งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแหล่งข้อมูล (Provide Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแหล่งข้อมูล (Provide Resources)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแหล่งข้อมูล (Provide Resources)
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ : การสอน Information Literacy สร้างฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ แนะนำการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย รวบรวมแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ

2 Research Support จัดทำเว็บไซต์สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

3 การดำเนินงานด้านเว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำเว็บไซต์ ทำงานเป็นทีม บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศทุกคน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ มีรหัสผ่านเพื่อ ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานระบบคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์

4 CMU Scholarly Research Report Database
จัดทำฐานข้อมูล รวบรวมผลงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาต่างประเทศ และปรากฏในฐานข้อมูลสากล จำนวน 7 ฐาน คือ Academic Search Premier, IngentaConnect, MathsciNet, PubMed, ScienceDirect, Scopus, และ Web of Science และมีการพัฒนาเว็บเพจในปี 2554 Version 1

5 Quick Reference รวบรวมเว็บไซต์ชี้แหล่งข้อมูลอ้างอิงในอินเทอร์เน็ต

6 Subject Guides รวบรวมแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแหล่งข้อมูล (Provide Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google