งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสำนักงาน บทที่ 8. 1. ความหมายของฐานข้อมูล Database  เป็นที่เก็บรวบรวมรายละเอียด ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสำนักงาน บทที่ 8. 1. ความหมายของฐานข้อมูล Database  เป็นที่เก็บรวบรวมรายละเอียด ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสำนักงาน บทที่ 8

2 1. ความหมายของฐานข้อมูล Database  เป็นที่เก็บรวบรวมรายละเอียด ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูล เกี่ยวกับนึกศึกษา รายวิชาที่ ลงทะเบียน เกรด เป็นต้น

3 2. องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล  Hardware  Software  Data  People  Procedure

4 องค์ประกอบของฐานข้อมูล  Hardware คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล หน่วยรับข้อมูล พร้อมต่อการใช้งาน

5 องค์ประกอบของฐานข้อมูล  Software โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS

6 องค์ประกอบของฐานข้อมูล  Data ข้อมูล เป็นการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ และมีความ ปลอดภัย

7 องค์ประกอบของฐานข้อมูล  People –User –Operator –Programmer –System Analyst –Database Administrator

8 องค์ประกอบของฐานข้อมูล  Procedure ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้อง วางแผนการปฏิบัติงาน เช่น วิเคราะห์ระบบ. วางโครงสร้าง. พัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูล. นำไปใช้งาน. สรุปผล

9 3. การพัฒนาข้อมูลใน สำนักงาน  กระบวนการหรือวงจรใจการ พัฒนาฐานข้อมูล Database Life Cycle,DBLC มี 6 ขั้นตอน

10 Database Life Cycle,DBLC 1. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูล (Database initial study) 2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database design) 3. การจัดทำและนำข้อมูลสู่ ฐานข้อมูล (implement & Loading)

11 Database Life Cycle,DBLC 4. การทดสอบประเมินผล (Testing and evaluation) 5. การใช้งานฐานข้อมูล (Operation) 6. การบำรุงรักษา (Maintenance)

12 3.1 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อ จัดทำฐานข้อมูล  วิเคราะห์องค์การ  การกำหนดปัญหาและเงื่อนไข  การกำหนดวัตถุประสงค์  การกำหนดขอบเขต

13 3.2 การออกแบบฐานข้อมูล  ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการ ออกแบบฐานข้อมูล ( ส่วนของ ธุรกิจ, ส่วนของนักออกแบบ )

14 ขั้นตอนการออกแบบ ฐานข้อมูลมี 4 ขั้นตอน 1. ออกแบบระดับแนวคิด 2. การเลือกโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล 3. ออกแบบระดับตรรกะ 4. ออกแบบระดับกายภาพ

15 การออกแบบระดับแนวคิด  คิดไว้ก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น ผลลัพธ์ การออกแบบ สอบถาม เป็นต้น  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล จำลอง – เอนทิตี้ – แอตทริบิวต์ – ความสัมพันธ์

16 การเลือกโปรแกรมระบบจัดการ ฐานข้อมูล DBMS  ค่าใช้จ่าย เช่น ราคาของ โปรแกรม ค่าลิขสิทธิ์  คุณสมบัติของโปรแกรม ทำ อะไรได้บ้าง  โครงสร้างฐานข้อมูล  ความสามารถใช้กับหลายเพลต ฟอร์ม  การใช้ทรัพยากรของโปรแกรม

17 การออกแบบระดับตรรกะ  เป็นการจำลองที่ออกแบบไว้ให้ เป็นโครงสร้างตามโปรแกรม ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือก ไว้

18 การออกแบบระดับกายภาพ  เช่นการกำหนดตำแหน่ง ฐานข้อมูลที่จะบันทึก หรือเริ่ม การติดตั้งโปรแกรม

19 3.3 การจัดทำและนำข้อมูล เข้าสู่ฐานข้อมูล  การกำหนดเนื้อที่เพื่อจัดเก็บ ตารางต่างๆ  นำข้อมูลจัดเก็บในตาราง  กำหนดความปลอดภัยให้กับ ฐานข้อมูล

20 3.4 การทดสอบและ ประเมินผล  ทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง  ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน ใช้งาน

21 3.5 การใช้งานฐานข้อมูล  นำฐานข้อมูลที่สร้าง นำไปใช้ กับงานจริง และบันทึกเป็น รายการไว้ เพื่อเป็นรายงาน ประกอบการบำรุงรักษา

22 3.6 การบำรุงรักษา  บำรุงรักษาแบบฟรีเวนทีฟ สำรองข้อมูลในฐานข้อมูล (backup)  บำรุงรักษาแบบคอเรคทีฟ คือ การกู้ฐานข้อมูลในกรณีที่ ฐานข้อมูลมีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสำนักงาน บทที่ 8. 1. ความหมายของฐานข้อมูล Database  เป็นที่เก็บรวบรวมรายละเอียด ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google