งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ. • หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงาน การ วางแผน หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ. • หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงาน การ วางแผน หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ

2 • หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงาน การ วางแผน หรือ การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว • ข้อมูล หมายถึง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้อง นำไปผ่านการประมวลผล เรียบเรียงก่อนจึงจะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3 ลักษณะสารสนเทศที่ดี • มีความถูกต้อง • เข้าใจง่าย • มีความเชื่อถือได้ • มีความสมบูรณ์และครบถ้วน • มีความคุ้มทุน • มีความยืดหยุ่น • ตรงประเด็น

4 ลักษณะสารสนเทศที่ดี ( ต่อ ) • มีความทันสมัย • สามารถตรวจสอบได้ • เข้าถึงได้ง่าย

5 ประเภทของระบบสารสนเทศ 1. ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง TPS 2. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ OIS 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MRS 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ ES 6. ปัญญาประดิษฐ์ AI 7. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ESS

6 ระบบการประมวลผลรายการ เปลี่ยนแปลง • การประมวลผลจะทำงานในลักษณะของงานที่ เกิดขึ้นเป็นประจำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผลจะถูกนำมาใช้โดยผู้บริหารในระดับ ปฏิบัติการ

7 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ • เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้กับสำนักงาน มีการนำ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูล ทั้งในสำนักงาน และ นอกสำนักงาน

8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ • เป็นระบบที่จะนำสารสนเทศที่ได้จากการ ประมวลผลในระบบการประมวลผลรายการ เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร นั่นคือผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆในองค์กรนั้น สามารนำสารสนเทศที่ได้นี้ไปใช้ประกอบการ วางแผนหรือ ตัดสินใจได้ดีกว่าการใช้ สารสนเทศจากระบบการประมวลผลรายการ เปลี่ยนแปลง

9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ • เป็นระบบสารสนเทศที่มีการนำข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรมาประมวลผล แล้วนำ สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบด้วยรูปแบบของการนำเสนอแบบ ต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น เพื่อให้ ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจ ระบบ นี้จึงเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

10 ระบบผู้เชี่ยวชาญ • เป็นการสร้างซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานคล้ายกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญในการ วินิจฉัยโรค หรือ การพยากรณ์อากาศ

11 ระบบปัญญาประดิษฐ์ • เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรม แบบมนุษย์ โดยสามารถเรียนรู้และเลียนแบบ การตัดสินใจของมนุษย์ได้ เช่นหุ่นยนต์ที่ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

12 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร • เป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เป็นระบบ สารสนเทศที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ องค์กร ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารมักจะได้มาจากระบบการ ประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อมูล จากภายในและภายนอกองค์กร ช่วยในการ วางแผนระยะยาว และการตัดสินใจของผู้บริหาร ระดับสูง ดังนั้น การนำระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารมาใช้จะช่วยให้แผนงานต่างๆมีโอกาส ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

13 การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ • การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง • การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง • การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับ ปฏิบัติการ

14 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง • ใช้ประกอบการวางแผนระยะยาว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น ไป มักจะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

15 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับกลาง • ใช้ประกอบการวางแผนระยะเวลา 1-3 ปี เหมาะ กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

16 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ • ใช้ประกอบการวางแผนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี เหมาะกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ. • หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงาน การ วางแผน หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google