งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชค

2 จัดทำโดย 1. นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ เลขที่ 3 2. นายสราวุฒิ ไทรทอง มี เลขที่ 15 3. นางสาวรสสุคนธ์ บุญวงษ์ เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูที่ปรึกษา นางสาวชาดาศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3 บทที่ 1 บทนำ แนวคิดที่มาและความสำคัญ ระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อน ของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ ข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นนับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ สารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้งาน ด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ องค์กรที่มีข้อมูล ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลำบากในการจัดเก็บ ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทัน ต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็น เครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูล

4 เป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม จะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคำนึงถึง การควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจน ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย เนื่องจากทางบ้านของสมาชิกในกลุ่ม ข้าพเจ้าเป็นคนทำงานในบริษัทแสงชัยโชค เป็น บริษัทที่มีการขนส่งน้ำมัน มีลูกค้าจำนวนมากที่มาสั่ง น้ำมันจากบริษัทแสงชัยโชค ทำให้ทางร้านมีจำนวน ข้อมูลการสั่งซื้อน้ำมันของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

5 ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชคขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft access 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ใช้งานในส่วนของการติดต่อผู้ใช้ และ คุณลักษณะใหม่ ที่สามารถสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลการ ขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการ ขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค 3. เพื่อประเมินผลระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ สร้างขึ้น

7 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ 1. การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 4. ระบบงานตารางการจัดการฐานข้อมูลการขนส่ง น้ำมัน

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้  ฮาร์ดแวร์ Intel ® Pentium® CPU P6200 @ 2.13GHz 2.12GHz,948 MB of RAM  ซอฟแวร์ โปรแกรม Microsoft Access 2007 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ออกแบบโปรแกรม 3. พัฒนาโปรแกรม 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

9 แผนปฏิบัติงาน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล การขนส่งน้ำมัน 2. ได้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมจัดทำข้อมูล 3. เป็นแนวทางพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อื่นๆต่อไป

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ตารางข้อมูลลูกค้า

21

22

23 ตารางข้อมูลสินค้า

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google