งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในงานผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในงานผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในงานผลิต

2 CAD / CAM CAD ช่วยในการดัดแปลง วิเคราะห์ และหาหนทางที่ดีที่สุดในการ ออกแบบ ช่วยในการดัดแปลง วิเคราะห์ และหาหนทางที่ดีที่สุดในการ ออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ

3 CAD / CAM CAD องค์ประก อบ HARDWARE SOFTWARE HARDWARE SOFTWARE ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก อุปกรณ์รับข้อมูล เข้า HARDW ARE

4 CAD / CAM ระบบคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า ระบบคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง จอภาพกราฟิก อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า HARDW ARE

5 CAD / CAM โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ( COMPUTER AIDED ENGINEERING) โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ( COMPUTER AIDED ENGINEERING) SOFTW ARE

6 CAD / CAM เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้กับงาน ลดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลผิดพลาด สร้างฐานข้อมูลสำหรับงาน อุตสาหกรรม เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้กับงาน ลดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลผิดพลาด สร้างฐานข้อมูลสำหรับงาน อุตสาหกรรม ทำไมจึง ใช้ CAD

7 CAD / CAM การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการรออก แบบ พิจารณาความ ต้องการ ลองออกแบบ วิเคราะห์แบบ ประเมินแบบ ลอกแบบ การออกแบบ รูปทรงเรขาคณิต การวิเคราะห์ทาง วิศวกรรม การตรวจและ ประเมินแบบ การวาดภาพ อัตโนมัติ

8 CAD / CAM ค่าใช้จ่ายลดลง ลดเวลา ง่ายต่อการ ดัดแปลง แบบมีมาตรฐาน ลดความ ผิดพลาด ง่ายต่อการทำ ความเข้าใจ ค่าใช้จ่ายลดลง ลดเวลา ง่ายต่อการ ดัดแปลง แบบมีมาตรฐาน ลดความ ผิดพลาด ง่ายต่อการทำ ความเข้าใจ ประโยชน์ของ CAD

9 CAD / CAM CAM หมายถึง การใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อ ช่วยจัดการกับ กระบวนการผลิต ในโรงงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ผลิต

10 CAD / CAM CAM แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตโดยตรง 2. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตทางอ้อม 1. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตโดยตรง 2. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตทางอ้อม

11 CAD / CAM 1. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตโดยตรง ระบบ คอมพิวเตอร์ กระบวนการ ผลิต ระบบ คอมพิวเตอร์ กระบวนการ ผลิต เก็บข้อมูล สัญญาณ สั่งงาน

12 CAD / CAM 2. การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานผลิตทางอ้อม ระบบ คอมพิวเตอร์ การจัดการใน โรงงาน สัญญาณ สั่งงาน นำข้อมํลประมวลผล สรุป วางแผน เช่น งานบัญชี งานวางแผน การจัดการ วัตถุดิบ การจัดการในโรงงาน นำข้อมํลประมวลผล สรุป วางแผน เช่น งานบัญชี งานวางแผน การจัดการ วัตถุดิบ การจัดการในโรงงาน

13 CAD / CAM การใช้ CAD ร่วมกับ CAM ออกแบบรูป กราฟิก วิเคราะห์แบบ ทดสอบ วาดแบบ ควบคุมเครื่องมือ การผลิต วางแผน กระบวนการผลิต ควบคุมหุนยนต์ อุตสาหกรรม การจัดการใน โรงงาน ฐานข้อมูลร่วม

14 CAD / CAM CAD / CAM ในงาน อุตสาหกรรม แนวคิดในการ ออกแบบ ฝ่าย ออกแบบ วางแผนการ ผลิต สั่งซื้ออุปกรณ์ วาดแบบ กำหนด ตารางเวลาการ ผลิต กระบวนการ ผลิต ตรวจสอบ คุณภาพ ตลาดลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในงานผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google