งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดโดยสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ งานเสวนา “Building Value Creation For Driving SMEs Competitiveness” 21 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดโดยสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ งานเสวนา “Building Value Creation For Driving SMEs Competitiveness” 21 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดโดยสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ งานเสวนา “Building Value Creation For Driving SMEs Competitiveness” 21 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี ชั้น M โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส

2 Symposium on Strategic Alliances among SMEs through Technology Fusion บัวรัตน์ ศรีนิล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก ความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีของ SMEs จัดโดย APO ณ ประเทศ ปากีสถาน โดย....

3 2 บัวรัตน์ ศรีนิล ประเด็นสำคัญ  บทบาทและความสำคัญของ SMEs  บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี  ความจำเป็นในการร่วมมือเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีของ SMEs  ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบ ความสำเร็จ  แนวทางการพัฒนาความร่วมมือใน ประเทศไทย

4 3 บัวรัตน์ ศรีนิล 1. บทบาทและความสำคัญของ SMEs จำนวนของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ มูลค่าการผลิต การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม SMEs จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของทุกประเทศ

5 4 บัวรัตน์ ศรีนิล 2. บทบาทและความสำคัญของ เทคโนโลยี เป็นกลไกสำหรับความสำเร็จและความ เข้มแข็งของ SMEs กระบวนการผลิต ระบบการบริหารงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอก

6 5 บัวรัตน์ ศรีนิล 2. บทบาทและความสำคัญของ เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์และภาวะการแข่งขัน ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้บริโภค กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี แรงกดดันจาก สภาพแวดล้อมภายนอก SMEs ต้องพัฒนา Competitive Advantages โดยใช้เทคโนโลยี ทำการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สูงขึ้นด้วยต้นทุน ที่ประหยัดกว่า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงาน

7 6 บัวรัตน์ ศรีนิล 3. ความจำเป็นในการร่วมมือพัฒนาขีด ความสามารถด้านเทคโนโลยี แรงกดดันจากภายนอกรุนแรงมากขึ้น ตลอดเวลา SMEs มีขีดความสามารถจำกัด ด้านเทคโนโลยี ด้านเงินทุน ยากที่จะดำเนินการได้โดยลำพัง

8 7 บัวรัตน์ ศรีนิล 4. ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบ ความสำเร็จ สินค้าและบริการที่ผลิตได้ต้องมีลักษณะ Market - Oriented เป็นความร่วมมือระหว่างกิจการขนาด ใหญ่กับกิจการ ขนาดเล็ก โดยมีความไว้วางใจกัน (Trust) ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ทำการผลิต (Manufacturing Firms) มีค่าใช้จ่ายในการร่วมมือต่ำ (Low Transaction Costs)

9 8 บัวรัตน์ ศรีนิล 4. ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบ ความสำเร็จ มีการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี ไปสู่ธุรกิจ (Commercialization) โดย Business Incubator มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนภายใน 12 เดือน ระดับการศึกษา (+) และอายุ (-) ของ ผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพลต่อการ ร่วมมือ นักประดิษฐ์ คิดค้น นักวิชาการ ( อาจารย์และ นักศึกษา )

10 9 บัวรัตน์ ศรีนิล ประโยชน์ของความร่วมมือ การประหยัดจาก Economies of Scale & Scope การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรจาก ภายนอก การเข้าถึงแหล่งข้อมูล – ด้าน เทคโนโลยี และการตลาด การแบ่งงานตามความถนัด (Specialization) การลดความเสี่ยง

11 10 บัวรัตน์ ศรีนิล 5. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในประเทศไทย Technical Assistance Agreement “Know – how” Agreement Joint Venture รูปแบบความร่วมมือ ตามปกติ Subcontrac ting Licensing Franchising Sharing of Knowledge Sharing of Profit IP Commercial- ization Market & Customer oriented

12 11 บัวรัตน์ ศรีนิล 5. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในประเทศไทย กรอบ : ความร่วมมือภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ภายใน ภูมิภาค แนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือ วิธีการ : พัฒนา Information Networks มี SMEs Database จัดการประชุม สัมมนา โดยเฉพาะ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เงินสนับสนุน (Subsidies) สำหรับ SMEs สร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็ง

13 12 บัวรัตน์ ศรีนิล 5. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือ ผู้มีส่วนร่วม : ภาครัฐ สมาคมหรือชมรมทาง ธุรกิจ SMEs สถาบันวิจัย / มหาวิทยาลัย

14 13 บัวรัตน์ ศรีนิล Q & A


ดาวน์โหลด ppt จัดโดยสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ งานเสวนา “Building Value Creation For Driving SMEs Competitiveness” 21 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google