งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. น. สพ. ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. น. สพ. ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. น. สพ. ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์

2 ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดอย่างไรกับสภาข้าราชการ ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-2547-2.doc ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-2547-2.doc

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยอื่นๆ สังคมภายนอกและประเทศชาติ สภาข้าราชการให้อะไรกับ

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูลความเห็นจากบุคลากร ตัวแทนบุคลากรเพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย  ร่วมมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

5 สภาข้าราชการให้อะไรกับ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำเสนอความเห็นจากหน่วยงานสู่ มหาวิทยาลัย  สร้างความเข้าใจในนโยบายการ บริหารงานและข้อมูลที่ชัดเจนจาก มหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

6 สภาข้าราชการให้อะไรกับ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นตัวแทนบุคลากรเพื่อให้ข้อมูลสู่ มหาวิทยาลัย  ร่วมรับรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาของ บุคลากร  ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสำคัญ จากมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร  ร่วมคิดกับบุคลากรในการเสนอแนวทางการ พัฒนามหาวิทยาลัย

7 สภาข้าราชการให้อะไรกับ กรรมการสภาข้าราชการ  การรับรู้และเข้าใจการบริหารงาน มหาวิทยาลัย  เพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย  ความช่วยเหลือในการนำข้อความเห็น เสนอต่อมหาวิทยาลัย  ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยใน การบริหารมหาวิทยาลัย

8 สภาข้าราชการให้อะไรกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง มหาวิทยาลัย  ร่วมคิดและดำเนินการเพื่อความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด

9 สภาข้าราชการให้อะไรกับ สังคมภายนอกและประเทศชาติ  ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นผู้ให้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและ หน่วยงานของรัฐและร่วมรับรู้ปัญหาและ ความเห็นของสังคมและประเทศชาติ

10 สภาข้าราชการควรเป็น อย่างไร องค์การที่แสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักวิชาการและ นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารสองทางกับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเน้นการรับรู้ความคิดของบุคลากรเป็นหลัก การเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องราวต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่ เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมภายในและ ภายนอก ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานแบบธรรมาภิ บาล สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย

11 กรรมการสภาข้าราชการ ใจกว้าง ปล่อยวาง ให้อภัย เข้าใจผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม อุทิศตน มุ่งมั่น รับผิดชอบ สำรวจตัวเอง พัฒนาปรับปรุงตนเอง ภูมิใจในหน้าที่

12 กรรมการสภาข้าราชการใหม่ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง – รัฐสภา สำนักนายก รมต. – ก. พ. ก. พ. ร. – กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ( สกอ.) – สมศ. วช. สกว. – ปอมท. ปขมท. รับรู้ความเห็นจากบุคลากร และผู้บริหารในหน่วยงานของตน คิด วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอ ให้ความเห็น ร่วมมือกับกรรมการสภา ขรก. ด้วยกัน

13


ดาวน์โหลด ppt บทบาทสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. น. สพ. ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google