งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 8 จัตวา “ การเสีย ภาษีสุราตามมูลค่าให้ถือราคาขาย ณ โรงงาน สุรา โดยรวมภาษีสุราที่พึงชำระ ” ดังนั้น ภาษีสุราตาม พ. ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 8 จัตวา “ การเสีย ภาษีสุราตามมูลค่าให้ถือราคาขาย ณ โรงงาน สุรา โดยรวมภาษีสุราที่พึงชำระ ” ดังนั้น ภาษีสุราตาม พ. ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 พ. ร. บ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 8 จัตวา “ การเสีย ภาษีสุราตามมูลค่าให้ถือราคาขาย ณ โรงงาน สุรา โดยรวมภาษีสุราที่พึงชำระ ” ดังนั้น ภาษีสุราตาม พ. ร. บ. จัดสรรฯ จึง เป็นภาษีสุราที่พึงชำระ ซึ่งจะต้องนำไป รวมกับราคาขาย ณ โรงงานสุราด้วย พ. ร. บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ. ศ. 2527 มาตรา 4 “ ให้ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา เสีย ภาษีสุราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของภาษีสุรา ” ภาษีสุราตามพ. ร. บ. สุราฯ + ภาษีสุราตามพ. ร. บ. จัดสรรฯ ต้นทุน + กำไร

5 ตัวอย่าง อัตราภาษีตามมูลค่าสุราแช่ชนิดเบียร์ ร้อยละ 60 ราคาขาย ไม่รวมภาษี ภาษีสุรา (1) ตามพ. ร. บ. สุรา พ. ศ. 2493 ภาษีสุรา (2) ตาม พ. ร. บ. จัดสรร 34 % 60 % 6% = 100% กรณีผู้ผลิตทราบราคาขายไม่รวมภาษี = 14.60 บาท / ขวด เทียบจากโครงสร้าง ร้อยละ 34 เป็นเงิน = 14.60 บาท / ขวด ดังนั้น ภาษีสุรา (1) ร้อยละ 60 เป็นเงิน = 14.60 x 60 = 25.76 บาท / ขวด 34 และ ภาษีสุรา (2) ร้อยละ 6 เป็นเงิน = 14.60 x 6 = 2.57 บาท / ขวด 34 สรุป ราคาขาย ณ โรงงานสุรารวมภาษีที่พึงชำระ = 14.60+25.76+2.57 = 42.93 บาท / ขวด

6 ภาษีสุรา = ( ราคาขาย ณ โรงงานสุราไม่รวมภาษี + ภาษีสุรา ที่พึงชำระ ) X อัตราภาษี = ( ราคาขาย ณ โรงงานสุราไม่รวมภาษี + ภาษีสุรา + ภาษี มหาดไทย ) X อัตราภาษี = ( ราคาขาย ณ โรงงานสุราไม่รวมภาษี + ภาษีสุรา + ( ภาษีสุรา X 10%)) X อัตราภาษี = ( ราคาขาย ณ โรงงานสุราไม่รวม ภาษี ) X อัตราภาษีสุรา 1- (1.1 X อัตราภาษีสุรา )

7 14.60 20.32 2.0 3 42.9 3 60 % 34% 6% 100 % 14.60 25.76 2.5 7 36.9 5 55 % 39.5 % 5.5 % 100 %

8 1. การคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า จะใช้ราคาขาย ณ โรงงานสุราที่รวมภาษีสุราที่พึงชำระ ( ภาษีสุราและภาษีสุราเก็บ เพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ) เป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่ง เรียกว่าระบบภาษีรวมใน 2. เนื่องจากภาษีสุราเป็นระบบภาษีรวมใน เมื่อมีการปรับ อัตราภาษีเมื่อใด ราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นฐานในการ คำนวณภาษี จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามภาระภาษีที่มีการปรับ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตทำสุราจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา ขาย ณ โรงงานสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 3. หากผู้ได้รับอนุญาตทำสุราไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือ แจ้งราคาไม่ถูกต้องตามภาระภาษีสุราที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อรายได้ ภาษีสุราที่รัฐพึงจะได้รับ ดังนั้น เมื่อมีการปรับอัตราภาษีสุรา จึง ต้องดำเนินการประกาศกำหนดมูลค่าของสุราที่ทำใน ราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีใหม่

9 4. ในการประกาศกำหนดมูลค่าของสุรา มีวิธีการคำนวณดังนี้ 4.1 ใช้ราคาขาย ณ โรงงานที่รวมภาษีสุราที่พึงชำระใน อัตราเดิม ซึ่งใช้เป็นมูลค่าในการคำนวณภาษี ณ ปัจจุบันเป็นฐานใน การคำนวณ 4.2 นำราคาในข้อ 4.1 มาหักภาษีสุราในอัตราเดิม และภาษี สุราเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย (10% ของภาษีสุรา ) เพื่อให้ ได้ราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ไม่รวมภาษี 4.3 นำราคาในข้อ 4.2 มาคำนวณภาษีสุราตามอัตราที่ปรับ ใหม่และคำนวณภาษีสุราเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย (10% ของภาษีสุรา ) 4.4 นำราคาในข้อ 4.2 บวกด้วยภาษีที่คำนวณได้ในข้อ 4.3 ( ภาษีสุราตามอัตราที่ปรับใหม่และภาษีสุราเก็บเพิ่มเพื่อ กระทรวงมหาดไทย ) จะได้ราคาขาย ณ โรงงานสุราเพื่อถือเป็น เกณฑ์ในการคำนวณภาษีใหม่ตามที่จะประกาศต่อไป

10 ภาษีสุราเดิม Premiu m ภาษีสุราใหม่ ขวดใหญ่ 0.640 ลิตร เบียร์ 20.87 เพิ่ม บาท / ขวด 20.32 14.96 26.47 25.76 18.97 5.6 0 5.4 4 4.0 1 (27 %) Standa rd Econo my 55 % 60 %

11 ภาษีสุราเดิม 28 ดีกรี 30 ดีกรี ภาษีสุราใหม่ 35 ดีกรี 40 ดีกรี ขวดใหญ่ 0.625 ลิตร สุราขาว 19.25 เพิ่ม บาท / ขวด 20.62 24.06 27.50 21.00 22.50 26.25 30.00 1.7 5 1.8 8 2.1 9 2.5 0 (9 %) 110 บาทต่อ ลิตรแห่ง แอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 120 บาทต่อ ลิตรแห่ง แอลกอฮอล์ บริสุทธิ์

12 ภาระภาษีเดิม 28 ดีกรี 30 ดีกรี ภาระภาษีใหม่ 35 ดีกรี ขวดใหญ่ 0.625 ลิตร สุราผสม 49.00 เพิ่ม บาท / ขวด 52.50 61.2 5 52.50 56.25 65.62 3.5 0 3.7 5 4.3 7 (6.29 %) 280 บาทต่อ ลิตรแห่ง แอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 300 บาทต่อ ลิตรแห่ง แอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ (6.29 %)

13 ภาระภาษีเดิมภาระภาษีใหม่ 38 ดีกรี ขวดใหญ่ 0.700 ลิตร บรั่นดี เพิ่ม บาท / ขวด 113.67129.7216.0 5 45 % (14.12 %) 48 %

14


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 8 จัตวา “ การเสีย ภาษีสุราตามมูลค่าให้ถือราคาขาย ณ โรงงาน สุรา โดยรวมภาษีสุราที่พึงชำระ ” ดังนั้น ภาษีสุราตาม พ. ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google