งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมใน กระแสโลกาภิวัตน์ (Environment) ส่วน ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมใน กระแสโลกาภิวัตน์ (Environment) ส่วน ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมใน กระแสโลกาภิวัตน์ (Environment) ส่วน ที่ 2

2 สภาพแวดล้อม

3

4  Free trade area  Customs union  Common market  Economic union  Political union สภาพแวดล้อม

5  องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  จำนวนสมาชิก 153 ประเทศ กำหนดกฏเกณฑ์การ ค้าขายระหว่างประเทศ  หลักการของ WTO  การค้าต้องไม่มีการแยกปฏิบัติ  การค้าควรต้องมีเสรีมากขึ้น โดยการ ลดอุปสรรคลง  การค้าควรต้องคาดเดาได้  การค้าควรต้องมีความสามารถ แข่งขัน  การค้าต้องสร้างปรระโยชน์แก่ ประเทศด้อยพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูป ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม

6  Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD) สภาพแวดล้อม

7  North American Free Trade Agreement (NAFTA)  ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง คานาดา เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ 1 มกราคม 1994  European Free Trade Agreement (EFTA) เมื่อเริ่มก่อตั้งปี 1960 ประกอบด้วย 7 ประเทศ Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Finland, Iceland, Liechtenstein, and the United Kingdom  ปัจจุบันเป็นกลุ่ม 4 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน EU : Norway, Iceland, Liechtenstein, Switzerland สภาพแวดล้อม

8  Mercosur (Mercosul) เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้  African Trade Agreement เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศ ในทวีปแอฟริกา  European Union  ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ 27 ประเทศ สภาพแวดล้อม

9  ประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, The Republic of the Philippines, The Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States of America, Viet Nam

10

11  โอกาสทางธุรกิจ : จากการสร้างตลาดเดี่ยว  ตลาดได้รับการปกป้อง  ต้นทุนต่ำกว่ำในการทำธุรกิจในตลาดเดี่ยว  การคุกคามทางธุรกิจ :  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการ แข่งขัน ทำให้การพยายามประหยัดต้นทุนจำนวน มากจาก การผลิตทำได้ยาก  เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น  ปิดโอกาสกิจการที่อยู่นอกตลาด สภาพแวดล้อม

12 วัฒนธรรม (Culture) สภาพแวดล้อม

13  ระบบของค่านิยมและบรรทัดฐานที่ ใช้ร่วมกันมาของกลุ่ม คนและก่อร่างเป็นรูปแบบการดำเนิน ชีวิตของคนกลุ่มนั้น (Hofstede, Namenwirth and Weber) สภาพแวดล้อม

14  โครงสร้างทาง สังคม  ศาสนา  ภาษา  การศึกษา  ปรัชญาระบบ เศรษฐกิจ  ปรัชญาระบบ การเมือง

15

16  ภาษาพูด  แสดงความหมาย ทางคำพูด  ภาษาทำให้โลกรับรู้ การมีอยู่  ภาษาที่ไม่ต้องพูด  ภาษากาย  พื้นที่เฉพาะของ บุคคล

17

18 สภาพแวดล้อม

19 ดัชนีทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ  รายได้ประชาชาติ มวลรวม  รายได้ประชาชาติ ต่อหัว  การกระจายรายได้  การบริโภค ภาคเอกชน  ค่าจ้างแรงงาน  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราเงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ย สภาพแวดล้อม

20

21 ความหนาแน่นและการเคลื่อนย้ายของ ประชากร สภาพแวดล้อม

22 McGraw-Hill/Irwin International Business, 11/e สภาพแวดล้อม

23  หลักกฏหมายที่ยอมให้ธุรกิจต่างชาติรู้ถึง ผลประโยชน์ ต้องได้รับการปกป้อง  กฏหมายมหาชนระหว่างประเทศ  กฏหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  กฏหมายเอกชนระหว่างประเทศ  กฏหมายว่าด้วยธุรกรรมการค้าของบุคคล หรือกิจการ สภาพแวดล้อม

24  กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญา  สิทธิบัตร (Patents)  เครื่องหมายการค้า (Trademarks)  ชื่อการค้า (Trade names)  ลิขสิทธิ์ (Copyrights)  ความลับทางการค้า (Trade secrets) สภาพแวดล้อม

25  ประเภทของภาษี  ภาษีส่วนต่าง ( กำไร / ขาดทุน ) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (capital gains tax)  ภาษีเงินได้ (income tax) เป็นภาษีคำนวณจากรายได้ ของบุคคลหรือ กิจการ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value-added tax) เป็นภาษีที่คำนวณจากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ เกิดการซื้อขาย  ภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม

26  Antitrust laws  กฏหมายป้องกันการกำหนดราคาตายตัว การ แบ่งปันตลาด และการผูกขาดตลาด บังคับใช้ใน สหรัฐอเมริกา  Competition policy  เป็นกฏหมายป้องกันการผูกขาดของ EU  ทั้งสหรัฐอเมริกาและ EU พยายามบังคับใช้ กฏหมายต่อต้าน การผูกขาดนอกเหนือดินแดนของตน สภาพแวดล้อม

27  ภาษีศุลกากร  เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐ  เพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ  โควต้าเพื่อจำกัดปริมาณสินค้า นำเข้า  เพื่อการปกป้องธุรกิจภายในประเทศ  อื่นๆ  เงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพ  เงื่อนไขข้อจำกัดด้านหีบห่อ  เงื่อนไขข้อจำกัดด้านภาษา  ไม่มีการปกป้องสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า  ช่วงระยะเวลากักสินค้า สภาพแวดล้อม

28

29  ระบบคอมมิวนิสต์ Communism  รัฐเป็นเจ้าของและควบคุมการผลิต ทั้งหมด  แรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ  ระบบสังคมนิยม Socialism  การผลิตและการกระจายสินค้า เป็นไปเพื่อการใช้ การบริโภคของมหาชนมากกว่า คำนึงถึงกำไร  มีหลายประเทศที่มีการปรับใช้ ระบบบางส่วนนี้ ในประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน กรีซ และ เยอรมันนี สภาพแวดล้อม

30

31  มีความเป็นศัตรูกันมายาวนาน ด้วยความแตกต่าง ด้านชนเผ่า เชื้อชาติ ศาสนา แนวคิดรากฐานของสังคมและ ประเทศ  กลุ่มประเทศอาหรับ - อิสราเอล  ชนเผ่า Hutus กับ Tutsis ในประเทศ Burundi และ Rwanda  ชนเผ่า Tamils กับ Sinhalese ใน Sri Lank สภาพแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมใน กระแสโลกาภิวัตน์ (Environment) ส่วน ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google