งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาสำหรับ 15 ชั่วโมง - บทนำ และทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโต เคมี - การเปลี่ยนแปลงสถานะของ อิเล็กตรอนและพลังงาน - Jablonski Diagram และ กระบวนการโฟโตเคมีแบบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาสำหรับ 15 ชั่วโมง - บทนำ และทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโต เคมี - การเปลี่ยนแปลงสถานะของ อิเล็กตรอนและพลังงาน - Jablonski Diagram และ กระบวนการโฟโตเคมีแบบต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เนื้อหาสำหรับ 15 ชั่วโมง - บทนำ และทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโต เคมี - การเปลี่ยนแปลงสถานะของ อิเล็กตรอนและพลังงาน - Jablonski Diagram และ กระบวนการโฟโตเคมีแบบต่าง ๆ - โครงสร้างทางอิเล็กตรอนและชนิด ของการแทรนซิชัน - สมบัติสถิติและสมบัติพลวัตของ สถานะกระตุ้น

4 Reactants Products  A + B C + D  H =... ปฏิกิริยาเกิดที่สภาวะพื้น (ground state) ทุกระบบได้รับพลังงานพร้อมกัน เกิดปฏิกิริยาได้กับทุกโมเลกุลที่เกิดการชนกัน เกิดสารผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด

5 M E = h  h  : UV - VIS (200 -800 nm) M*Products ปฏิกิริยาเกิดที่สภาวะกระตุ้น (excited state) มีเพียงบางโมเลกุลเท่านั้นที่ได้รับพลังงาน ปฏิกิริยาจะเกิดเฉพาะกับโมเลกุลที่ได้รับแสง เกิดสารผลิตภัณฑ์เฉพาะชนิดที่เกี่ยวข้อง

6 อะตอมหรือโมเลกุล ได้รับแสง ในช่วง Ultraviolet (UV) หรือ ในช่วงที่มองเห็นได้ดัวย ตาเปล่า (VISIBLE) แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดการคายแสง หรือ เกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น

7 wavelength 200 400 800 nm UV VIS Ultraviolet Visible

8 - การสังเคราะห์แสง (Synthesis) - การสลายตัว (Decomposition) - การเปลี่ยนไอโซเมอร์ (Isomeric Change) - ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction) - ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization)

9 Synthesis : benzo- benzhydrol benpinacol (C 6 H 5 ) 2 CO + (C 6 H 5 ) 2 CHOH (C 6 H 5 ) 2 -C-C-(C 6 H 5 ) 2 hh C6H6C6H6 phenone

10 Isomeric : N = N hh C6H5C6H5 C6H5C6H5 (cis - azobenzene) (tran - azobenzene) N = N C6H5C6H5 C6H5C6H5

11 Decomposition: CH 3 -C-CH 3 O hh 313 nm CH 3 -CH 3 + CO (ketone) (ethane)

12 E = h  E1E1 E0E0 สภาวะพื้น สภาวะเร้า ( สถานะกระตุ้น ) PHOTOCHE MISTRY

13 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการ เกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่างคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า (electronic wave) หรือคลื่นแสง กับ สสาร ( อะตอม โมเลกุล อิออน หรือ อนุมูลอิสระ )

14 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสดง plane-polarized ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ประกอบด้วยสนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็ก

15 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่แสดงสมบัติ สำคัญ 2 ประการ คือ 1. เป็นคลื่น (wave) คลื่น : การหักเห การสะท้อน กลับ การเสริม หรือหักล้างของคลื่นการ กระจาย เป็นต้น อนุภาค : Photoelectric effect 2. เป็นอนุภาค (particle)

16 ปี ค. ศ. 1905 : Albert Einstein อธิบาย ปรากฏการณ์โฟโตอิเลค ตริก โดยเสนอว่า แสง เป็นอนุภาค ที่เรียกว่า โฟตอน “Photon” และใช้ทฤษฎีของ Planck เพื่อกำหนดค่าพลังงาน ของโฟตอน

17  h  h คือ ค่าคงที่ของ Planck = 6.6262 ด  10 -34 J s อนุภาค 1 โฟตอน ที่มีความถี่ เท่ากั บ  มีพลังงานเท่ากับ h  คิดเป็น 1 ควอนตัม (quantum)

18 ความถี่ขีดเริ่ม (thereshold frequency) ความถี่ต่ำที่สุดที่ทำให้เกิด กระบวนการ โฟโตอิเล็กตรอน ความถี่ของแสง พลังงานจลน์ของ โฟโตอิเล็กตรอน เมื่อแสงที่มีความถี่ เหมาะสม ตกกระทบผิวหน้า ของโลหะ จะทำให้ อิเล็กตรอนที่ เรียกว่า “ โฟโต อิเล็กตรอน ” หลุดออกมา

19 ช่วงสเปกตรัมของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้ ประโยชน์ในวิชาเคมี มีช่วง คลื่นกว้าง ๆ ในช่วงตั้งแต่รังสี แกมมา (  -rays) ที่มีพลังงาน สูงสุด ( ความยาวคลื่นสั้นที่สุด ) ไปจนถึงคลื่นวิทยุ (radio wave) ซึ่งมีพลังงานต่ำสุด ( ความยาวคลื่นมากที่สุด )

20 ENERGYENERGY max short min long W A V E L E N G T H X -rays   -rays UV VIS IR Microwave Radio wave Nuclear transition Spin Orientation Electronic transition (Inner, middle, valence shell) Molecular transition (vibration, rotation)


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาสำหรับ 15 ชั่วโมง - บทนำ และทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโต เคมี - การเปลี่ยนแปลงสถานะของ อิเล็กตรอนและพลังงาน - Jablonski Diagram และ กระบวนการโฟโตเคมีแบบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google