งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์. องค์ประกอบการทำงานของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ (Hardware)  วัสดุ (Software)  บุคลากร (Peopleware)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบด้วยอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์. องค์ประกอบการทำงานของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ (Hardware)  วัสดุ (Software)  บุคลากร (Peopleware)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกอบด้วยอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์

2 องค์ประกอบการทำงานของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ (Hardware)  วัสดุ (Software)  บุคลากร (Peopleware)

3 อุปกรณ์ (Hardware)

4 วัสดุ (Software)

5 บุคลากร (People ware)

6 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ใช้งานเพื่อการศึกษาด้านใดบ้าง

7  การบริหาร (Administrative Use)  คอมพิวเตอร์จัดการ สอน (Computer Managed Instruction : CMI)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ใช้งานเพื่อการศึกษาด้านใดบ้าง

8  เพื่อการบริหารงานของ ผู้บริหารสถาบัน การศึกษา เช่น จัดเก็บข้อมูล บัญชี  เพื่อการบริหารงานของ ครูผู้สอน เช่น เตรียมเอกสาร การสอน คิดคะแนน การบริหาร (Administrative Use)

9 สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม โปรแกรม คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อการบริหารงาน ของผู้สอน ประมวลผลคำ (Word processor) ฐานข้อมูล (Database) แผ่นตารางคำนวณ (Spreadsheet) กราฟิกและการนำเสนอ (Graphic & Presentation)

10 กลุ่ม ประมวลผลคำ Microsoft Word Cw word Rw Word Lotust Amipro ect.

11 กลุ่มฐานข้อมูล  เก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ โปรแกรม เช่น Dbase  FoxBASE+  Microsoft Access

12 ใช้เพื่อคิดคะแนน ตัด เกรด  Lotus 1-2-3  Microsoft Excel กลุ่มแผ่น ตารางคำนวณ

13 กลุ่มกราฟิกและการ นำเสนอ กราฟิก  CorelDraw  PageMaker etc นำเสนอ PowerPoint Harvard Graphic etc

14 คอมพิวเตอร์จัดการสอน (Computer Managed Instruction : CMI) ใช้คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับสื่ออื่น ๆ

15 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI (Computer Assisted Instruction) การนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อเป็นสื่อเสนอ บทเรียนโดยบทเรียนประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียง ผู้เรียนเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์

16

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประกอบด้วยอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์. องค์ประกอบการทำงานของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ (Hardware)  วัสดุ (Software)  บุคลากร (Peopleware)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google