งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง รูปแบบการ จัดการการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด เพื่อสนอง ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด ของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพ ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง รูปแบบการ จัดการการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด เพื่อสนอง ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด ของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพ ที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายถึง รูปแบบการ จัดการการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด เพื่อสนอง ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด ของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพ ที่สุด ปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ระบบเศรษฐกิจ แบบผสม ระบบเศรษฐกิจแบบ สังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจทุน นิยม

3 ทุกคนเป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิต ผู้กำหนดราคาใช้ กลไกราคา เอกชนมีบทบาท เต็มที่

4 1. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตั้ง เลือกตัดสินใจในการดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. กำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

5 1. ก่อให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความสามารถ ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยพื้นฐานทำให้การหารายได้ไม่เท่ากัน 2. ในหลายๆกรณีกลไกทางการตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการจัดสรรทรัยากรในระบบเศรษฐกิจ 3. การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเปลือง ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

6 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism ) ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นระบบที่รัฐจะเป็นผู้ ครอบครองทรัพยากรพื้นฐานไว้เกือบทั้งหมด แต่บางอย่างรัฐยังให้เสรีภาพแก่ประชาชนบ้างพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ระบบกลไกราคามีผลอยู่บ้างในระบบเศรษฐกิจนี้

7 2. โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิตเป็น ไปได้อย่างลำบาก ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1. ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคล 2. เอกชนมีสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินได้บ้าง ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1. การผลิตถูกจำกัดเพราะต้องผลิตตามที่รัฐกำหนด

8 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบ เศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมผสาน ระหว่างแบบทุนนิยมและสังคมนิยม กล่าวคือ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ แบบผสมทั้งรัฐและเอกชนต่างมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการ ผลิตมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและ เอกชน ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ( mixed economy )

9 2.2 ปัญหาเอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่แน่ใจใน สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีความคล่องตัว ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. การมีกำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอาจทำให้เกิด การเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ 2. การที่รัฐสามารถเข้าแทรกแซงตลาดโดยใช้กลไกรัฐอาจก่อให้เกิด 2.1 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

10 งานอะไร ปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเพื่อใคร งานที่ต้องปฏิบัติ

11 ตารางวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ ประเด็นทุน นิยม สังคม นิยม แบบ ผสม 1. เจ้าของปัจจัยการ ผลิต 2. ผู้กำหนดราคาสินค้า 3. บทบาทของเอกชน 4. บทบาทของรัฐ 5. ลักษณะสำคัญ 6. ตัวอย่างประเทศที่ใช้ ในแถบเอเซียตะวันออก เฉียงใต้


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง รูปแบบการ จัดการการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด เพื่อสนอง ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด ของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพ ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google