งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 การกำหนดปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง BC428 : Research in Business Computer

2 เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อ
เป็นเรื่องที่สนใจจะทำ น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาการ ไม่ซ้ำกับงานของคนอื่นที่เคยทำไว้แล้ว ต้องสามารถเก็บข้อมูลได้จริง BC428 : Research in Business Computer

3 ที่มาของปัญหางานวิจัย
ประสบการณ์ แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ การอ่านหนังสือหรือวารสาร ปัญหาเดิมที่มีผู้ทำไว้แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยที่ทำมาแล้ว ความต้องการของหน่วยงาน สัมมนา ประชุม อภิปราย BC428 : Research in Business Computer

4 ข้อผิดพลาดในการเลือกหัวข้อ
จากการเลือกหัวข้อที่กว้างเกินไป ไม่วางแผนล่วงหน้าก่อนทำวิจัย เลือกหัวข้อที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ BC428 : Research in Business Computer

5 การตั้งชื่อหัวข้อของปัญหา
ชื่อหัวข้อ ควรจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ Independent Variable Dependent Variable Objective Exploration, Description Comparison, Explanation Prediction, Evaluation Control, Development Context BC428 : Research in Business Computer

6 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัย ซึ่งปัจจัยสามารถกำหนดเป็นด้านต่าง ๆ ได้ เช่น
ตัวอย่าง เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ตัวแปรต้น คือ ปัจจัย ซึ่งปัจจัยสามารถกำหนดเป็นด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ครู  จะศึกษาในเรื่องของคุณภาพการสอน , วิธีการสอน นักเรียน  จะศึกษาในเรื่องความตั้งใจเรียน , ผลการเรียน , ทัศนคติต่อการเรียน ครอบครัว  สถานภาพในครอบครัว , รายได้ครอบครัว โรงเรียน  ขนาดโรงเรียน , จำนวนนักเรียน , การบริหารจัดการในโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ในกรณีที่ตัวแปรต้น มีการเปลี่ยนแปลง ควรจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย วัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาความมีอิทธิพล ของตัวแปรต้น ต่อตัวแปรตามที่ศึกษา บริบท คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการขยายชื่อหัวข้อให้ชัดเจนมากขึ้น ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มใดบ้าง BC428 : Research in Business Computer

7 แหล่งของการศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัสดุตีพิมพ์ หนังสือ หนังสือบันเทิงคดี หนังสือสารคดี  ตำรา, แบบเรียน, หนังสืออ่านประกอบ, หนังสือความรู้ทั่วไป, หนังสืออ้างอิง, รายงานการวิจัย, ปริญญานิพนธ์, สาระสังเขป, เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หนังสือพิมพ์, วารสาร, นิตยสาร BC428 : Research in Business Computer

8 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต BC428 : Research in Business Computer

9 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
BC428 : Research in Business Computer

10 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด
BC428 : Research in Business Computer

11 ทำแบบฝึกหัดท้าย Sheet บทที่ 2
การบ้าน ทำแบบฝึกหัดท้าย Sheet บทที่ 2 BC428 : Research in Business Computer


ดาวน์โหลด ppt และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google