งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหารรายงานผลงานรอบปี ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ) นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล รองประธานฝ่ายบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหารรายงานผลงานรอบปี ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ) นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล รองประธานฝ่ายบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหารรายงานผลงานรอบปี ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ) นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล รองประธานฝ่ายบริหาร

2 พันธกิจ พันธกิจ ของฝ่ายบริหาร  บริหาร เพื่อ สมาชิก  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและราชวิทยาลัยฯ o ทราบความต้องการ หรือ ปัญหา ของสมาชิก o ขอความคิดเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต o วางแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม o ความพยายามในการติดต่อ สื่อสารกับสมาชิก o จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์  กระตุ้นและสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วน ร่วมในกิจการของ ราชวิทยาลัย

3 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, โรงพยาบาลยโสธร และ โรงพยาบาลเดช อุดม

4 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

5 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 โรงพยาบาลยโสธร

6 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

7 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลเดชอุดม

8 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาล มหาราช นครศรีธรรมราช

9 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

10 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

11 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, โรงพยาบาล พิจิตร, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

12 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

13 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลพิจิตร

14 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

15 “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก ” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

16 “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ” กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ”  แพทย์ที่จบการฝึกอบรมจะเป็นสมาชิก ใหม่ที่มีความสำคัญ และมีบทบาทต่อราชวิทยาลัยฯใน อนาคต แนวคิด :  แพทย์หลายท่านอาจจะใม่รู้จักราชวิทยาลัย ฯ ไม่ทราบ บทบาทและหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯที่มี ต่อสมาชิก  แพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมในแต่ละปีมีจำนวนมาก และมีหลายสถาบัน จึงอาจทำให้ไม่คุ้นเคยกันทั้งหมด

17 “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ” กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ” วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯได้พบปะ สังสรรค์กับสมาชิกรุ่นใหม่ของราชวิทยาลัยฯ  ให้สมาชิกรุ่นใหม่ได้รู้จักและทราบกิจกรรมของ ราชวิทยาลัยฯ  ทำให้สมาชิกที่จบจากต่างสถาบันจะได้ทำ ความรู้จักกัน เป็นเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันในโอกาสต่อไป ในอนาคต

18 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสมาคม ศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล ตึกสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 2 รพ. ศิริราช “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ” กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ”

19 “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก ” กิจกรรม “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก ” วัตถุประสงค์ :  กระตุ้นให้สมาชิกใช้หน้าเว็บของราชวิทยาลัยฯ  จัดให้มีพื้นที่บนหน้าเว็บที่จะให้ข้อมูลสมาชิก  เปิดช่องทางให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น หรือขอ ความช่วยเหลือจากราชวิทยาลัยฯ

20 “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก ” กิจกรรม “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก ”

21 ราชวิทยาลัยฯ เป็นของสมาชิกทุกท่าน เราจะช่วยกันทำให้ราชวิทยาลัยฯของเรามีความเจริญก้าวหน้า เราจะสมานสามัคคี ร่วมมือกันในการทำงานให้ราชวิทยาลัยฯ


ดาวน์โหลด ppt รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหารรายงานผลงานรอบปี ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ) นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล รองประธานฝ่ายบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google