งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Economics for a Better World ถอดความโดย คุณประจวบ ตรี นิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Economics for a Better World ถอดความโดย คุณประจวบ ตรี นิกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Economics for a Better World ถอดความโดย คุณประจวบ ตรี นิกร

2 พวกเราผู้นำนักธุรกิจของ Uniapac จาก ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป อาฟริกา และเอเชีย ซึ่งได้มาร่วมประชุม Uniapac World Congress ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ “Values to Build a Better World” ที่ประเทศเม็กซิโก มีความ กระหายที่จะจุดประกายวิธีทำธุรกิจของ เราบนฐานความเชื่อของคริสตชน และ ภายใต้ความคุ้มครองของแม่พระ พระ แม่แห่ง Guadalupe ของแถลงการณ์ ดังนี้

3 1. การขาดหายไปของ คุณธรรม (values) และผล ของมันคือ การสูญเสีย ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจได้ เป็นต้นเหตุหลักของวิกฤติ ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ และการผลิตสินค้าซึ่งมีผล สะเทือนไปทั้งโลก

4 2. ความกระหายเกินไปที่ จะสร้างกำไร การเก็งกำไร อย่างขาดความรับผิดชอบ ความเห็นแก่ตัว และความ โลภ ได้ก่อให้เกิดระบบทุน นิยมที่ขาดการควบคุม มุ่ง หาประโยชน์พิเศษเหนือ ประโยชน์ส่วนรวม (common good) และ ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของ ตน

5 3. เพื่อสร้างระบบ เศรษฐกิจขึ้นใหม่ที่มีคน เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมิใช่เป็น ความจำเป็นเพียงเพื่อจะมี ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุข สงบ แต่เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาที่แท้จริงและมี สภาวะของความเสมอภาค ในประเทศและภูมิภาค ต่างๆ

6 4. ดังนั้น เราเห็นคุณค่าของ การตัดสินใจทางธุรกิจที่ทวน กระแสทางลบของสถานการณ์ ของโลก ด้วยการบริหารธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ความพยายาม ด้วยจิตตารมณ์ และการบริหารความเสี่ยงอย่าง รอบคอบ เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ ในสภาวะวิกฤตินี้ และปรับ องค์กรเพื่อสามารถต่อสู้กับ ความท้าทายใหม่ๆ

7 5. ด้วยเหตุนี้ เราเชื่อว่า การ บริหารธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม (corporate social responsibility) ที่ให้คนเป็น ศูนย์กลางที่ไม่เพียงแต่สนองเอา ความต้องการของคนและความ จำเป็นทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่ยัง นับเอาความต้องการเหนือ ธรรมชาติและจิตวิญญาณ ซึ่ง ไม่ใช่แต่เป็นกฎทอง (Golden Rule) ของนักธุรกิจคริสตชนที่มี ความเชื่อกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ เป็นกฎที่นักธุรกิจทุกหน ทุกแห่งยอมรับอย่าง จริงจัง

8 6. ในระหว่างการประชุม เรา พอใจที่ได้เห็นตัวอย่าง มากมายของธุรกิจที่สามารถ จัดการบริหารให้ประสบ ความสำเร็จทางด้านการเงิน อย่างยั่งยืน โดยได้ดูแล พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งหมด

9 7. เนื่องจากความจำเป็นของ สถานการณ์ในขณะนี้ ซึ่งเป็น ความจำเป็นที่บริษัทและนัก ธุรกิจพยายามเป็นพิเศษที่จะ รักษาพนักงานไว้ และหาก เป็นไปไม่ได้ก็จักหาวิธีการที่จะ สามารถจ้างคนที่เดือดร้อน จริงๆ โดยกระทำมากกว่าที่ กฎหมายแรงงาน และการ กระจายรายได้ของรัฐกำหนด ไว้

10 8. เราเชื่อว่าการมุ่งมั่นปฏิบัติ ตามคำสอนด้านสังคมของ พระศาสนจักร ซึ่งจุดประกาย และชี้นำให้นักธุรกิจ นักค้นคว้า และผู้รับผิดชอบทางด้าน เศรษฐกิจที่จะหาทางที่ปฏิบัติ ได้อย่างชัดเจน ในการทำให้ เศรษฐกิจสนองประโยชน์ ส่วนรวมและสร้างโลกใหม่โดย มีคนเป็นศูนย์กลาง

11 9. เราสนับสนุนให้รัฐ และ สังคมโดยรวมสร้างสภาวะ แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง อย่างเป็นระบบ ด้วยการ ทำงานของรัฐอย่างโปร่งใส รักษากฎหมาย มีคุณธรรม และมุ่งทำงานให้ประชาชน โดยสร้างวัฒนธรรมให้คนมี ส่วนร่วม

12 Uniapac, International Union of Christian Businessmen, Mexico, October 2009


ดาวน์โหลด ppt Business Economics for a Better World ถอดความโดย คุณประจวบ ตรี นิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google