งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
วันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
โครงการ Web site ฝ่ายการพัสดุ ที่มาของโครงการ ฝ่ายการพัสดุไม่มี Web site ประจำฝ่ายการพัสดุ ชื่อกลุ่ม กลุ่มไฮเทค

3 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
รายชื่อสมาชิก นายกิตติ ใจอ่อนน้อม (ที่ปรึกษากลุ่ม) นางกิรณา ศิริศักดิ์ (ประธานกลุ่ม) นางปัทมา พิมพิสัย (เลขานุการกลุ่ม) น.ส.ธิติพร บุญทวี น.ส.จิรวรรธ อุณาตระการ นายนิติพันธ์ โดดสกุล น.ส.สมรศรี วัฒนนราธร น.ส.ญาณิศา เตมียะ น.ส.วิไลลักษณ์ แสนอุบล

4 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
หน้าที่หลักของฝ่ายการพัสดุ(โครงสร้างใหม่ 1 พ.ค. 54) รับผิดชอบและสนับสนุนการจัดหา ทะเบียน ตรวจสอบ และกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทำหน้าที่หน่วยงานการพัสดุของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ หรือส่วนงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

5 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนในการเผยแพร่การประกวดราคา สอบราคา เพื่อให้ web site เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ในอนาคตสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ web site ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

6 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
เครื่องชี้วัดและเป้าหมายโครงการ จำนวนผู้เข้าชม web site ฝ่ายการพัสดุ อัตราความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ในการเข้าชม web site ฝ่ายการพัสดุ ขอบเขตของโครงการ การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

7 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site ได้อย่างทันท่วงที แผนการแก้ไขปรับปรุง จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ web site ของบุคคลและหน่วยงาน

8 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้หน่วยงานเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การสอบราคาใน web site ได้ตามกำหนดเวลา และครบถ้วน

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google