งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 2 การกำหนดปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 2 การกำหนดปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 2 การกำหนดปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2 BC428 : Research in Business Computer 2 เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อ •เป็นเรื่องที่สนใจจะทำ •น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น •มีความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีและด้าน วิชาการ •ไม่ซ้ำกับงานของคนอื่นที่เคยทำไว้แล้ว •ต้องสามารถเก็บข้อมูลได้จริง

3 BC428 : Research in Business Computer 3 ที่มาของปัญหางานวิจัย 1.ประสบการณ์ 2.แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ 3.การอ่านหนังสือหรือ วารสาร 4.ปัญหาเดิมที่มีผู้ทำไว้ แล้ว 5.การเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 6.ข้อเสนอแนะของ ผลงานวิจัยที่ทำมาแล้ว 7.ความต้องการของ หน่วยงาน 8.สัมมนา ประชุม อภิปราย

4 BC428 : Research in Business Computer 4 ข้อผิดพลาดในการเลือกหัวข้อ •จากการเลือกหัวข้อที่กว้างเกินไป •ไม่วางแผนล่วงหน้าก่อนทำวิจัย •เลือกหัวข้อที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์

5 BC428 : Research in Business Computer 5 การตั้งชื่อหัวข้อของปัญหา ชื่อหัวข้อ ควรจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ 1.Independent Variable 2.Dependent Variable 3.Objective •Exploration, Description •Comparison, Explanation •Prediction, Evaluation •Control, Development 4.Context

6 BC428 : Research in Business Computer 6 ตัวอย่าง เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ตัวแปรต้น คือ ปัจจัย ซึ่งปัจจัยสามารถกำหนดเป็นด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ครู  จะศึกษาในเรื่องของคุณภาพการสอน, วิธีการสอน นักเรียน  จะศึกษาในเรื่องความตั้งใจเรียน, ผลการเรียน, ทัศนคติต่อ การเรียน ครอบครัว  สถานภาพในครอบครัว, รายได้ครอบครัว โรงเรียน  ขนาดโรงเรียน, จำนวนนักเรียน, การบริหารจัดการใน โรงเรียน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ในกรณีที่ตัวแปรต้น มีการ เปลี่ยนแปลง ควรจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วย วัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาความมีอิทธิพล ของตัวแปรต้น ต่อตัว แปรตามที่ศึกษา บริบท คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ ขยายชื่อหัวข้อให้ชัดเจนมากขึ้น ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มใดบ้าง

7 BC428 : Research in Business Computer 7 แหล่งของการศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัสดุตีพิมพ์ 1.หนังสือ 1.หนังสือบันเทิงคดี 2.หนังสือสารคดี  ตำรา, แบบเรียน, หนังสืออ่าน ประกอบ, หนังสือความรู้ทั่วไป, หนังสืออ้างอิง, รายงาน การวิจัย, ปริญญานิพนธ์, สาระสังเขป, เอกสารการ ประชุมวิชาการ 2.สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หนังสือพิมพ์, วารสาร, นิตยสาร

8 BC428 : Research in Business Computer 8 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ •การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

9 BC428 : Research in Business Computer 9 •การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

10 BC428 : Research in Business Computer 10 •การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด

11 BC428 : Research in Business Computer 11 การบ้าน ทำแบบฝึกหัดท้าย Sheet บทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 2 การกำหนดปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google