งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้น สารสนเทศ ภาษาที่ใช้ใน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการ เข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบ และสภาวการณ์ต่างๆ การ ประเมินผลการสืบค้น โดยเน้น การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและ การเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google - หลักการทำงานของ search engine - เทคนิคการค้นหาข้อมูล ขั้นสูงด้วย Google

6 สัปดาห์ที่ 3 ฝึกทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน

7 สัปดาห์ที่ 4 Upload เว็บไซต์

8 สัปดาห์ที่ 5 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

9 สัปดาห์ที่ 6 การเขียนอ้างอิง และ บรรณานุกรม

10 สัปดาห์ที่ 7 ฝึกค้นหา วิทยานิพนธ์และ วิจัย ตามหัวข้อที่กำหนด

11 สัปดาห์ที่ 8 สรุปงานวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์ ที่ค้นหาได้

12 สัปดาห์ที่ 9 รู้จักกับสารสนเทศ มัลติมีเดีย

13 สัปดาห์ที่ 10 ฝึกค้นหาสารสนเทศ มัลติมีเดีย

14 สัปดาห์ที่ 11 เผยแพร่สารสนเทศ มัลติมีเดีย

15 สัปดาห์ที่ 12- 14 นำเสนอโครงงาน

16 สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหา บทเรียนทั้งหมด

17 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

18 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  การเข้าเรียน 10 คะแนน  แบบฝึกหัด 30 คะแนน  โครงงาน 30 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิง เกณฑ์

19 แบบฝึกหัด 30 คะแนน 1. ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน ) 2. เว็บไซต์ส่วนตัว /Portfolio (10 คะแนน ) 3. ค้นหา Portfolio จาก google แล้วติดอันดับ 1 ใน 10 (5 คะแนน ) 4. ค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่ เกี่ยวข้อง (10 คะแนน )

20 โครงงาน ( งานกลุ่มๆละ 5-7 คน ) 30 คะแนน จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ vdo เสียง

21 โครงงาน ( งานกลุ่มๆละ 5-7 คน ) 30 คะแนน เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ต้องติดอันดับ 1 ใน 5 เมื่อทำ การค้นหา กลุ่มใดหาข้อมูลมาประกอบ ได้มากที่สุด จะได้การ ประเมินเป็นอันดับ 1 ต้องมีการอ้างอิง ว่านำข้อมูล มาจากไหน

22 Assignment 1 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว ( ฐานข้อมูลของตัวเอง ) ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 Print ใส่ กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียน สัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google