งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธาตรี จีราพันธุ์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ( สัตวบาล ) คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธาตรี จีราพันธุ์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ( สัตวบาล ) คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธาตรี จีราพันธุ์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ( สัตวบาล ) คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3 การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและ สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรกรรมประเภทอื่น แต่อาชีพการเกษตรมักประสบปัญหานานาชนิด เช่น ผลผลิตตกต่ำ ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ต้นทุนการ ผลิตสูง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้เลี้ยงสัตว์คือ ต้องลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนค่าอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถคงธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อยู่ได้ การลด ต้นทุนการผลิตที่สามารถทำได้คือการใช้อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ โคนมเป็นสัตว์ที่ต้องใช้ทั้ง อาหารข้นและอาหารหยาบ อาหารหยาบ ได้แก่พืช อาหารสัตว์ เช่น หญ้าและถั่ว แต่อาหารหยาบใน บ้านเรามักจะมีคุณภาพต่ำและปริมาณไม่เพียงพอ กับความต้องการของสัตว์

4 ใบสับปะรด (pineapple leaves) เป็นส่วนประกอบ ของลำต้น เกษตรกรจะตัดต้นทิ้งหลังจากการเก็บผลสด แล้ว ใบสับปะรดจึงเป็นสิ่งเหลือทิ้งหรือผลพลอยได้ ทางการเกษตร มีเกือบตลอดปี จากการวิเคราะห์ใบสับปะรดมีโปรตีน 8.47% เยื่อ ใย 17.89% ADF 25.87% และ NDF 42.28% โดยน้ำหนักแห้ง จากผลวิเคราะห์นี้จัดว่าใบสับปะรดเป็นอาหาร หยาบคุณภาพดีน่าที่จะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ใน การนี้ได้นำใบสับปะรดมาทำให้แห้งแล้วใช้เป็น ส่วนประกอบในอาหารผสมเสร็จ (Total Mixed Ration) หรือ TMR

5 อาหารผสมเสร็จ (Total Mixed Ration) หรือ TMR ซึ่งเป็นอาหารผสมครบส่วนที่รวมทั้งอาหารหยาบ อาหารข้น และอาหารเสริมแร่ธาตุเข้าด้วยกันใน สัดส่วนเหมาะสม โดยมีโภชนะต่าง ๆ ครบตามความ ต้องการของโค การให้อาหาร TMR ช่วยให้ประหยัด แรงงาน ช่วยโคได้รับโภชนะครบถ้วนสม่ำเสมอตลอด ระยะเวลาการเลียงและค่าขนส่งในการจัดการด้าน อาหารหยาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้ง เป็น รูปแบบการให้อาหารที่สะดวกสำหรับเกษตรกร การให้ อาหาร TMR มีประโยชน์ต่อตัวโคโดยมีผลให้สภาพ ความเป็นกรด - ด่างในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้การทำงาน ของจุลินทรีย์ เช่นการหมักย่อย การดูดซึมอาหารไป ใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6

7

8

9 การใช้อาหารผสมเสร็จ หรือ TMR ที่มีใบ สับปะรดเป็นส่วนประกอบเลี้ยงโครีดนม เปรียบเทียบกับการให้อาหารแบบปกติทั่วไป คือ ให้อาหารหยาบเต็มที่และเสริมด้วยอาหาร ข้นตามปริมาณน้ำนมที่ได้ พอสรุปได้ว่า สามารถใช้อาหารผสมเสร็จที่มีใบสับปะรด แห้งเป็นส่วนประกอบ 40% เลี้ยงโครีดนมได้ โดยมีผลทำให้ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณ น้ำนมที่ได้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำนม และต้นทุน ค่าอาหารในการผลิตน้ำนม

10 การทดลองครั้งนี้ใช้ใบสับปะรดใน รูปของใบแห้ง เกษตรกรสามารถ นำไปใช้ในรูปของใบสดได้โดยนำมา หั่นเป็นชิ้นๆ ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ใน สัดส่วนวันละ 20 – 25 กิโลกรัม ต่อ อาหารข้นโปรตีน 16 % วันละ 7 – 8 กิโลกรัม สำหรับเลี้ยงโคนมขนาด 400 – 500 กิโลกรัม ที่ให้นมวันละ 12 – 14 กิโลกรัม

11


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธาตรี จีราพันธุ์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ( สัตวบาล ) คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google