งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Heat Budget of the World Ocean งบดุลความร้อนของมหาสมุทร (Heat Budget of the Ocean)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Heat Budget of the World Ocean งบดุลความร้อนของมหาสมุทร (Heat Budget of the Ocean)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Heat Budget of the World Ocean งบดุลความร้อนของมหาสมุทร (Heat Budget of the Ocean)

2 Heat Budget of the World Ocean โลกของเราได้รับพลังงานจาก ดวงอาทิตย์ ในรูปรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทฤษฎีของรังสีคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ 1. Stefan’s law 2. Wein’s law

3 Heat Budget of the World Ocean Stefan’s law All bodies radiate energy at a rate proportional to the forth power of their absolute temperature ( K = o C + 273 ). This energy is in the form of electromagnetic radiation with a range or spectrum of wavelength.

4 Heat Budget of the World Ocean Wein’s law The concentration of energy is not the same at all wavelength but has a marked peak at a wavelength L m given by L m x T = Constant, where T is the absolute temperature of the radiating body.

5 Heat Budget of the World Ocean ความร้อนที่มหาสมุทรได้รับ จะมา จากดวงอาทิตย์ แม้ว่าจะได้รับความร้อนมาจากใต้พื้น โลกบ้าง ในปริมาณ 0.1 Cal/cm 2 /day แต่เมื่อเทียบกับพลังงานความร้อนที่ โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 360 Cal/cm 2 /day แล้ว ก็นับว่ามีค่าห่างไกลกันมาก จึงถือว่า ความร้อนที่มาจาก ใต้พื้นโลก ไม่มีความสำคัญในการ เป็นแหล่งความร้อน ของมหาสมุทร

6 Heat Budget of the World Ocean สมดุลการแลกเปลี่ยนความ ร้อนที่ผิวหน้าทะเลของ มหาสมุทรในโลก Q s = Q b + Q e + Q h เมื่อ Q = flux of heat energy across a unit area of sea surface Subscripts s, b, e, and h refer to the incoming radiation from the sun, the net long-wave energy radiated back by the ocean, the heat loss by evaporation, and the sensible heat loss (or gain) resulting from heat conduction across the air-ocean interface

7 Heat Budget of the World Ocean The Storage or release of heat in the surface layer of the ocean Q T = Q s – Q b – Q e – Q h เมื่อ Q T คือ the rate at which heat is added to or lost from the surface layer พิจารณาในทะเลแต่ละบริเวณแยกกัน Q T อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้

8 Heat Budget of the World Ocean Sun’s Radiative Energy (Q s ) - ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ 6,000 K - รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมา มี spectrum ของความยาวคลื่น แบ่งได้เป็น 3 ช่วง 1. Infra – Red L > 0.7 micrometer คิดเป็น 48 % ของ total radiation 2. Visible 0.4 < L < 0.7 micrometer คิดเป็น 43 % ของ total radiation 3. Ultraviolet L < 0.4 micrometer คิดเป็น 9 % ของ total radiation

9 Heat Budget of the World Ocean Black-bodyradiation from the Sun

10 Heat Budget of the World Ocean Solar constant - ปริมาณ radiant energy ที่ พื้นผิวโลกที่ตั้งฉากกับ ดวงอาทิตย์ได้รับ ในสภาวะที่ ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม โลกอยู่ จะมีค่าประมาณ 2 Cal/cm 2 /min เราเรียก ค่านี้ว่า “Solar constant” - เฉลี่ยทั่วทั้งโลกในสภาวะ เดียวกันนี้จะมีค่าเท่ากับ 0.5 Cal/cm 2 /min

11 Heat Budget of the World Ocean ปัจจัยควบคุมปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่งลงมาที่ผิวทะเล - ความสั้นยาวของกลางวัน - ปริมาณการดูดซับพลังงานจากชั้นบรรยากาศ - มุมเอียงของพื้นที่ ที่กระทำกับแสงอาทิตย์ - เมฆ ฯลฯ

12 Heat Budget of the World Ocean Solar radiation ในเขตละติจูดต่าง ๆ - มีผู้ศึกษาปริมาณ Solar radiation ในเขตละติจูดต่าง ๆ ในช่วง authumnal equinox (21/ ก. ย.) มีค่าดังตาราง Latitude Solar radiation (Cal/cm 2 /min) 0 O 0.50 30 O 0.43 60 O 0.25 90 O 0.00

13 Heat Budget of the World Ocean Total Yearly radiation received at the surface of the Earth

14 Heat Budget of the World Ocean Back Radiation (Q b ) - อาศัยการอธิบายจาก Stefan’s law - ถ้าผิวทะเลได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมาถึง เท่ากับ 0.24 cal/cm 2 /min หรือ 4.00 x 10 -3 cal/cm 2 /s จาก Q = Ck 4 Stefan – Boltzman Constant (C) = 1.36 x 10 -12 cal/cm 2 /s k 4 = 4.00 x 10 -3 / 1.36 x 10 -12 = 2.94 x 10 9 k = 233 K หรือ -40 O C หมายความว่าอย่างไร ?

15 Heat Budget of the World Ocean แต่อุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรมี ค่าประมาณ 16 O C หรือ 289 K ซึ่งไม่เท่ากับ -40 O C หรือ 233 K - หมายความว่าอย่างไร - จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ต่อไป ?

16 Heat Budget of the World Ocean การกระจายของค่า Back Radiation - มีค่าไม่แตกต่างกันมากนักในทะเล บริเวณต่าง ๆ ของโลก - เพราะคิดจากอุณหภูมิสัมบูรณ์ ไม่ใช่อุณหภูมิในหน่วย O C - 10 O C กับ 20 O C อาจดูแตกต่าง กันมาก แต่ 283 K กับ 293 K นั้น แตกต่างกันไม่มากเลย - ดังนั้นจึงถือว่าการแผ่รังสีจากผิวน้ำ ทะเลในบริเวณต่าง ๆ ของโลกมีปริมาณค่อนข้างคงที่

17 Heat Budget of the World Ocean Q s - Q b

18 Heat Budget of the World Ocean สมดุลความร้อน (Heat Balance) rate of change = what goes in – what goes out กรณีของ steady state จะเป็น What goes in = What goes out สำหรับ Heat Balance ในโลก สามารถเขียนได้เป็นสมการดังนี้ Q s = Q b + Q e + Q h + Q T + Q v Q T = heat used for warning the Ocean Q v = the heat transported into or out of the Sea

19 Heat Budget of the World Ocean

20 Global Heat Balance


ดาวน์โหลด ppt Heat Budget of the World Ocean งบดุลความร้อนของมหาสมุทร (Heat Budget of the Ocean)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google