งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jablonski Diagram แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง สภาวะพลังงานเมื่อโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก (Polyatomic molecule)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jablonski Diagram แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง สภาวะพลังงานเมื่อโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก (Polyatomic molecule)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Jablonski Diagram แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง สภาวะพลังงานเมื่อโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก (Polyatomic molecule)

3 Jablonski Diagram MorseCurve S0S0S0S0 Ground state

4 Jablonski Diagram MorseCurve SnSnSnSn Excited state

5 รูปที่ 2.13 Jablonski diagram แสดงระดับพลังงานของ singlet และ triplet และแสดงปรากฏการณ์ลูมิเนส เซนท์ พลัง งาน A E R IC R S0S0 S2S2 T2T2 T1T1 S1S1 H F ISC R H P

6 กระบวนการโฟโตเคมีเชิงกายภาพ E 0 E 1 A Absorption E Emission Fluorescence Phosphorescence

7 Fluorescence - Resonance Fluorescence (E) - Normal Fluorescence (F) Phosphorescence (P)

8 รูปที่ 2.13 Jablonski diagram แสดงระดับพลังงานของ singlet และ triplet และแสดงปรากฏการณ์ลูมิเนส เซนท์ พลัง งาน A EE S2S2 R IC R S0S0 T2T2 T1T1 S1S1 F ISC R F P P

9 Internal Conversion (IC) singlet triplet เป็นการคายความร้อน

10 Internal Conversion (IC) - คายความร้อน - ไม่คายแสง - ไม่เปลี่ยน spin multiplicity สรุป

11 Relaxation (R) - Vibrational Relaxation - Rotational Relaxation ไม่เปลี่ยนระดับ พลังงาน E

12

13 Intersystem Crossing (ISC) singlet triplet - คายความร้อน ไม่คายแสง - มีการเปลี่ยนค่า spin multiplicity: S n T n - เป็น spin forbidden transition แต่ ในโมเลกุลบางชนิด เกิด ISC ได้ 100 %

14 ISC เกิดขึ้นได้อย่างไร ? จะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เมื่อความแตกต่างของระดับพลังงาน ของ vibrational energy ของ S 1 และ T n มีค่าใกล้เคียงกัน (Overlap กัน )

15

16

17 S 1 - T 1 = 5 kcal mol -1 เกิด ISC ได้ 100 % } 5 kcal/mol S1S1 S0S0 T1T1 74 kcal/mol 69 kcal/mol Benzophenone

18 } 47 - 64 kcal/mol S0S0 S1S1 T1T1 107 -124 kcal/mol 60 kcal/mol 1,3-butadiene S 1 - T 1 >> 5 kcal mol -1 เกิด ISC ไม่ได้

19 } 5 kcal/mol S1S1 S0S0 T1T1 74 kcal/mol 69 kcal/mol Benzophenone } 47 - 64 kcal/mol S0S0 S1S1 T1T1 107 -124 kcal/mol 60 kcal/mol 1,3-butadiene

20 Energy Transfer (ET) D = ตัวให้พลังงาน Donor (sensitizer) A = ตัวรับพลังงาน Acceptor (quencher)

21 D + h  1 D 1 D 3 D 3 D + A D + 3 A 3 A Products ISC ET

22 D + h  1 D 1 D 3 D 3 D + A D + 3 A 3 A Products ISC ET Sensitization ปฏิกิริยานี้ เรียกว่า

23 CH 2 =CH-CH=CH 2 h  1 [CH 2 =CH-CH=CH 2 ] + เมื่อไม่มี sensitizer

24 เมื่อมี sensitizer: (C 6 H 5 ) 2 CO 1 [(C 6 H 5 ) 2 CO] hh 366 nm ISC 1 [(C 6 H 5 ) 2 CO] 3 [(C 6 H 5 ) 2 CO] 3 [(C 6 H 5 ) 2 CO] + CH 2 =CH-CH=CH 2 ET (C 6 H 5 ) 2 CO + 3 [CH 2 =CH-CH=CH 2 ] (C 6 H 5 ) 2 CO

25 3 [CH 2 =CH-CH=CH 2 ] + CH 2 =CH-CH=CH 2 H H H H + + tran cis CH 2 =CH-CH=CH 2 1 [CH 2 =CH-CH=CH 2 ] hh + เมื่อไม่มี sensitizer เมื่อมี sensitizer


ดาวน์โหลด ppt Jablonski Diagram แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง สภาวะพลังงานเมื่อโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก (Polyatomic molecule)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google