งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer

2 เนื้อหาการอบรม หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่นและ การใช้เครื่อง วิธีการตรวจ วิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่นและ การใช้เครื่อง วิธีการตรวจ วิเคราะห์ ปฏิบัติการใช้เครื่องอะตอมมิ กแอบซอพชั่นและ การ บำรุงรักษา ปฏิบัติการใช้เครื่องอะตอมมิ กแอบซอพชั่นและ การ บำรุงรักษา

3 หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่น

4 สเปกโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry) สเปกโตรสโกปี (Spectroscopy) คือวิชาที่ศึกษาถึงการกระทำร่วม (interaction) ระหว่าง คลื่นแสงกับสสาร สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการกระทำร่วม ระหว่างคลื่นแสง กับสสาร สเปกตรัม (Spectrum) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ถูก ดูดกลืนกับ ความยาวคลื่น

5 ความยาวคลื่นแสง (wavelength) : ความยาวคลื่นแสง (wavelength) : คือความยาวแสงหนึ่งช่วงคลื่น มีหน่วยวัด เป็น , Å, etc ความถี่ (frequency) : υ คือจำนวนคลื่นที่ผ่านจุดๆหนึ่งในต่อ หน่วยเวลา มีหน่วยเป็น cycle per sec (cps) หรือ Hz 1 cps = 1 sec -1 = 1 Hz

6 การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้าหรือ แสง จาก Quantum theory พลังงานของ photon จะเป็น ปฏิภาคโดยตรงกับความถี่ของการแผ่รังสีนั้น แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ อนุภาค (particle) ที่เรียกกันว่า photon E = h υ E = พลังงานของ photon มี หน่วยเป็นจูล (J) h = Plank’s constant = 6.62 x J sec υ = ความถี่ในหน่วย Hertz (Hz = cps, sec -1 ) E = h C/ = ความยาวคลื่นแสง υ = 1/ υ = จำนวนคลื่นต่อเซนติเมตรมี หน่วยเป็น cm -1

7 υ = c/ η C = ความเร็วของแสงในสูญญากาศ = 3.0 x 10 8 m/s η = ดัชนีหักเหของตัวกลางที่คลื่น เคลื่อนที่ผ่าน กรณีที่แสงผ่าน อากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และ ความยาวคลื่น 1 Å = m 1 µm = m 1 nm = m υ = c

8 คือช่วงความยาวคลื่นของแสง ตั้งแต่ gramma ray ซึ่งมีพลังงานสูงสุด ( ต่ำสุด ) ถึงคลื่นวิทยุ (radiowave) ซึ่งมีพลังงานต่ำสุด ( สูงสุด ) Electromagnetic Spectrum Molecula r vibration Nucle ar transit ion Inner electr on transit ion Outer electr on transit ion Molecul ar rotatio n Nuclear Magneti c Resonan ce

9 Electromagnetic Spectrum Visible

10 Wavelength, nm Color Complementary Color (absorbed) (color observed) 780 Ultravio let Violet Blue Green- blue Blue- green Green Yellow- green Yellow Orange Red NIR Yellow- green Yellow Orange Red Purple Violet Blue Green- blue Blue green สเปกตรัมของแสงที่ตามองเห็น (Visible spectrum)

11 Molecular Response to Radiation

12 Electronstate

13 Electronic transition

14 MoMoMoMo M 0 = Ground State Electron ee-ee-+ Ground state Nature of atom

15 M o M* +E = Excited Electron = Excited Electron ee-ee-+ Excitation Absorption Light M*M*M*M*

16 M o M* +E * Back to ground state ee-ee-+ Emission Light +E - E MoMoMoMo

17 Origins of Atomic Spectra  E = h = hc/  E = h = hc/ Light ExcitedState+ ee-ee- ee-ee-

18 Atomic Spectroscopy Emission M o + heat M* M o + light M o + heat M* M o + light Absorption M o + light M*

19 Interaction between light and atom absorption emission fluorescence photon heat Ground State Excited state

20 Absorbanc e max = Absorption maximum ภาพแสดง spectrum ของ การดูดกลืนช่วงแสง ของ atom หรือ molecule UV/VIS spectrum

21 UV/VIS spectrum

22 การกระทำร่วม (Interaction) ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร Incident radiation, P 0 absor bed Transmitted radiation (P t ) Fluorescen ce (F) Scattering (Ps) Reflected radiation, (Pr)

