งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการบรรยาย ของวิทยากร ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการบรรยาย ของวิทยากร ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการบรรยาย ของวิทยากร ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2 บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา เข้าใจทิศทาง เข้าใจทิศทาง เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย เข้าใจแนวคิด หลักการดำเนินงานด้าน กิจการนักศึกษา เข้าใจแนวคิด หลักการดำเนินงานด้าน กิจการนักศึกษา เข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับงานกิจการนักศึกษา เข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับงานกิจการนักศึกษา

3 สาระสำคัญจากการบรรยาย ดร.สรรค์ วรอินทร์ (เข้าใจทิศทาง) ทำงานยุคใหม่ ต้องมองหน้าหาอนาคต เพื่อกำหนดปัจจุบัน ทำงานยุคใหม่ ต้องมองหน้าหาอนาคต เพื่อกำหนดปัจจุบัน * แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา 15 ปี (2551 – 2565) * แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา 15 ปี (2551 – 2565) * กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualification Framework) * กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualification Framework)

4 คาดการณ์อนาคต ความรุนแรงของกระแสโลกาภิวัตน์ ความรุนแรงของกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Change (การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูง) การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ การเรียนรู้ การจัดการศึกษา การทำงาน

5 ทิศทางอนาคต ความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่า อดีตที่ผ่านมา - เน้นสมรรถนะการทำงาน การคิด การ เรียนรู้ - เน้น Life long Learning ความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่า อดีตที่ผ่านมา - เน้นสมรรถนะการทำงาน การคิด การ เรียนรู้ - เน้น Life long Learning ประเด็นที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้มีมากขึ้น (พหุวัฒนธรรม สมานฉันท์ สิทธิมนุษยชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะหลากหลาย) ประเด็นที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้มีมากขึ้น (พหุวัฒนธรรม สมานฉันท์ สิทธิมนุษยชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะหลากหลาย)

6 ทิศทางการพัฒนานิสิต เน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต - การคิด - การทำงาน - การเรียนรู้ เน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต - การคิด - การทำงาน - การเรียนรู้ เพิ่มความสำคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ นิสิต เพิ่มความสำคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ นิสิต เน้นทัศนคติ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เน้นทัศนคติ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เน้น Work based Learning / Community Based Learning เน้น Work based Learning / Community Based Learning

7 บทบาทกิจการนิสิต (ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น) ปรับการบริหารจัดการ - โครงสร้าง (ปรับใหม่ เพราะใช้มานาน) - ระบบงาน - ธรรมาภิบาล ปรับการบริหารจัดการ - โครงสร้าง (ปรับใหม่ เพราะใช้มานาน) - ระบบงาน - ธรรมาภิบาล การ design กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลไกกิจการ นิสิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) การ design กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลไกกิจการ นิสิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับมืออนาคต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับมืออนาคต การรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ (คนพิการ) การรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ (คนพิการ) พัฒนาระบบการแนะแนว พัฒนาระบบการแนะแนว พัฒนาระบบสารสนเทศกิจการนิสิต พัฒนาระบบสารสนเทศกิจการนิสิต

8 บทบาทกิจการนิสิต (ทวีความสำคัญมากขึ้น) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ)

9 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านพัฒนานิสิต การปรับทิศทางการรับนิสิตเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย (เน้นเชิงรุก ปรับกลยุทธ์) * ค่ายเรียนรู้ * Roadshow การปรับทิศทางการรับนิสิตเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย (เน้นเชิงรุก ปรับกลยุทธ์) * ค่ายเรียนรู้ * Roadshow การขับเคลื่อน / ทำให้เป็นจริง ในปณิธาน “นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย” - มุ่งจัดบริการสนับสนุนการใช้ชีวิต การเรียนรู้ การขับเคลื่อน / ทำให้เป็นจริง ในปณิธาน “นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย” - มุ่งจัดบริการสนับสนุนการใช้ชีวิต การเรียนรู้

10 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านพัฒนานิสิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงาน ด้านกิจการนิสิต - เสริมกำลังบุคลากร การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงาน ด้านกิจการนิสิต - เสริมกำลังบุคลากร การจัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่นิสิต - ภาษาอังกฤษ - ไอ ที การจัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่นิสิต - ภาษาอังกฤษ - ไอ ที

11 สาระสำคัญจากการบรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ เรื่อง งานกิจการนิสิตเพื่อพัฒนานิสิต

