งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Transition ( การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน ) Allowed Transition Forbidden Transition - Spin - Forbidden Transition - Symmetry - Forbidden.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Transition ( การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน ) Allowed Transition Forbidden Transition - Spin - Forbidden Transition - Symmetry - Forbidden."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Electronic Transition ( การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน ) Allowed Transition Forbidden Transition - Spin - Forbidden Transition - Symmetry - Forbidden Transition

3 Spin-Forbidden Transition Selection Rules: “ การเกิด transition จะต้องไม่มี การเปลี่ยนแปลงค่า Spin multiplicity ” ตัวเลขที่บอกจำนวนของวิธีต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิด unpaired spin โดยคำนวณจากค่า 2S+1 เมื่อ S คือ ผลรวมของสปินของอิเล็กตรอน

4 ตารางที่ 2.1 แสดง spin multiplicity ของอะตอมหรือโมเลกุล จํ านวน unpaired electron spin (s) spin multiplicity (2S+1) 1singlet Multiplicity 0 ( ญฏ ) 0 1 ( ญ หรื อ ฏ ) 1 2 2doublet 2 ( ญญ หรื อ ฏฏ ) 1 3triplet 3 ( ญญญ หรื อ  ฏฏฏ ) 3 2 4quartet

5 การเปลี่ยนแปลงสปินของอิเล็กตรอน 1. Singlet-Singlet Transition - อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน แต่ไม่เปลี่ยนสปิน - fully spin allowed transition

6 +h+h electron jump Spin paired excited state “SINGLET” Spin allowed Absorption Spin paired ground state “SINGLET”

7 electron jump -h  excited state Spin paired “SINGLET” ground state Spin allowed Fluorescence Spin paired “SINGLET”

8 2. Triplet - Triplet Transition - อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน แต่ไม่เปลี่ยนสปิน - fully spin allowed transition “ แต่โอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีน้อยมาก ” เพราะโมเลกุลที่สภาวะพื้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ S 0 ไม่ใช่ T 0

9 - ต้องใช้วิธี “Flash Photolysis” คือ ให้แสงที่มีความเข้มสูง ๆในระยะเวลาสั้น ๆ กระตุ้นให้โมเลกุล ส่วนใหญ่ อยู่ที่ Triplet state เสียก่อน

10 “Flash Photolysis” Spin parallel ground state “TRIPLET” +h+h electron jump Spin parallel excited state “TRIPLET” Spin allowed Absorption

11 3. Singlet - Triplet Transition - อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน และมีการเปลี่ยนสปิน - strongly forbidden transition

12 +h+h electron jump + spin trip Spin parallel excited state “TRIPLET” Spin forbidden Absorption Spin paired ground state “SINGLET”

13 electron jump -h  excited state Spin paired “SINGLET” ground state Spin allowed Phosphorescenc e Spin Parallel “TRIPLET”

14 electron jump -h  excited state Spin paired “SINGLET” ground state Spin allowed Phosphorescenc e Spin Parallel “TRIPLET” “ ทำไม การ transition แบบนี้ จึงเกิดขึ้น ได้ ?”

15 electron jump -h  excited state Spin paired “SINGLET” ground state Spin allowed Phosphorescenc e Spin Parallel “TRIPLET”

16 “ ทำไม การ transition แบบนี้ จึงเกิดขึ้น ได้ ?” “ ทำไม การ transition แบบนี้ จึงเกิดขึ้น ได้ ?”

17 อิเล็กตรอนมีประจุ มีการหมุนรอบ ตัวเอง (spinning) เกิด “ โมเมนตัมเชิงมุม ” และเกิดคุณสมบัติทางแม่เหล็ก คือ magnetic moment (angular momentum)

18 สปินของอิเล็กตรอน + 1 2 spin : spin : 0 - 1 2 spin :

19 เปลี่ยนค่า spin ระหว่าง +(1/2) กับ - (1/2) มีการเปลี่ยนทิศทาง ของ สนามแม่เหล็กของ อิเล็กตรอน การเกิด Singlet-Triplet transition

20 + 1 2 spi n : - 1 2 spin :

21 + 1 2 spi n : - 1 2 spin :

22 อิเล็กตรอน ไม่ได้จัดสปิน เป็น หรือ อย่างสมบูรณ์แบบ + 1 2 - 1 2

23 ขณะที่อิเล็กตรอน หมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบ นิวเคลียส จะมีค่า total angular momentum คงที่ spin angula r mome ntum orbital angular momentum แต่ละเทอมมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

24 + 1 2 - 1 2 2 + 1 2 S S “ Actual Singlet ” ในสภาวะ singlet (S) ก็อาจมีสภาวะ triplet แอบแฝงอยู่ S = S + t

25 + 1 2 + 1 2 2 - 1 2 T T “ Actual Triplet ” ในสภาวะ Triplet (T) ก็อาจมีสภาวะ singlet แอบแฝงอยู่ T = T + s

26 Actual Triplet State Pure triplet T = + hh t S (allowed) (forbidden) Actual Singlet State = Pure singlet s hh hh (allowed) +

27 Symmetry-Forbidden Transition ดูจากค่าความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน (dipole moment transition:  ij )  ij = 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน (total forbidden)

28  ij =  (  i    j ) d   i และ  j คือ wave function ที่ ระดับพลังงานต่ำ (i) และที่ระดับพลังงาน สูง (j)  คือ ค่า dipole moment d  คือ ค่า volume element (d   dx dy dz 

29  E = h  = E 2 - E 1 สภาวะเร้า (excited state) E2E2 E1E1 พลังง าน สภาวะพื้น (ground state) การเปลี่ยนแปลง ระดับพลังงาน

30 พลัง งาน       4d 3d 4p 3p 2p 3s 4s 2s 1s 5s ระดับพลังงานของสารอะตอมเดี่ยว

31 Harmonic Oscillator “ ตัวกวัดแกว่งฮาร์โมนิ คอย่างง่าย “

32 v 0 ฎ v 1, v 1 ฎ v 2, v 2 ฎ v 3,... พลังงาน ศักย์ r eq ระยะทางระหว่างอะตอม } Vibrational Transition wave number (cm -1 ) v 0 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5


ดาวน์โหลด ppt Electronic Transition ( การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน ) Allowed Transition Forbidden Transition - Spin - Forbidden Transition - Symmetry - Forbidden.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google