งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ World Wide Web, HTML, การ สร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์ พัฒนาเว็บเพจอย่างง่ายได้

3 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์

4

5

6

7

8

9 World Wide Web library.sut.ac.th www.sut.ac.th Name Server My Computer www.thairath.com

10 World Wide Web

11 library.sut.ac.th www.sut.ac.th Name Server My Computer www.thairath.com

12 World Wide Web library.sut.ac.th www.sut.ac.th Name Server My Computer www.thairath.com

13 World Wide Web Telephone CallerOperatorReceiver

14 World Wide Web Computer Name Saver Web Site

15 World Wide Web Computer Name Saver เว็บไซต์ที่ ต้องการเรียกดู ชื่อเว็บไซต์ หมายเลขของเว็บไซต์

16

17 World Wide Web Computer Name Saver www.sut.ac.th (203.158.4.30) www.sut.ac.th 203.158.4.30

18

19 World Wide Web library.sut.ac.th www.sut.ac.th Name Server My Computer www.thairath.com

20 World Wide Web www.sut.ac.th

21 World Wide Web Web Server & Web Browser www.sut.ac.th

22 World Wide Web www.sut.ac.th HTML Request Web Server & Web Browser

23 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์

24 HTML สวัสดีครับ

25 HTML สวัสดีครับ

26 HTML สวัสดีครับ

27 HTML สวัสดีครับ

28 HTML Hello

29 HTML Example Hello Bold Hello Italic

30 Web Server

31 Example Hello Bold Hello Italic

32 Web Server HTML

33 HTML เว็บเพจของฉัน สวัสดีชาวโลก

34 HTML

35 HTML

36 หลักการทำงานของ ASP HTML Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

37 หลักการทำงานของ ASP

38 Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

39 Internet Information Server Web Browser หลักการทำงานของ ASP www.sut.ac.th

40 App. Engine Web Browser หลักการทำงานของ ASP Web Server Database

41 App. Engine Web Browser หลักการทำงานของ ASP Web Server Database

42 HTML

43 welcome.html myself.htmlmotorexpo.htmllinks.html

44 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์

45 General Application  Microsoft Word  Microsoft PowerPoint  Microsoft Excel Small Web Editor  Netscape Composer

46 การสร้างเว็บเพจโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ Macromedia Dreamweaver Macromedia HomeSite Microsoft Frontpage Microsoft Visual Studio.NET Adobe GoLive!

47 ปฏิบัติการครั้งที่ 1

48 http://localhost/B4XXXXX X/index.html


ดาวน์โหลด ppt HTML เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google