งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา Browser-Based Application Development

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ World Wide Web, HTML, การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ พัฒนาเว็บเพจอย่างง่ายได้

3 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language)
การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์

4

5

6

7

8

9 World Wide Web library.sut.ac.th My Computer Name Server www.sut.ac.th

10 World Wide Web

11 World Wide Web library.sut.ac.th My Computer Name Server www.sut.ac.th

12 World Wide Web library.sut.ac.th My Computer Name Server www.sut.ac.th

13 World Wide Web Telephone Caller Operator Receiver

14 World Wide Web Computer Computer Name Saver Web Site

15 เว็บไซต์ที่ต้องการเรียกดู
World Wide Web Computer ชื่อเว็บไซต์ หมายเลขของเว็บไซต์ Computer Name Saver เว็บไซต์ที่ต้องการเรียกดู

16

17 World Wide Web Computer www.sut.ac.th 203.158.4.30 Computer Name Saver
( )

18

19 World Wide Web library.sut.ac.th My Computer Name Server www.sut.ac.th

20 World Wide Web

21 World Wide Web Web Server & Web Browser

22 World Wide Web Web Server & Web Browser HTML Request

23 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language)
การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์

24 HTML <ตัวหนา> สวัสดีครับ </ตัวหนา>
<BOLD> สวัสดีครับ </BOLD>

25 HTML <ตัวเอียง> สวัสดีครับ </ตัวเอียง>
<I> สวัสดีครับ </I>

26 HTML <ขีดเส้นใต้> สวัสดีครับ </ขีดเส้นใต้>
<U> สวัสดีครับ </U>

27 HTML <ตัวใหญ่ระดับ1> สวัสดีครับ </ตัวใหญ่ระดับ1>
<H1> สวัสดีครับ </H1>

28 HTML <HTML> <BODY> Hello </BODY> </HTML>

29 HTML <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> </BODY> </HTML>

30 Web Server

31 Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> </BODY> </HTML>

32 Web Server HTML <HTML> <HEADER> <TITLE>
<BODY> </BODY> </HTML>

33 HTML เว็บเพจของฉัน สวัสดีชาวโลก <HTML> <HEADER>
<TITLE> เว็บเพจของฉัน </TITLE> </HEADER> <BODY> สวัสดีชาวโลก </BODY> </HTML>

34 HTML <HTML> <HEADER> <TITLE> <BODY>

35 HTML <B> <I> <U> <A HREF> <IMG SRC>

36 หลักการทำงานของ ASP HTML <HTML> <BODY>
<H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"><BR> <B>Hello Bold</B> <B>Hello Italic</B> Hello ASP 1 + 1 = 2 </BODY> </HTML>

37 หลักการทำงานของ ASP

38 หลักการทำงานของ ASP <HTML> <BODY>
<H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"> <BR> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> Hello ASP 1 + 1 = 2 </BODY> </HTML>

39 หลักการทำงานของ ASP www.sut.ac.th Web Browser
Internet Information Server

40 หลักการทำงานของ ASP Web Browser Web Server Database App. Engine

41 หลักการทำงานของ ASP Web Browser Web Server Database App. Engine

42 HTML

43 HTML welcome.html myself.html motorexpo.html links.html

44 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language)
การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์

45 การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
General Application Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Small Web Editor Netscape Composer

46 การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
Macromedia Dreamweaver Macromedia HomeSite Microsoft Frontpage Microsoft Visual Studio.NET Adobe GoLive!

47 ปฏิบัติการครั้งที่ 1

48


ดาวน์โหลด ppt HTML เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google