งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า.  1. (O-NET’49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจาก สถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุทั้งสองนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า.  1. (O-NET’49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจาก สถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุทั้งสองนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า

2  1. (O-NET’49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจาก สถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุทั้งสองนี้ ต่างกันเท่าใด 1.3.33 m 2. 3.00 m 3. 0.33 m 4. 0.16 m

3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  2. (O-NET’49) ข้อใดเป็นการเรียงลำดับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลื่น น้อยไปมากที่ถูกต้อง 1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ 2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ 3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์

4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  3. (O-NET’49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่น ในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุที่ได้จะมี ลักษณะอย่างไร 1. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอม พลิจูดของคลื่นเสียง 2. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ ของคลื่นเสียง 3. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูด ของคลื่นเสียง 4. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถี่ของ คลื่นเสียง

5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  4. (O-NET'50) อนุภาคแอลฟา อนุภาค บีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนที่ใน สนามแม่เหล็ก ข้อใดไม่เกิดการเบน 1. อนุภาคแอลฟา 2. อนุภาคบีตา 3. รังสีแกมมา 4. อนุภาคแอลฟาและบีตา

6 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  5. (O-NET'50) อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่ เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมี ทิศพุ่งเข้ากระดาษ แนวการเคลื่อนที่ของ อนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไร 1. วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว คงตัว 2. เบนไปทางขวา 3. เบนไปทางซ้าย 4. วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงและถอยหลัง กลับในที่สุด

7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  6. (O-NET'50) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยม ใช้ในรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่อง โทรทัศน์คือข้อใด 1. อินฟราเรด 2. ไมโครเวฟ 3. คลื่นวิทยุ 4. อัลตราไวโอเลต

8 7.(O-Net51) คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่ มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด 1. คลื่นวิทยุ 2. คลื่นอินฟราเรด 3. คลื่นไมโครเวฟ 4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น

9 8..(O-Net52)

10 9..(O-Net52)

11  สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า.  1. (O-NET’49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจาก สถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุทั้งสองนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google