งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Nursing Resource Center โดย จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Nursing Resource Center โดย จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล Nursing Resource Center โดย จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เนื้อหาในการบรรยาย • Nursing Resource Center คืออะไร • วิธีการเข้าใช้ Nursing Resource Center • หน้าจอหลัก ประกอบไปด้วยเมนูอะไรบ้าง • วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search, Subject Guide, Publication และAdvance search • การจัดการผลลัพธ์

3 Nursing Resource Center • ตำราเรียนทางด้านพยาบาลเหมาะสำหรับนักศึกษา วิชาพยาบาล • เนื้อหาที่เป็นมัลติมีเดีย • หนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม มากกว่า 22 ชื่อเรื่อง

4 วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ 1. หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ www.mfu.ac.th/center/lib 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการ เข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก http://www.mfu.ac.th/center/lib/DB%20PPT/How%20to%20conn ect%20MFU%20internet%20from%20outside.pdf http://www.mfu.ac.th/center/lib/DB%20PPT/How%20to%20conn ect%20MFU%20internet%20from%20outside.pdf กรณีมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการติดตั้ง สามารถสอบถาม ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053 - 916397 หรือ E-mail: network@mfu.ac.th

5 วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล (ต่อ) www.mfu.ac.th/center/lib 1 2 ช่องทางการเข้าใช้

6 วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล (ต่อ)

7

8 หน้าจอหลัก 1 2

9 3 InfoMark : แสดงรายละเอียดของ URL ของฐานข้อมูลที่ สามารถคัดลอก Save ไว้ใน My Favarite

10 หน้าจอหลัก 3 เมนูในการ Print / E-mail / download

11 หน้าจอหลัก (ต่อ) 3 Marked Items คือ การเก็บบทความที่เลือกไว้ในข้อมูลส่วนตัว

12 หน้าจอหลัก (ต่อ) Previous Search การย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิมที่ได้ทำการสืบค้น

13 หน้าจอหลัก (ต่อ) Nursing... ToolBox ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพยาบาล

14 หน้าจอหลัก (ต่อ) NIC การจำแนกกิจกรรมทางการพยาบาล

15 หน้าจอหลัก (ต่อ) NOC การจำแนกผลลัพธ์ทางการพยาบาล

16 หน้าจอหลัก (ต่อ) NANDA (Nursing Diagnosis) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทางการพยาบาล

17 หน้าจอหลัก (ต่อ) 3 Title List รวบรวมรายชื่อของฐานข้อมูลทุกฐานของ CENGAGE

18 หน้าจอหลัก (ต่อ) Help เมนูที่เป็นคู่มือในการใช้ฐานข้อมูล Nursing Resource Center

19 วิธีการสืบค้นข้อมูล 1

20 วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ) การสืบค้นแบบหัวเรื่อง

21 วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ) Publication search วิธีการสืบค้นข้อมูลจากรายชื่อของสิ่งพิมพ์

22 วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ) Advance Search การสืบค้นขั้นสูง

23 การจัดการผลลัพธ์ แก้ไขผลลัพธ์ที่ได้ให้แคบลง

24 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) การเรียงลำดับของผลลัพธ์

25 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)

26 1 2 3 4 การแสดงผลลัพธ์ 1. ชื่อบทความ 2. ชื่อผู้แต่ง 3. รายละเอียดของสิ่งพิมพ์ 4. การเรียงลำดับผลลัพธ์

27 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) การเข้าดูฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ใช้ฟังชั่น โปรแกรมแปลภาษา โยงไปถึงรายการอ้างอิงของบทความนี้

28 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) แหล่งข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ การอธิบายความหมายของคำสำคัญในบทความ

29 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) สามารถเข้าดูข้อมูลของปีเก่าได้ การนำออกรายการอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ

30 เมนูเสริม Common Drugs A-Z ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ คำอ่านของชื่อยา สารประกอบของยา วิธีการใช้ยา Common Diseases and Conditions A-Z ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ คำจำกัด ความ รายละเอียดของเชื้อโรค ฯลฯ

31 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Nursing Resource Center โดย จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google