งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มธ.124 สังคมและ เศรษฐกิจ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มธ.124 สังคมและ เศรษฐกิจ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มธ.124 สังคมและ เศรษฐกิจ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง

2 ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม คุณลักษณะที่บ่งบอกทุนนิยม 1. ราคา (price) ถูกกำหนดโดยกลไกราคา (price mechanism) ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณในการจัดสรร ทรัพยากร 2. กำไร (profit) เป็นตัวชักนำให้ปัจจัยการผลิต เคลื่อนย้าย กำไร กับ ความเสี่ยง คู่กัน 3. กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (private property rights) ถูกปกป้องโดยรัฐ

3 ทุนนิยม (Capitalism) เศรษฐกิจเสรีนิยม (Laissez-faire) เศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ระบบเศรษฐกิจที่บุคคลสามารถมี กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น ที่ดิน ทุน (capital) ระบบเศรษฐกิจที่การจัดสรรทรัพยากร – ผลิตอะไร, ผลิตอย่างไร และผลิต เพื่อใคร – ถูกกำหนดโดยกลไกตลาด

4 การจัดสรรทรัพยากร โดยกลไก ตลาด / กลไกราคา 1. ผลิตอะไร ? ด้วยอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนด ว่าผลิตอะไร ปริมาณ ณ ราคาดุลยภาพ จะกำหนด ปริมาณผลิต 2. ผลิตอย่างไร ? ผลิตให้มีต้นทุนต่ำสุด => กำไรสูงสุด การแข่งขันจะทำให้มีการผลิตต้นทุน ต่ำสุด 3. ผลิตเพื่อใคร ? ถูกกำหนดโดย รายได้ และ รสนิยมของ ผู้บริโภค

5 Capitalism market economy Asian Managed Market Socialism Communism command/ central planning economy

6 Karl Marx’s Economics Ideas มูลค่าการผลิตเกิดจากแรงงานแต่ เพียงอย่างเดียว เพราะทุกขั้นตอนการผลิต มูลค่าเพิ่มเกิดได้จาก แรงงาน กำไร เป็น unearned income หรือ ลาภที่ไม่ควรได้ของนายทุน ชนชั้นนายทุน หากต้องการกำไร ต้อง เอาเปรียบแรงงาน


ดาวน์โหลด ppt มธ.124 สังคมและ เศรษฐกิจ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google