรมเครือข่ายบริการและฝึกอบรมซ่อมบำรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google