งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator พิจารณาในกรณีที่ จากกฎของ Newton จะได้ว่าหรือ นิยามได้สมการการเคลื่อนในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจาก Appendix C มีคำตอบของสมการคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator พิจารณาในกรณีที่ จากกฎของ Newton จะได้ว่าหรือ นิยามได้สมการการเคลื่อนในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจาก Appendix C มีคำตอบของสมการคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator พิจารณาในกรณีที่ จากกฎของ Newton จะได้ว่าหรือ นิยามได้สมการการเคลื่อนในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจาก Appendix C มีคำตอบของสมการคือ หรือ สมการ (3.6) สมการ (3.5)

2 สามารถ check ได้ว่าเป็นคำตอบของสมการจริงได้ว่า เมื่อ จะได้ว่า และ แต่ สรุปว่าทำให้สมการ เป็นจริง จึงถือได้ว่าเป็นคำตอบของสมการ (3.5) ดังกล่าว

3 พิจารณาการเคลื่อนที่ A คือ amplitude หรือ ระยะที่ยืดออกมากที่สุด ของสปริง  คือ angular frequency หรือ อัตราเร็วในการสั่น มีหน่วยเป็น rad/sec  คือ phase ที่เกี่ยวข้องกับ จุดเริ่มต้น และ ความเร็วเริ่มต้น ของการเคลื่อนที่

4 พิจารณาพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เมื่อตำแหน่งของวัตถุ ดังนั้นความเร็ว เพราะฉะนั้น Kinetic Energy แต่จากคำนิยาม ดังนั้น สมการ (3.7)

5 พิจารณาพลังงานศักย์ (Potential Energy) เมื่อตำแหน่งของวัตถุ เพราะฉะนั้น Potential Energy ดังนั้น สมการ (3.10) เมื่อรวมสมการ (3.7) และ (3.10) จะได้ว่า Total Energy) ดังนั้น สมการ (3.11)

6 พิจารณากราฟของตำแหน่งกับเวลาจะได้ว่า sine function จะครบ 1 รอบ เมื่อ argument เท่ากับ 360 องศา กำหนดให้ คาบ คือ เวลาที่ใช้เคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หรือ สมการ (3.13)

7 กำหนดให้ ความถี่ คือ จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ ต่อวินาที (Hz) ดังนั้น สมการ (3.15) ตัวอย่าง ( ข้อ 3.1)

8 Section 3.3 Harmonic Oscillation ใน 2 มิติ กำหนดให้ขนาดของแรง แปรผันตามระยะจากจุดกำเนิด เมื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ตามแกน x และ แกน y เป็นอิสระต่อกันจะได้ว่า สมการ (3.19) เพื่อช่วยในการสังเกตการเคลื่อนที่ เราเปลี่ยนสมการ (3.19) ให้กลายเป็น สมการ (3.22) เมื่อ

9 สามารถจำแนก และตีความ สมการ (3.25) ได้ หลายแบบด้วยกัน ในกรณีที่ การสั่นตามแกน x และ y มีความถี่ต่างกัน เส้นทางการเคลื่อนที่จะเป็นวงปิด ก็ต่อเมื่อ Integer : Integer เรียกว่า “Lissajous Curve”

10 Section 3.4 Phase Diagram เป็นการแสดงสถานะของระบบ โดยใช้ ข้อมูลของ ตำแหน่ง และ ความเร็ว ตัวอย่าง phase diagram ของ simple harmonic oscillator ณ ระดับพลังงานต่างๆกัน ตัวอย่างโจทย์


ดาวน์โหลด ppt Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator พิจารณาในกรณีที่ จากกฎของ Newton จะได้ว่าหรือ นิยามได้สมการการเคลื่อนในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจาก Appendix C มีคำตอบของสมการคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google