งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำเสนอโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักบริหารแผนและการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำเสนอโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักบริหารแผนและการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำเสนอโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักบริหารแผนและการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 2 การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ โครงการ Web site ฝ่ายการ พัสดุ โครงการ Web site ฝ่ายการ พัสดุ ที่มาของโครงการ ฝ่ายการ พัสดุไม่มี Web site ประจำฝ่าย การพัสดุ ที่มาของโครงการ ฝ่ายการ พัสดุไม่มี Web site ประจำฝ่าย การพัสดุ ชื่อกลุ่ม กลุ่มไฮเทค ชื่อกลุ่ม กลุ่มไฮเทค

3 3 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุรายชื่อสมาชิก นายกิตติ ใจอ่อนน้อม ( ที่ปรึกษา กลุ่ม ) นายกิตติ ใจอ่อนน้อม ( ที่ปรึกษา กลุ่ม ) นางกิรณา ศิริศักดิ์ ( ประธานกลุ่ม ) นางกิรณา ศิริศักดิ์ ( ประธานกลุ่ม ) นางปัทมา พิมพิสัย ( เลขานุการ กลุ่ม ) นางปัทมา พิมพิสัย ( เลขานุการ กลุ่ม ) น. ส. ธิติพร บุญทวี น. ส. ธิติพร บุญทวี น. ส. จิรวรรธ อุณาตระการ น. ส. จิรวรรธ อุณาตระการ นายนิติพันธ์ โดดสกุล นายนิติพันธ์ โดดสกุล น. ส. สมรศรี วัฒนนราธร น. ส. สมรศรี วัฒนนราธร น. ส. ญาณิศา เตมียะ น. ส. ญาณิศา เตมียะ น. ส. วิไลลักษณ์ แสนอุบล น. ส. วิไลลักษณ์ แสนอุบล

4 4 การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ หน้าที่หลักของฝ่ายการพัสดุ ( โครงสร้างใหม่ 1 พ. ค. 54) รับผิดชอบและสนับสนุนการ จัดหา ทะเบียน ตรวจสอบ และ กิจการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทำหน้าที่หน่วยงานการ พัสดุของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ หรือส่วนงาน อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับ มอบหมาย รับผิดชอบและสนับสนุนการ จัดหา ทะเบียน ตรวจสอบ และ กิจการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทำหน้าที่หน่วยงานการ พัสดุของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ หรือส่วนงาน อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับ มอบหมาย

5 5 การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุวัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนในการเผยแพร่ การประกวดราคา สอบราคา เพื่อลดขั้นตอนในการเผยแพร่ การประกวดราคา สอบราคา เพื่อให้ web site เผยแพร่ ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อให้ web site เผยแพร่ ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ในอนาคตสามารถเชื่อมโยง ข้อมูลกับ web site ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ในอนาคตสามารถเชื่อมโยง ข้อมูลกับ web site ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

6 6 การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุเครื่องชี้วัดและเป้าหมายโครงการ จำนวนผู้เข้าชม web site ฝ่ายการ พัสดุ จำนวนผู้เข้าชม web site ฝ่ายการ พัสดุ อัตราความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ในการเข้าชม web site ฝ่ายการพัสดุ อัตราความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ในการเข้าชม web site ฝ่ายการพัสดุขอบเขตของโครงการ การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2549 การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2549

7 7 การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ สามารถดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลผ่าน web site ได้อย่าง ทันท่วงที สามารถดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลผ่าน web site ได้อย่าง ทันท่วงทีแผนการแก้ไขปรับปรุง จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับการใช้ web site ของ บุคคลและหน่วยงาน จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับการใช้ web site ของ บุคคลและหน่วยงาน

8 8 การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ การนำเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้หน่วยงานเผยแพร่ข่าวสาร การประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การสอบราคาใน web site ได้ตามกำหนดเวลา และครบถ้วน ทำให้หน่วยงานเผยแพร่ข่าวสาร การประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การสอบราคาใน web site ได้ตามกำหนดเวลา และครบถ้วน

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำเสนอโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ในฝ่ายการพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักบริหารแผนและการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google