งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทางอิเล็กตรอน ของโมเลกุล และชนิดของ Transitions Molecular Orbitals (MO) เป็นการรวมเชิงเส้นของ Valence shell ของ Atomic orbitals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทางอิเล็กตรอน ของโมเลกุล และชนิดของ Transitions Molecular Orbitals (MO) เป็นการรวมเชิงเส้นของ Valence shell ของ Atomic orbitals."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างทางอิเล็กตรอน ของโมเลกุล และชนิดของ Transitions Molecular Orbitals (MO) เป็นการรวมเชิงเส้นของ Valence shell ของ Atomic orbitals

3     bonding    antibonding

4

5  

6 Quantum chemistry ?

7 n-Orbital (non-bonding Orbital) orbital ที่บรรจุคู่ของอิเล็กตรอน ที่ไม่ใช้ในการสร้างพันธะ ( คู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยว : lone pair electron) n-orbital of Carbonyl group n-orbital of Pyridine

8 Lone pair orbital ของ Aniline ไม่ใช่ n-orbital Lone pair orbital ของ Furan ไม่ใช่ n-orbital เพราะเป็น orbital ที่ Conjugated กับ  -orbital

9  n

10  Orbital  Orbital ของกลุ่มคาร์บอนิล  *

11 Benzene

12  Orbital ของเบนซิน

13

14  and  * Orbital  orbital ของ carbonyl group  orbital ของ carbonyl group

15 Ground State Configuration Formaldehyde HHHH C=O H : 1S 1 C : 1S 2 2S 2 2P 2 O : 1S 2 2S 2 2P 4 H : 1S 1 มีอิเล็กตรอน 16 ตัวใน s- และ P-orbital

16 พันธะในโมเลกุล 2  C-H 1  C-O 1  C-O

17 การจัดเรียงระดับพลังงาน  * C-O  * C-O nOnO  C-O  C-O  * C-H  C-H 2s O 1s O 1s C

18 การจัดเติมอิเล็กตรอน 16 ตัว (1s O ) 2 (1s C ) 2 (2s O ) 2 (  C-H ) 2 (   C-H ) 2 (  C-O ) 2 (  C-O ) 2 (n O ) 2 (   C-O ) 0 (   C-O ) 0 Ground State Electronic Configuration S 0 = (  C-O ) 2 (n O ) 2 (   C-O ) 0 (   C-O ) 0 (  C-O ) 2 (n O ) 2

19  * C-O  * C-O nn  C-O S 0 : ground state  * C-O  * C-O nn  C-O T n : excited state 3 (  ฎ      * C-O  * C-O nn  C-O S n : excited state 1 (n ฎ      * C-O  * C-O nn  C-O S n : excited state 1 (n ฎ    

20 n ฎ  ฎ  nOnO  CO   n 2 n,    CO (a) Transitions (b) Configurations S0S0 S1S1 S2S2  n,    n 2 T2T2 T1T1 (c) States Formaldehyde HHHH C=O

21  ฎ  Transition C = CC = C H H H H Ethylene (a) Transitions    CC  CC  (b) Configurations (c) States   T1T1 S1S1 S0S0

22   C C atomic orbital   atomic orbital    bonding orbital (         ฎ      antibonding orbital (        

23 Conjugation shift of  ฎ    Transition HOMO : Highest Occupied Molecular Orbitals LUMO : Lowest Unoccupied Molecular Orbitals Energy gap ของ HOMO และ LUMO ลดลง conjugated double bonds เมื่อจำนวน conjugated double bonds เพิ่มขึ้น ethylene butadienetraxatrieneoctateraene HOMO LUMO

24 เมื่อจำนวน conjugated double bonds เพิ่มขึ้น พลังงานของการ transition (  ฎ  ) ลดลง มีผลให้ความยาว คลื่นแสง เพิ่มขึ้น ( เรียกว่า เกิด “ Bathochromic displacement ” หรือ red shift ) Conjugation shift of  ฎ    Transition

25       170 nm 217 nm ( = อิเล็กตรอน ) C = C ener gy C = C 175 nm (forbidden)

26 Bathochromic displacement ม่วง แดง  สั้น ( พลังงานสูง )  ยาว ( พลังงานต่ำ ) จำนวนของพันธะคู่ 500 200 “ Red shift ”

27 n  ฎ  * Transition มักจะพบในโมเลกุลที่มี chromophores หรือกลุ่มอะตอมที่ดูดกลืนแสง ที่มีพันธะร่วมกับ hetero-atoms เช่น C=O, C=N, C=S, N=N, N=O เป็นต้น

28

29 R R O C 1 ( 1 )* n ฎ  * 1 (n ฎ  *) 3 (n ฎ  *) R R O C ( )* 1

30

31 n  ฎ  * Transition มักพบในสารประกอบ : จำพวก alkylhalide (R-X) เมื่อ X = F, Cl, Br, I, At ที่มีค่า ionization potential ต่ำ ๆ ซึ่งจะถูก ionized ได้ง่าย.. ที่มี hetero atoms เช่น R-NH 2,R-OH,R-SH..

32 CN n  * CN CN CN  * CN n (SP 3 )  CN

33  ฎ  Transition CC CC  *  C N   *

34 การเกิด  ฎ    จะต้องใช้พลังงานสูงมาก ๆ คือ ในช่วงแสง vacuum UV ( < 200 nm) มักเกิดกับสารประกอบพันธะเดี่ยวเช่น alkane เมื่อเกิดการ transition แบบนี้แล้ว มักมีผล ทำให้พันธะของโมเลกุลถูกทำลายลง เกิดเป็นอนุมูลอิสระ (radicals)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทางอิเล็กตรอน ของโมเลกุล และชนิดของ Transitions Molecular Orbitals (MO) เป็นการรวมเชิงเส้นของ Valence shell ของ Atomic orbitals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google