งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การพัฒนาฐานข้อมูล บนเว็บ (Web Database Development) รหัสวิชา 1633411 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การพัฒนาฐานข้อมูล บนเว็บ (Web Database Development) รหัสวิชา 1633411 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การพัฒนาฐานข้อมูล บนเว็บ (Web Database Development) รหัสวิชา 1633411 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360, 081-588-4509 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 60 %  สอบย่อย (2 ครั้ง )30 คะแนน  โครงงาน 30 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 40 % การประเมินผล เป็นแบบ อิงเกณฑ์

4 เนื้อหา การพัฒนาและออกแบบระบบ ฐานข้อมูล ( บนเว็บ ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของการพัฒนา ฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Application)

5 การออกแบบเว็บไซต์และ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Dreamweaver/html) หลักการออกแบบ เว็บไซต์ กระบวนการออกแบบ เว็บไซต์ วงจรชีวิตการพัฒนา เว็บไซต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ ออกแบบเว็บไซต์ โปรแกรมสำหรับพัฒนา เว็บไซต์

6 เทคโนโลยีในการพัฒนา และเผยแพร่เว็บไซต์ PHP ( สำหรับเป็นภาษา Script ในการเขียนเว็บ ) MySQL (DB) Apache (Web Server)

7 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล กับอินเทอร์เน็ต (PHP) ติดตั้ง appserve การใช้งานกับ Editor (Editra—Freeware, EditPlus) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP การใช้งาน PHP

8 สร้างและจัดการฐานข้อมูล สำหรับเว็บด้วย MySQL ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

9 เครื่องมือสำหรับบริหาร ฐานข้อมูลบนเว็บ / การจัดการ ฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin phpMyAdmin เป็นเครื่องมือ สำหรับบริหารฐานข้อมูลบน เว็บ (Web-based Administrator Tools)

10 เครื่องมือที่ใช้เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ( จำลองเครื่องตัวเอง เป็น server)

11 โปรแกรมที่ต้องมีเพื่อ เรียนวิชานี้ คือ 1.Dreamweaver 2.Editra (Freeware) or EditPlus 3.AppServe

12 หาหัวข้อโครงงานที่จะ ทำ Web database โดยเลือกหน่วยงาน ต่างๆ ใน มสด. งานกลุ่มๆ ละ 3-4 คน เพื่อรองรับการทำ โครงงานในอนาคต

13 สัปดาห์หน้า ทบทวนเรื่อง DB


ดาวน์โหลด ppt วิชา การพัฒนาฐานข้อมูล บนเว็บ (Web Database Development) รหัสวิชา 1633411 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google