23 กฏที่เกี่ยวกับการดูดกลืนคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Lambert’s law b1b1 b1b1 b2b2 P0P0 P 0 P P Log P 0 /P ⍺ b ความเข้มแสงที่ถูกดูดกลืนเป็นสัดส่วนโดยตรง กับระยะทางที่แสงผ่าน P

24 กฏที่เกี่ยวกับการดูดกลืนคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Log P 0 /P ⍺ C ความเข้มแสงที่ถูกดูดกลืนเป็นสัดส่วนโดยตรง กับความเข้มข้นของสาร Beer’s law P0P0 P P0P0 P0P0 P P

25 Lambert & Beer’s law Log P 0 /P = A = - log T = abc A = Absorbance T = Transmission a = absorptivity b = ระยะทางที่ แสงผ่านสาร c = ความเข้มข้น สาร A C

26 A = - log T เช่นถ้าแสงผ่าน ออกมา 70% A = -log 70/100 A = Absorb ance %T%T A = 2 - log%T การคำนวณเปลี่ยน %T เป็น A A%T%T

27 การเบี่ยงเบนไปจากกฏของ Beer’s (Deviation) การเบี่ยงเบนไปจากกฏของ Beer’s (Deviation)

28 อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรสโกปี Atomic Absorption Spectroscopy เป็นการศึกษากระบวนการซึ่ง เกิดจากการดูดกลืนแสงของ อะตอมอิสระที่ความยาวคลื่นใด ความยาวคลื่นหนึ่ง

29 อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer คือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา กระบวนการ การดูดกลืนแสง ของอะตอมอิสระที่ความยาว คลื่นใดความยาวคลื่นหนึ่ง

30 อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer Light Source AtomizerMono ChromatorDetector

31 แหล่งกำเนิดแสง Light Source คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงในความ ยาวคลื่นจำเพาะสำหรับธาตุที่ ทำการวิเคราะห์ โดย แหล่งกำเนิดแสงของเครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ เรียกว่า Hollow Cathode Lamp

32 แหล่งกำเนิดแสง Light Source

33 ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุกลายเป็น อะตอมอิสระ Atomizer คือ ส่วนที่ทำให้ธาตุเกิดการ แตกตัวกลายเป็นอะตอมอิสระ โดยการใช้ความร้อนเป็น ตัวกระตุ้น ซึ่งแบ่งตาม กระบวนการให้ความร้อนออก ได้เป็น 2 กระบวนการ คือ

34 ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุกลายเป็น อะตอมอิสระ Atomizer กระบวนการทำให้ธาตุแตกตัว เป็นอะตอมอิสระโดยใช้เปลวไฟ (Flame Atomization) กระบวนการทำให้ธาตุแตกตัว เป็นอะตอมอิสระโดยใช้ความ ร้อนจากไฟฟ้า (Flameless Atomization)

35 ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุกลายเป็น อะตอมอิสระ Flame Atomizer

36 Flame Atomization Spray Chamber Nebulizer Burner Sample Evaporation : Soluton to Solid Mixed with Oxidant Mixed with Fuel Evaporation : Solid to gaseous Atomization and Absorption

37 Flame type Oxidant Fuel Temp. ( o C) Air-C 2 H 2 Air Acetylene N 2 O-C 2 H 2 Nitrous Oxide Acetylene Flame Atomization

38 ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุกลายเป็น อะตอมอิสระ Atomizer กระบวนการทำให้ธาตุแตก ตัวเป็นอะตอมอิสระด้วยความ ร้อนจากไฟฟ้า (Flameless/Graphite Furnace Atomization)

39 ส่วนทำหน้าที่คัดแยกแสง Monochromator คือ ส่วนที่ทำหน้าที่คัดแยกแสง จากแหล่งกำเนิดแสงให้ กลายเป็นลำแสงที่ความยาว คลื่นเดียว

40 ส่วนทำหน้าที่คัดแยกแสง Monochromator Grating Entrance Slit Exit Slit Detector

41 ส่วนตรวจวัดแสง Detector คือ ส่วนที่รับและแปลง สัญญาณจากแสงเป็น สัญญาณไฟฟ้า

42 Photomultiplier Tube e-e-e-e- Light Dynode Dynode Dynode Photocathode Current Convert light energy to electrical energy

43 Atomic absorption spectrophotometer

44 Software Control

45 Standard Calibration Curve

46 Results


ดาวน์โหลด ppt Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google