12 บทบาทและความสำคัญ 1 ใน 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานิสิต 1 ใน 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานิสิต มุ่งพัฒนานิสิต - สร้างความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน - พัฒนานิสิตเพื่อให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน เกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ (Turning Point) - สร้างบรรยากาศ Campus Life - สนับสนุนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนานิสิต - สร้างความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน - พัฒนานิสิตเพื่อให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน เกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ (Turning Point) - สร้างบรรยากาศ Campus Life - สนับสนุนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

13 หลักการดำเนินงานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิตต้องเป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่อง งานพัฒนานิสิตต้องเป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่อง ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ความหลากหลาย) ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ความหลากหลาย) ต้องพัฒนานิสิตครบทุกด้าน (สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ) ต้องพัฒนานิสิตครบทุกด้าน (สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ) มุ่งพัฒนาให้นิสิตรับผิดชอบที่จะพัฒนาตนเอง มุ่งพัฒนาให้นิสิตรับผิดชอบที่จะพัฒนาตนเอง มุ่งดำเนินงานที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และธรรมชาติแห่งวัย มุ่งดำเนินงานที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และธรรมชาติแห่งวัย ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายาก ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายาก

14 สาระสำคัญจากการบรรยาย รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เรื่อง งานกิจการนิสิตกับประเด็นการ ประกันคุณภาพ

15 เรียนรู้มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา - การจัดบริการนักศึกษา - การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา - การจัดบริการนักศึกษา - การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพ - การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพ - การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

16 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสัมมนากลุ่ม เรื่อง ความต้องการและ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน สายงานกิจการนักศึกษา เรื่อง ความต้องการและ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน สายงานกิจการนักศึกษา

17 วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนิน งานระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบในสายงาน เดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนิน งานระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบในสายงาน เดียวกัน เสนอประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและ ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง เสนอประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและ ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง เสนอแนวทางหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เสนอแนวทางหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต

18 การแบ่งกลุ่มสัมมนา กิจกรรมนิสิต กิจกรรมนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต แนะแนวและจัดหางาน แนะแนวและจัดหางาน พัฒนาและวินัยนิสิต พัฒนาและวินัยนิสิต โครงการบัณฑิตยุคใหม่ โครงการบัณฑิตยุคใหม่

19 แนวทางการสัมมนาแต่ละกลุ่ม คัดเลือก (ประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอ) คัดเลือก (ประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอ) แนะนำผู้ร่วมสัมมนา แนะนำผู้ร่วมสัมมนา กิจกรรมการเล่าเรื่องที่แต่ละคนดำเนินงาน หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สมาชิก กลุ่มต้องการความรู้ปฏิบัติ กิจกรรมการเล่าเรื่องที่แต่ละคนดำเนินงาน หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สมาชิก กลุ่มต้องการความรู้ปฏิบัติ พร้อมหยิบยกประเด็นที่ประสบปัญหาในการ ปฏิบัติงาน และความต้องการที่จะได้รับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน พร้อมหยิบยกประเด็นที่ประสบปัญหาในการ ปฏิบัติงาน และความต้องการที่จะได้รับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน

20 ตัวอย่างประเด็นความต้องการใน การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การเขียนโครงการ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การบริหารโครงการ การทำงานกับนิสิต การทำงานกับนิสิต การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การสื่อข้อความกับผู้บริหาร การสื่อข้อความกับผู้บริหาร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

21 ตัวอย่างประเด็นความต้องการใน การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การจับประเด็นคำสั่งผู้บังคับบัญชา การจับประเด็นคำสั่งผู้บังคับบัญชา ความรู้ ไอ ที ความรู้ ไอ ที ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความรู้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำแผน การจัดทำแผน การคลายความเครียด การคลายความเครียด

22 แนวทางการสัมมนาแต่ละกลุ่ม จัดทำข้อสรุป - ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน - ความต้องการในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ข้อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำข้อสรุป - ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน - ความต้องการในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ข้อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำเอกสารสรุปลงในกระดาษ A4 จัดทำเอกสารสรุปลงในกระดาษ A4 จัดเตรียม powerpoint เพื่อการนำเสนอ จัดเตรียม powerpoint เพื่อการนำเสนอ

23 กำหนดระยะเวลาในการสัมมนา 09.45 – 11.15 น. สัมมนากลุ่ม 09.45 – 11.15 น. สัมมนากลุ่ม 11.15 – 12.15 น. นำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 11.15 – 12.15 น. นำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการบรรยาย ของวิทยากร ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สรรค์ วรอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google