งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

time dependent phenomena Dynamic Properties: time independent phenomena Static Properties: สมบัติของ สถานะเร้า สมบัติของ สถานะเร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "time dependent phenomena Dynamic Properties: time independent phenomena Static Properties: สมบัติของ สถานะเร้า สมบัติของ สถานะเร้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 time dependent phenomena Dynamic Properties: time independent phenomena Static Properties: สมบัติของ สถานะเร้า สมบัติของ สถานะเร้า

3 Geometry of Excited State Acid-Base Properties Dipole Moment Solvent Effect time independent phenomena Static Properties:

4 Geometry of Excited State Acetylene HC บ  CH (linear) transoid trigonal planar ground stateexcited state

5  ฎ  * transition (250-210 nm) ที่ excited state มีการสร้าง orbital ใหม่ sp 2 hybridization 2  C-H 1  C-C 2  C-C

6 Ethylene H 2 C  CH 2  ฎฎ  * อิเล็กตรอนใน  และ  *orbitals เข้าไปอยู่ใน P- orbitals ของ C ทั้งสองอะตอม และ เกิดการผลักกันมีผล ให้เหลือเพียง  - bond และ CH 2 - plane หมุนไปรอบ  -bond C HHHH HHHH C

7 90 0 การหมุนของ CH 2 ใน โมเลกุล มัก เกิดขึ้นเมื่อ โมเลกุลอยู่ที่ สถานะเร้าทำ ให้ เกิดปฏิกิริยา cis-trans Photoisome rization

8

9 Formaldehyde  ฎ  * Transition n ฎ  * Transition พบมากที่สุด ไม่มีการทำลาย  -bond มีผลทำให้ความยาวพันธะระหว่าง C-O atoms เพิ่มขึ้น

10 อิเล็กตรอนใน p*-orbital มีผลทำให้ความหนาแน่น ของอิเล็กตรอนบริเวณ C-atom สูงขึ้นกว่าเดิม เกิดการ hybridization ใหม่ ( ป  SP 3 ) เพื่อเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนนี้

11 O H H C 122 A  120  Planar S 0 C O H H 120  132 A  120  Bent C H H O S 1 (n,  * ) 35  131 A  120  Bent T 1 (n,  * )

12 Acid-Base Properties Fluorescence Spectra ของ 2-Naphthol ที่ pH ต่าง ๆ (1) 0.02 M NaOH (2) 0.02 M Acetic acid + 0.02 M sodium acetate (3) pH = 5-6 (4) 0.004 M HClO 4 (5) 0.15 M HClO 4 (1) (2) (5)

13

14 Spectra 2,3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า ที่สถานะเร้า มี anion คือ 2-naphthoxide ( ซึ่ง เกิดจาก การแตกตัวของ 2- naphthol) เกิดขึ้น

15 “Fr o ster-Weller Cycle” ใช้ในการหาค่า pK a ของสภาวะเร้า.

16 รูปที่ 5.8 Froster - Weller cycle for deriving p K values for excited states.  *  E HA (S 1 ) HA* (S 0 ) HA h  h ’  E A A - (S 0 ) A - (S 1 )

17 HA HA*H + + A - *  E HA  H* hh HAH + + A -  H  E A - H + + A - * h’h’  E HA +  H* =  H +  E A - ln ( ) = h  Ka*Ka* KaKa kT

18 Solvent Effect ที่สถานะเร้า โมเลกุลจะมี ความเป็นขั้วมากขึ้น ( เพื่อให้เสถียรขึ้น )

19 พลังง าน   E = h  ในตัวทำละลายที่มี สภาพขั้วต่ำ ในตัวทำละลายที่มี สภาพขั้วสูง    E’ = h  ’  E >  E’

20 พลังงานที่ ใช้ในการ กระตุ้น ลดลงเกิด ปรากฏการ ณ์ ที่ เรียกว่า “ Bathochr omic shift” หรือ “red shift” เมื่อสภาพขั้วของ สารละลายเพิ่มขึ้น

21 สรุป Polar solvent จะ stabilized  ฎ  *transition

22 Blue shift ? “Hypsochromic shift”  max ลดลง ( พลังงานเพิ่มขึ้น )  max ลดลง ( พลังงานเพิ่มขึ้น )

23 ที่สภาวะเร้า มีความเป็นขั้วลดลง เช่น กรณีของการเกิด n ฎ  * transition ของ Pyridinium Iodide มีการส่งผ่าน อิเล็กตรอนจาก iodide ion ไปยัง aromatic ring N Et CO 2 Et [I - ] N excited state CO 2 Et ground state [I. ] Et n ฎ  *.

24 พลังง าน  n n  E = h   E’ = h  ’ ในตัวทำ ละลายที่มี สภาพ ขั้วต่ำ ในตัวทำละลายที่มี สภาพขั้วสูง  E <  E’

25 สรุป : Polar solvent จะ destabilized n ฎ  *transition

26 S 1 (  ) S 2 ( n  ) พลังงาน Non - polar solvents Polar solvents S0S0 S 1 ( n  ) S 2 (  ) S0S0 Solvent Polarity red shift blue shift

27 Polar solvent stabilized  ฎ  * transition destabilized n ฎ  * transition


ดาวน์โหลด ppt time dependent phenomena Dynamic Properties: time independent phenomena Static Properties: สมบัติของ สถานะเร้า สมบัติของ สถานะเร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google