งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงาน วิเคราะห์ทดสอบ (UV-VIS Spectrophotometric Technique) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงาน วิเคราะห์ทดสอบ (UV-VIS Spectrophotometric Technique) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงาน วิเคราะห์ทดสอบ (UV-VIS Spectrophotometric Technique) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552

2 หลักการและเหตุผล UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ มีความจำเป็นต่องานวิเคราะห์ ทดสอบอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมถึงการตรวจสอบสมรรถนะของ เครื่องมือ จึงเป็นความจำเป็นที่ต้อง ฝึกอบรม เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือ ดังกล่าวในงานวิเคราะห์ทดสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม   นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิเคราะห์ และทดสอบของ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญา ตรี หรือมี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

4 หลักสูตรการฝึกอบรม   หลักการวิเคราะห์ด้วย ยูวี - วิสิเบิล สเปกโทรโฟโต มิเตอร์ และ   การประยุกต์ใช้งาน   UV-VIS Spectrophotometer Performance Validation   การเตรียมตัวอย่าง / การทำ Method Validation ของ วิธีทดสอบ   การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์   ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย UV-VIS Spectrophotometer

5 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส ทั้งหมดในน้ำเสีย   ฝึกปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง   ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟตใน ตัวอย่างน้ำ

6 สนใจฝึกอบรม ติดต่อได้ที่   สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th   e-mail : blpd@dss.go.thblpd@dss.go.th   โทรศัพท์ 0-2201-7460 โทรสาร 0-2201-7461


ดาวน์โหลด ppt การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงาน วิเคราะห์ทดสอบ (UV-VIS Spectrophotometric Technique) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google