งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2552
การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ (UV-VIS Spectrophotometric Technique) ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2552

2 หลักการและเหตุผล UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นต่องานวิเคราะห์ทดสอบอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมถึงการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องฝึกอบรม เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในงานวิเคราะห์ทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิเคราะห์และทดสอบของ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือมี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

4 หลักสูตรการฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ด้วย ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ การประยุกต์ใช้งาน UV-VIS Spectrophotometer Performance Validation การเตรียมตัวอย่าง/การทำ Method Validation ของวิธีทดสอบ การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย UV-VIS Spectrophotometer

5 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้ำเสีย
ฝึกปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟตในตัวอย่างน้ำ

6 สนใจฝึกอบรม ติดต่อได้ที่
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google