งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law of Photochemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law of Photochemistry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law of Photochemistry

2 โดยตรง : A A* Products โดยอ้อม : A A* B B*
First Law: “Grotthus-Draper Law” “Only the light absorbed by a molecule could produce photochemical change in the molecule” โดยตรง : A A* Products hn โดยอ้อม : A A* hn B B* A + B A* + B A + B* Products ET hn

3 Second Law: “Stark-Einstein Law”
“One molecule absorbs a single quantum or photon of light is becoming activated” hn A A* Normal : A A* 2A A* 2hn hn

4 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
A A* 2hn LASERS Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation three level laser system Laser output two level Laser output

5 4F1 4F2 2E Pump 694.3 nm 4A2 Ruby Laser (AlO3 doped with Cr3+)

6 Lambert’s Law เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านเข้าไปในเนื้อสาร
แต่ละหน่วยความยาว ของสารที่เท่ากัน จะมีการดูดกลืน พลังงานแสง ได้เท่ากัน

7 P1 -dP P1 db b P P0 dP = -k db P P0 b - dP = kdb P

8 Lambert’s law P =-kb P0 ln P =-kb P0 log 2.303

9 log P0 = a b c P Beer’s Law ความเข้มข้น ต ของสาร อัตราการลดลงของ
ความเข้มของแสง ที่ถูกดูดกลืน ความเข้มข้น ของสาร log P0 = a b c P

10 P0 P log = a b c Absorptivity : หน่วยเป็น dm3 m-1 g-1
Lambert-Beer’s Law P0 P log = a b c a = Proportionality constant หรือ Absorptivity : หน่วยเป็น dm3 m-1 g-1 b = ความหนาของเซลล์บรรจุสาร : หน่วยเป็น cm c = ความเข้มข้น : หน่วยเป็น g dm-3

11 หรือ P e = molar absorbtivity ในหน่วย dm3 cm-1 mol-1 เมื่อ P0
Transmittance : T = P P0 Absorbance : A = log P0 = - log T P A = - log T = a b c หรือ A = - log T = e b C เมื่อ e = molar absorbtivity ในหน่วย dm3 cm-1 mol-1 C = ความเข้มข้น ในหน่วย Molar

12 Calibration curve A C

13 การใช้กฏของเบียร์ 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นเดี่ยว
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นเดี่ยว 2. สารที่ดูดกลืนแสงต้องมีพฤติกรรมเป็นอิสระต่อกัน 3. การดูดกลืนแสง เกิดขึ้นที่เซลล์ที่มีหน้าตัดคงที่ 4. การลดลงของพลังงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (และไม่มี fluorescence เกิดขึ้น) 5. ดัชนีหักเหของสาร ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสาร (นั่นคือ สารละลายมีความเจือจางมาก ๆ)

14 ในทางปฏิบัติ : A = log Psolution Psolvent log P0 P


ดาวน์โหลด ppt Law of Photochemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google