งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร นักศึกษาโปรแกรมสัตวบาลปี 4 กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนมและ การรีดนม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร นักศึกษาโปรแกรมสัตวบาลปี 4 กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนมและ การรีดนม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร นักศึกษาโปรแกรมสัตวบาลปี 4 กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนมและ การรีดนม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2 -2518 มีการเริ่มเลี้ยงโคนม โดยมีผู้ริเริ่ม 3 คน คือ นายคำพอง กลยณี นายแถว ชัยโยธา และนายเทพ แนวคิดที่เริ่มเลี้ยงโคนมมีอยู่ว่า เห็นอยู่ในทีวี เลยคิดอยากเลี้ยง และได้ไปซื้อโคจากกรมบำรุงพันธุ์สัตว์ โดยรีดใส่ขวดประมาณตัวละ 10 ลิตร โดยขายเร่ตามหมู่บ้าน โดยขายลิตรละ 6 บาท จากนั้นก็เริ่มมีคนสนใจเริ่มเลี้ยง โดย มีนายคำพองเป็นหัวหน้ากลุ่ม -2528 นายหลวงทรงเสด็จมาและมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรง นมเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร

3 ครั้งแรกที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในบ้านโนนสวรรค์ ประมาท 4-5 คน ซึ่งได้รับการอบรมจากจังหวัดขอนแก่น ต่อมาชาวบ้านก็ได้ก่อตั้งศูนย์โคนมขึ้นในปี พ. ศ. 2528 ซึ่งการ รีดนมสมัยนั้นจะเป็นการรีดด้วยมือและบรรจุขวดส่งขายตามบ้าน ที่สั่งซื้อทำแบบนี้ประมาท 2-3 ปี หลังจากนั้นเมื่อปี พ. ศ. 2530 ได้มีโครงการจากสมเด็จพระเทพให้ก่อตั้งศูนย์โคนม ขึ้น

4 จากนั้นสมาชิหมู่บ้านเริ่ม สนใจในการเลี้ยงโคน มมากขึ้น โดยได้พันธุ์มาจากกรมปศุสัตว์ พันธุ์ที่ เลี้ยงกันคือพันธุ์โฮสไตร์ฟรีเชี่ยน

5 ลักษณะโรงเรือนที่พบในหมู่บ้าน

6

7 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค นม - อาหารข้น - อาหารหยาบ - อาหารข้น คือ อาหารสำเร็จรูปที่ซื้อ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์บ้าน โนนสวรรค์ - อาหารหยาบ คือ หญ้าแห้ง หญ้าสด ฟางข้าว

8 ลักษณะของอาหาร ข้น

9 การจัดการเลี้ยงดู - ให้ อาหาร 2 เวลาเช้าเย็น

10 การรีดนม การรีดจะทำการรีด 2 ครั้ง รอบเช้าเวลาตี 4 รอบเย็น เวลาบ่าย 3 โมงเย็น

11 การรีดนมมี 2 วิธีคือการรีดด้วยมือ กับ การรีดด้วยเครื่องรีดนม - วิธีการรีดด้วยมือ เริ่มจากการล้างทำความสะอาด แม่โค

12 การเช็ดทำความสะอาด เต้านม

13 วิธีการรีดนม

14 น้ำนมดิบที่ได้ประมาณ 6 กิโลกรัมต่อการรีด หนึ่งครั้ง

15 นำนมไปส่งที่ศูนย์รวมนมภูพาน

16 จะมีเจ้าหน้าที่รอตรวจคุณภาพของ น้ำนม

17 เจ้าหน้าที่จะนำนมดิบที่ได้ไปผลิตเป็นนมถุงภู พาน

18 คุณค่าทางวัฒนธรรมในการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง การเลี้ยงโคนมของชาวโนนสวรรค์ 1. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นของชุมชน มากยิ่งขึ้น 2. เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 3. สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็น รายได้ 4. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของคนที่สนใจ

19 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ชาวบ้าน นักปราชญ์ บ้าน โนนสวรรค์ทุกท่าน

20


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร นักศึกษาโปรแกรมสัตวบาลปี 4 กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนมและ การรีดนม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบทพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google