งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร นักศึกษาโปรแกรมสัตวบาลปี กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนมและการรีดนม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2 -2518 มีการเริ่มเลี้ยงโคนม โดยมีผู้ริเริ่ม 3คน คือ นายคำพอง กลยณี นายแถว ชัยโยธา และนายเทพ แนวคิดที่เริ่มเลี้ยงโคนมมีอยู่ว่า เห็นอยู่ในทีวีเลยคิดอยากเลี้ยง และได้ไปซื้อโคจากกรมบำรุงพันธุ์สัตว์โดยรีดใส่ขวดประมาณตัวละ10 ลิตร โดยขายเร่ตามหมู่บ้าน โดยขายลิตรละ 6 บาท จากนั้นก็เริ่มมีคนสนใจเริ่มเลี้ยง โดยมีนายคำพองเป็นหัวหน้ากลุ่ม นายหลวงทรงเสด็จมาและมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงนมเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร

3 ครั้งแรกที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในบ้านโนนสวรรค์ประมาท คน ซึ่งได้รับการอบรมจากจังหวัดขอนแก่น ต่อมาชาวบ้านก็ได้ก่อตั้งศูนย์โคนมขึ้นในปี พ.ศ ซึ่งการรีดนมสมัยนั้นจะเป็นการรีดด้วยมือและบรรจุขวดส่งขายตามบ้านที่สั่งซื้อทำแบบนี้ประมาท 2-3ปี หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ ได้มีโครงการจากสมเด็จพระเทพให้ก่อตั้งศูนย์โคนมขึ้น

4 จากนั้นสมาชิหมู่บ้านเริ่ม สนใจในการเลี้ยงโคนมมากขึ้น โดยได้พันธุ์มาจากกรมปศุสัตว์ พันธุ์ที่เลี้ยงกันคือพันธุ์โฮสไตร์ฟรีเชี่ยน

5 ลักษณะโรงเรือนที่พบในหมู่บ้าน

6

7 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม - อาหารข้น - อาหารหยาบ
อาหารข้น คือ อาหารสำเร็จรูปที่ซื้อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์บ้านโนนสวรรค์ -อาหารหยาบ คือ หญ้าแห้ง หญ้าสด ฟางข้าว

8 ลักษณะของอาหารข้น

9 การจัดการเลี้ยงดู -ให้ อาหาร 2 เวลาเช้าเย็น

10 การรีดจะทำการรีด 2 ครั้ง รอบเช้าเวลาตี 4 รอบเย็น เวลาบ่าย 3 โมงเย็น
การรีดนม การรีดจะทำการรีด 2 ครั้ง รอบเช้าเวลาตี 4 รอบเย็น เวลาบ่าย 3 โมงเย็น

11 การรีดนมมี 2 วิธีคือการรีดด้วยมือ กับการรีดด้วยเครื่องรีดนม
-วิธีการรีดด้วยมือ เริ่มจากการล้างทำความสะอาดแม่โค

12 การเช็ดทำความสะอาดเต้านม

13 วิธีการรีดนม

14 น้ำนมดิบที่ได้ประมาณ 6 กิโลกรัมต่อการรีดหนึ่งครั้ง

15 นำนมไปส่งที่ศูนย์รวมนมภูพาน

16 จะมีเจ้าหน้าที่รอตรวจคุณภาพของน้ำนม

17 เจ้าหน้าที่จะนำนมดิบที่ได้ไปผลิตเป็นนมถุงภูพาน

18 คุณค่าทางวัฒนธรรมในการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง การเลี้ยงโคนมของชาวโนนสวรรค์
1.ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นของชุมชนมากยิ่งขึ้น 2.เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 3.สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นรายได้ 4.เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของคนที่สนใจ

19 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ชาวบ้าน นักปราชญ์ บ้านโนนสวรรค์ทุกท่าน

20


ดาวน์โหลด ppt บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google