งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)
วิชา การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ปริศนา มัชฌิมา โทร dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ ภาษาที่ใช้ในกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบและสภาวการณ์ต่างๆ การประเมินผลการสืบค้น โดยเน้นการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและการเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google
หลักการทำงานของ search engine เทคนิคการค้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google

6 ฝึกทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 3 ฝึกทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน

7 สัปดาห์ที่ 4 Upload เว็บไซต์

8 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัปดาห์ที่ 5 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

9 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
สัปดาห์ที่ 6 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม

10 ฝึกค้นหาวิทยานิพนธ์และวิจัย ตามหัวข้อที่กำหนด
สัปดาห์ที่ 7 ฝึกค้นหาวิทยานิพนธ์และวิจัย ตามหัวข้อที่กำหนด

11 สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 8 สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่ค้นหาได้

12 รู้จักกับสารสนเทศมัลติมีเดีย
สัปดาห์ที่ 9 รู้จักกับสารสนเทศมัลติมีเดีย

13 ฝึกค้นหาสารสนเทศมัลติมีเดีย
สัปดาห์ที่ 10 ฝึกค้นหาสารสนเทศมัลติมีเดีย

14 เผยแพร่สารสนเทศมัลติมีเดีย
สัปดาห์ที่ 11 เผยแพร่สารสนเทศมัลติมีเดีย

15 สัปดาห์ที่ 12-14 นำเสนอโครงงาน

16 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด

17 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

18 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % การเข้าเรียน 10 คะแนน แบบฝึกหัด คะแนน โครงงาน คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

19 แบบฝึกหัด 30 คะแนน ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน)
แบบฝึกหัด 30 คะแนน ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน) เว็บไซต์ส่วนตัว/Portfolio (10 คะแนน) ค้นหา Portfolio จาก google แล้วติดอันดับ 1 ใน 10 (5 คะแนน) ค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง (10 คะแนน)

20 โครงงาน (งานกลุ่มๆละ 5-7 คน) 30 คะแนน
โครงงาน (งานกลุ่มๆละ 5-7 คน) 30 คะแนน จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ vdo เสียง

21 โครงงาน (งานกลุ่มๆละ 5-7 คน) 30 คะแนน
โครงงาน (งานกลุ่มๆละ 5-7 คน) 30 คะแนน เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ต้องติดอันดับ 1 ใน 5 เมื่อทำการค้นหา กลุ่มใดหาข้อมูลมาประกอบได้มากที่สุด จะได้การประเมินเป็นอันดับ 1 ต้องมีการอ้างอิง ว่านำข้อมูลมาจากไหน

22 Assignment 1 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว (ฐานข้อมูลของตัวเอง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า
Print ใส่กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียนสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google