งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software design and development) 4 (3-2-6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software design and development) 4 (3-2-6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software design and development) 4 (3-2-6)

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ ระบุซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ และหน้าที่ของ ซอฟต์แวร์ได้ อธิบายวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ อธิบายเทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ พัฒนาอัลกอริทึ่ม รวมทั้งทดสอบแก้ไข โปรแกรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับงานและมี ประสิทธิภาพ

3 บทที่ 1 : พื้นฐานเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ อธิบายวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง บอกหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ ถูกต้อง อธิบายหลักการออกแบบในส่วนที่เกี่ยวกับ มนุษย์ได้ถูกต้อง

4 หัวข้อ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบในส่วนของมนุษย์ ระบบความจำของมนุษย์และการรับรู้

5 วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คืออะไร ประเภทของซอฟต์แวร์ – ซอฟต์แวร์ระบบ – ซอฟต์แวร์ประยุกต์

6 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบปฏิบัติการ – การจองและการกำหนด – การจัดตาราง – การติดตาม ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง โปรแกรมสำเร็จรูป – จัดการระบบฐานข้อมูล – จัดพิมพ์รายงาน – ทำการคำนวณ – สำหรับงานธุรกิจ – ทางกราฟฟิกส์

8 ยุคภาษาที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาชั้นสูง หรือภาษายุคที่ 3 ภาษาชั้นสุงมาก หรือ 4GL ภาษาธรรมชาติ

9 ลักษณะภาษา 4GL เป็นภาษาแบบ Nonprocedural มักจะอยู่ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล

10 ส่วนประกอบของภาษา 4GL เครื่องมือช่วยสร้างรายงาน ภาษาช่วยค้นหาข้อมูล เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรม

11 ประโยชน์ของ 4GL ง่ายต่อการเรียนรู้ ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม สนับสนุนระบบการจัดการฐานข้อมูล สร้างแบบฟอร์มและออกรายงานได้ง่าย มีเครื่องมืออำนวยควมสะดวก ทำงานในลักษณะ Interactive

12 ภาษาแบบเชิงวัตถุ ภาษาแบบวิชวล

13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความหมาย คุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ แบบจำลองในการออกแบบ – แบบจำลองน้ำตก –Exploratory Development – การสร้างต้นแบบ ระบบการจัดการแบบใช้เอกสารตรวจสอบ ระบบการจัดการแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

14 หลักการออกแบบในส่วนของ มนุษย์ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y องค์ประกอบมนุษย์ในกระบวนการออกแบบ ทักษะพื้นฐานของโปรแกรมเมอร์

15 ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y หลักการพื้นฐานของทฤษฎี X และทฤษฎี Y – ทฤษฎี X --> บุคคลไม่ชอบทำงานและพยายาม หลีกเลี่ยงการทำงานถ้าเป็นไปได้ – ทฤษฎี Y --> บุคคลสามารถควบคุมตนเอง และ กำหนดทิศทางให้ตนเองได้ อิทธิพลของทฤษฎี X และทฤษฎี Y ในการ ออกแบบ – ระบบแบบ Under-determination – ระบบแบบ Over-determination – ระบบแบบ Well-determination

16 องค์ประกอบมนุษย์ในกระบวนการ ออกแบบ ลำดับขั้นตอนการออกแบบ ( โดย Thimbleby (1990)) – กำหนดแนวคิดพื้นฐานและหลักการสำคัญในการ ออกแบบ – กำหนดรายละเอียด โดยแยกพิจารณา 2 ด้าน Software engineering --> โครงสร้างของระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Psychological engineering --> โครงสร้างของ โปรแกรมและเอกสารสำหรับผู้ใช้ระบบ

17 ทักษะพื้นฐานของโปรแกรมเมอร์ ความรู้และทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (programming language & skills) – ประสบการณ์ของโปรแกรมเมอร์ ไร้ประสบการณ์ (naive) มือใหม่ (novice) ระดับกลาง (intermediate) เชี่ยวชาญ (expert) – ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างภาษา (semantic knowledge) การใช้ภาษา (syntactic knowledge)

18 ความเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา (comprehension) ความสามารถในการจัดวางโครงสร้างของ โปรแกรม (composition) ความสามารถทดสอบและการแก้ไขขจัด ข้อผิดพลาด (testing & debugging) ทักษะในการเขียนคำอธิบายโปรแกรมและ การปรับแต่งแก้ไขโปรแกรม (documentation & modification)

19 โครงสร้างความคิดและความจำ Input from perception short- term memory Working memory Long-term memory (semantic and syntactic knowledge)

20 หลักการออกแบบตามความ ต้องการของผู้ใช้ ดำรงความคงที่ (strive for consistency) มีทางลัดให้เลือกเดิน (enable users to use shortcuts) เสนอคำตอบอย่างมีความหมาย (offer informative feedback) ตอบโต้โดยยืนยันการสิ้นสุด (design dialogs to yield closure) จัดการกับข้อผิดพลาดอย่างง่าย ๆ (offer simple error handling) อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขกลับได้ (permit easy reversal of actions) สนับสนุนการควบคุมจากภายใน (support internal locus of control) ลดภาระความทรงจำระยะสั้น (reduce short- term memory load)


ดาวน์โหลด ppt 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software design and development) 4 (3-2-6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google